La plenària ordinària del mes de maig, celebrada el dia 16, va aprovar entre altres punts, el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils per a l’organització de L’Altre Espai Jove adaptat, així com la delegació en la Junta de Govern Local de les competències de modificació del contracte de servei de neteja viària i recollida de residus quan sigui per un import inferior a l’1% del preu inicial del contracte, i es va rebutjar la moció no resolutiva presentada pel grup municipal de Babord per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) per la lluita contra la segregació escolar

Anem a pams:

En el segon punt, Núria Paricio Paricio va prendre possessió del càrrec de regidora del grup municipal del PSC, després de la renúncia del regidor Isaac García-Oses en l’anterior ple.

En el tercer punt, es va donar compte de la informació requerida pel Reial Decret 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, corresponent al primer trimestre de 2024. El regidor d’Hisenda, Adrià Saborit, va explicar que el període de l’Ajuntament era de 22,51 dies i el del Patronat d’Escoles Bressol, de 29,27 dies, complint així amb els terminis legals establerts de 30 dies.

En el quart punt, es va donar compte de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar corresponent al primer trimestre de 2024. El regidor d’Hisenda va detallar alguns dels indicadors. Pel que fa als ingressos, de les previsions inicials d’ingressos d’impostos indirectes de gairebé 12 milions d’euros, ja s’han reconegut drets per 1,5 milions. Per taxes i altres ingressos, de les previsions inicials de 3,8 milions, se n’han reconegut uns 300.000 euros. En transferències corrents, de les previsions inicials de 6,4 milions, ja se n’han reconegut 1,5 milions. Pel que fa a les despeses, Saborit va detallar que en depeses de personal, del crèdit inicial de 7,5 milions d’euros, ja hi ha unes obligacions reconegudes netes d’1,4 milions; en despeses de béns corrents, del crèdit inicial d’11 milions d’euros, ja hi ha unes obligacions reconegudes de 600.000 euros; en despeses financeres, amb mig milió d’euros de crèdits inicials, ja se n’han reconegut 150.000; i finalment, en transferències corrents, dels 1,6 milions de crèdits inicials, se n’han executat 88.000 euros.

En el cinquè punt, es va donar compte dels decrets d’alcaldia corresponents a l’aprovació de les liquidacions del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i del Patronat de les Escoles Bressol de l’exercici 2023. El regidor d’Hisenda es va centrar en els indicadors del pressupost de l’Ajuntament, destacant que del pressupost inicial de despeses, que era de 22.800.000 euros, va haver-hi 23 modificacions de crèdit per valor de 10.700.000 euros. Pel que fa a les obligacions reconegudes, va explicar que es va tancar amb gairebé 25,6 milions d’euros. També va detallar que el total de romanent de crèdits és de 6.900.000 euros i que el deute viu, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és del 50,80 %. Saborit va finalitzar recordant que el període mitjà de pagament a proveïdors el 2023 va ser de 19,70 dies, per sota dels 30 que marca la llei.

Pel que fa al sisè punt, es va aprovar per unanimitat del plenari el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils per a l’organització de L’Altre Espai Jove adaptat. La regidora de Joventut, Carla Fernández, va explicar que L’Espai Jove Adaptat és una de les accions del Pla Local de Joventut i que ofereix un espai obert de trobada i oci per a persones amb diversitat funcional intel·lectual (d’entre 16 i 30 anys amb un nivell d’autonomia elevat amb necessitat de suport intermitent o limitat) d’accés lliure i gratuït. També va assenyalar entre els objectius d’aquest espai, el d’afavorir la socialització i la creació de vincles entre joves amb diversitat funcional intel·lectual, incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones participants i fomentar la seva independència. Amb aquest conveni, l’Ajuntament de Cabrils aportarà 906,38 euros en aquest exercici, ja que es preveu que el gener del 2025 Cabrils ja tingui el seu propi espai en marxa. Babord, en aquest punt, va demanar la memòria del servei per conèixer, entre altres coses, la valoració que en fan les persones usuàries.

Pel que fa al setè punt, es va aprovar amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdM Futur i el vot en contra del PP, PSC i Babord, la delegació a la Junta de Govern Local (JGL) de les competències pròpies de modificació del contracte de servei de neteja viària i recollida de residus, amb la incorporació de dos punts en la proposta d’acord a petició de Babord. Amb l’aprovació, queda delegada a la Junta de Govern Local la competència del ple per modificar el contracte dels serveis de recollida de residus i neteja viària quan sigui per un import inferior a l’1% del preu inicial del contracte.

El primer acord, incorporat a petició de Babord, estableix que prèviament a l’aprovació de la modificació per la JGL, la proposta se sotmetrà a l’informe de la Comissió Informativa, així com la publicitat de la sessió a la Comissió. El segon acord permet que la delegació sigui revocada en qualsevol moment pel ple.

El regidor de Medi Ambient, Gerard Grau, va explicar que l’objectiu principal de la mesura és agilitzar i millorar l’eficiència en els procediments de contractació de petites modificacions del contracte.

Des del PP es va considerar com a “greu i una falta de transparència” delegar les modificacions del contracte més important de l’Ajuntament a la Junta de Govern Local.

El PSC va recordar que a la Junta de Govern Local només hi té representació el govern municipal i no l’oposició, fet que suposa una pèrdua de control per a l’oposició. “Ho considerem una mesura no coherent amb un contracte que encara no s’ha implementat i quan encara no hi ha redactada ni l’ordenança reguladora ni la fiscal”, va afirmar el seu portaveu, Albert Bartrolