El ple ordinari de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, celebrat el 20 d’octubre, entre altres punts, va aprovar de forma provisional la modificació de cinc ordenances fiscals i de dos preus públics, a més de les preinscripcions requerides per la Generalitat per aprovar definitivament el Pla d’usos del sòl agrícola. També es va aprovar la moció per canviar el nom de la plaça del mercat pel de la plaça del primer d’octubre.

En la plenària va prendre  possessió del càrrec de regidora, prometent el càrrec per imperatiu legal, Marta Rovira Martínez per part del grup municipal d’ERC-Gent per Vilassar de Mar. Rovira portarà les regidories de Joventut, Igualtat, Transparència i Participació Ciutadana. Era el segon punt de l’ordre del dia

El tercer punt de la plenària va aprovar la continuïtat del procediment per pagar les factures d’Urbaser, SA, referides a la recollida de residus. Es tracta de dues factures per valor de 281.120 euros. Com en plens anteriors, el punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, l’abstenció de Cs i PSC i el vot en contra de Babord i Junts VdM. Els grups de l’oposició van reiterar els arguments que han exposat en altres plens sobre aquesta qüestió: la manca de contracte de recollida de residus urbans, vençut des de 2019, les diferents disfuncions que això genera en la prestació del servei i la crítica a la gestió del govern per traspassar la responsabilitat del pagament de les factures a l’oposició. Des del PSC i Cs van explicar l’abstenció per l’obligació de pagar les factures per un servei que s’ha prestat. Des de Cs van demanar que el govern es posi les piles per quan s’implementi el nou contracte i des de Babord que es comenci a treballar en l’ordenança reguladora de recollida de residus i en l’ordenança fiscal i que s’expliqui a la ciutadania les novetats del nou sistema de recollida que sorgeixi de la licitació.

Quant al quart punt, es va aprovar amb l’única abstenció de Babord, la modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 360.000 euros. D’aquest import, el regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que 300.000 euros es destinen a ajuts extraordinaris que s’atorguen des de Serveis Socials i 60.000 euros a pagar una part del sou de tres nous treballadors a Serveis Socials.

El PSC va destacar dades de l’informe tècnic que van demanar per obtenir més informació al respecte de la destinació d’aquests diners en què s’assenyalava com havia canviat la realitat social de Vilassar de Mar des de l’any 2017, posant de manifest una dada significativa, la de les ajudes que es donen per a alimentació (targeta moneder). Al 2017 rebien aquesta ajuda 20 persones (un total de 7.000 euros) i al 2021 la xifra augmentava a 1.965 persones beneficiàries, un total de 218.000 euros. Des del PSC van demanar al govern que davant un tema que preveu ser conjuntural s’incorpori via partida al pressupost ordinari i no es faci servir la modificació de crèdit amb romanent de tresoreria. Babord i Junts VdM es van sumar a la demanda del PSC.

Pel que fa al cinquè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i Babord, les abstencions de Junts i PSC i el vot en contra de Cs la modificació de taxes i preus públics, en concret de les ordenances fiscals núm. 7, 8, 11, 21 i 33 i els preus públics 01 i 03.  

Entre les modificacions realitzades, el regidor d’Hisenda, Josep Solé, va assenyalar els canvis més importants:

En referència a l’ordenança fiscal núm. 7, taxa per la tramitació d’expedients i l’expedició de diferents documents administratius, incloses llicències urbanístiques, va explicar que el canvi més destacat és l’exempció de la taxa per a les obres de canvi de banyera per plat de dutxa. Aquesta exempció serà d’aplicació per a les obres amb un import brut màxim de 1.000 euros.

En l’ordenança fiscal núm. 8, taxa per expedició de plaques, distintius i similars, va explicar que s’ha afegit la placa identificativa de pis turístic.

En l’ordenança fiscal núm. 11, taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans domèstics i d’establiments professionals, va concretar que s’han eliminat els pisos turístics de la recollida domèstica perquè passen a considerar-se que fan recollida comercial.

En l’ordenança fiscal núm. 21, taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans comercials, va explicar que s’ha afegit el grup de pisos turístics a recollida comercial i que paguen en funció dels metres quadrats.

En l’ordenança fiscal núm. 33, taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, va detallar que s’ha fet la modificació integra del text de l’ordenança per l’adhesió al model facilitat per la Diputació de Barcelona i que el canvi més important és que s’ha eliminat el referent a la telefonia mòbil que estava anul·lat per la llei del Parlament europeu.

Al preu públic 01, servei de cursos a l’Escola Municipal d’Adults, va detallar els cursos que s’havien eliminat i els que s’havien afegit, així com els seus respectius preus per a les persones usuàries. Així, s’ha eliminat el curs de cultura general, els cursos trimestrals d’informàtica i els cursos quadrimestrals de català, castellà i llengua estrangera i s’hi ha afegit el curs d’anglès de fins a 3 hores setmanals (60 euros), el curs d’anglès de 3 o més hores setmanals (90 euros), el taller COMPETI (gratuït), els cursos trimestrals de menys de 3 hores setmanals (45 euros) i els de 3 o més hores setmanals (60 euros) i també els cursos quadrimestrals de menys de 3 hores setmanals (60 euros) i els de 3 o més hores setmanals (75 euros).

Al preu públic 03, prestació de determinats serveis en l’àmbit cultural i socials, Solé va explicar que s’havia eliminat del redactat del text l’Ateneu provisional i com a canvi més destacat, que s’elimina la fiança prèvia que paguen les entitats quan demanen cessió de material a l’Ajuntament.

Les modificacions a les ordenances i preus públics esmentats queden aprovades provisionalment i es posaran a exposició pública durant 30 dies. Si no es presenten al·legacions, quedaran aprovades de forma definitiva.

Des de Cs van votar en contra pel fet que s’havien de votar totes les modificacions a la vegada i no estaven d’acord amb totes elles. El seu portaveu, Juan Díaz, va afirmar que trobava a faltar un esforç per rebaixar l’IBI.

Des del PSC es van abstenir pel mateix motiu, en considerar que s’hauria d’haver estudiat el tema de tocar el tipus impositiu per aconseguir una reducció de l’IBI.

Des de Babord van retreure a Cs i PSC que en les tres reunions de la comissió de les ordenances fiscals no haguessin fet cap proposta al respecte de l’IBI i van votar a favor de les modificacions presentades, celebrant la taxa de recollida comercial per als habitatges d’ús turístic així com l’eliminació de la fiança prèvia a les entitats per demanar material.

Des de Junts VdM, es va reivindicar que havia estat l’únic grup que havia demanat la rebaixa de l’IBI a la comissió de les ordenances fiscals i que s’abstenien perquè aquest tema no s’havia recollit però sí dos dels que Junts VdM havia proposat: eliminar la taxa en obres de canvi de banyera per plat de dutxa i eliminar el dipòsit de fiances a les entitats per cessió de material.

Pel que fa al sisè punt, amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, Junts VdM, PSC i Cs i l’única abstenció de Babord, es va aprovar la nova verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilassar de Mar per adequar els usos del sòl no urbanitzable i al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. El text aprovat conté les prescripcions requerides per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona per tal que pugui ser aprovat definitivament. Un cop aprovat definitivament, també entrarà en vigor el Pla del catàleg de masies.

Des de Cs van recordar que és un tema que porta 7 anys sobre la taula i que és important perquè posarà blanc sobre negre a situacions complicades urbanísticament però al seu parer queden serrells sobre la implementació i què passarà amb aquelles activitats que ara s’estan duent a terme i que queden fora del Pla.

Des del PSC també van recordar el llarg camí d’aquest Pla, conegut com a pla d’usos del sòl agrícola, i va destacar que compta amb el consens del sector. El seu portaveu, Quico Zamora, va explicar que és un punt de començament per regular el sòl no urbanitzable al municipi però també va afirmar que el sector necessita “quelcom més que un pla d’usos per reactivar-lo a nivell comarcal”.

Babord també va fer un repàs cronològic i va recordar l’inici de tot el procés l’any 2012. Per a Babord, el Pla hauria de ser més restrictiu. Babord va afirmar que no li agradava la zona classificada en el Pla com a ús agrícola que s’ha dividit en tres subzones i una d’elles es classifica com a Sòl de categoria especial. Aquest fet permet, segons va explicar la regidora Júlia Suriol, que sòl no urbanitzable pugui ser modificat a sòl urbanitzable urbà, permetent que perdi la condició d’agrícola en un futur.

Per part de Junts VdM, el regidor Javier Martín va recordar que al 2015 ja es disposava de l’informe de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat i que s’ha trigat set anys en aprovar aquest pla d’usos.

Quant al setè punt, es va aprovar la moció presentada de forma conjunta per ERC-GxVdM, Junts VdM i Babord, a proposta de l’ANC de Vilassar de Mar, per canviar el nom de la plaça del mercat pel de plaça del primer d’octubre en record del Referèndum d’Autodeterminació que es va celebrar l’1 d’octubre de 2017. La moció recorda que a Vilassar de Mar aquest referèndum va implicar 8.864 persones i que aquestes persones representaven, en aquell moment, el 57,48% del cens electoral i la seva votació va donar com a resultat el 91,44% de vots a favor de la independència de Catalunya. La moció recalca que “és necessari recordar la valentia de totes aquelles persones que es van implicar en la celebració de l’1 d’octubre a tota Catalunya i també a Vilassar de Mar”. La moció, a més, demana que els acords s’executin en el termini màxim de 6 mesos.

Des de Cs, que va votar en contra, el seu portaveu va afirmar que el referèndum sempre va ser il·legal i que la moció no recau en el bé comú i no representa a tots els vilassarencs. Des del PSC, que també va votar en contra, no va voler entrar en el contingut però sí va criticar el procediment. “Tothom té dret a proposar un nom però s’hauria d’obrir un procés participatiu i no imposar-lo als veïns”, va assenyalar Quico Zamora.

Abans de les preguntes de l’oposició, va entrar per urgència un nou punt a la plenària, que va ser el novè de l’ordre del dia, per ratificar el decret d’alcaldia per a la constitució de la comissió d’estudi per a la redacció de les bases per a l’atorgament de subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma o millora per destinar-los a lloguer a través de la borsa de lloguer del Consell Comarcal del Maresme (CCM). La urgència es va votar amb l’abstenció de Junts VdM i Babord i els vots a favor de la resta. Núria Arasa, regidora d’Habitatge, va explicar que es tracta d’una mesura per incentivar i incrementar el parc d’habitatge de lloguer a un preu assequible amb aquells habitatges que estan buits i necessiten una rehabilitació per posar-se a la borsa de lloguer del CCM. La comissió d’estudi establirà les condicions per ser beneficiari de la subvenció, definirà les despeses i tipologies de les obres subvencionables així com les obligacions a assumir per part del beneficiari a canvi de l’atorgament. Tots els grups municipals van votar-hi a favor.

Quant al desè punt, torn de precs i preguntes per part de l’oposició, Cs va preguntar sobre la tala del pi que hi ha davant la Bressoleta de l’avinguda Montevideo arran de les obres que es fan al carrer.

Des del PSC van preguntar per la reposició de papereres i fanals i també que el govern aclarís les intencions que tenen al voltant el pi de l’avinguda Montevideo així com van mostrar el descontent del veïnat del Barato que es queixa de falta d’informació. També van preguntar per si l’Ajuntament es planteja obrir el consistori alguna tarda per donar servei al ciutadà i van expressar un problema de circulació a la Ronda Vilassar per una graella que ja no hi és i que feia que els cotxes no s’aturessin. També van preguntar el motiu pel qual l’Ajuntament no s’havia adherit al Fons Next Generation de rehabilitació de centres escolars.

Referent al pi, el regidor de Medi Ambient, Joan Roca, va explicar que l’Ajuntament disposa d’un informe tècnic que diu que té risc de bolcar tot i que està en bona salut. Des de Cs, arran de l’afirmació per la bona salut de l’arbre, van preguntar si s’havia posat tot l’interès en mantenir-lo.

Babord va preguntar per si s’havia rebut l’informe de sequera, si es convocaria el Consell Consultiu Municipal d’Agricultura, també van preguntar pel pi i va demanar que es busquin alternatives per salvar-lo. També van preguntar sobre les obres de Montevideo que destorben el descans dels infants de la Bressoleta i van demanar que s’aturin els treballs de 12 a 15 hores. Sobre aquest tema, el regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va respondre que es parlaria amb l’empresa.

Per part de Junts VdM van preguntar sobre les goteres que continuen al pavelló Paco Martin amb la nova coberta, sobre la caldera que no funciona, un vestuari que s’inunda i el motiu pel qual no s’ha equipat la coberta amb plaques fotovoltaiques. Pel que fa al pi, Junts VdM va demanar que s’aturi la tala i que es faci un estudi detallat del que s’ha de modificar del projecte d’obres per tal de salvar l’arbre.

El regidor d’Esports, Jordi Tapias, va respondre les preguntes del pavelló Paco Martin. Va explicar que són conscients d’aquesta incidència i que ja han requerit l’empresa que ha fet l’obra perquè la solucioni al més aviat possible. Sobre les calderes, Tapias va explicar que ja estava adjudicat el canvi i sobre les plaques fotovoltaiques que pel tipus de sostre, en no ser pla, el govern va creure convenient que amb el pressupost d’aquest any destinat a instal·lació de plaques fotovoltaiques es col·loquin a l’equipament de la Biblioteca Municipal.

Pel que fa a les preguntes del públic, un veí va preguntar per l’arranjament de voreres al carrer Manuel Roca i des de l’ANC de Vilassar de Mar, el seu coordinador, va agrair als grups municipals d’ERC-GentxVdM, Junts VdM i Babord la presentació de la moció en reconeixement de les prop de 9.000 persones que van participar en el Referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

Al primer punt es va aprovar, per unanimitat, l’acta del Ple del 22 de setembre.

En el vuitè punt de la plenària es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 3739/2022 al 4109/2022.

Escolta el balanç de la sessió que fan govern i oposició:

Escolta el ple: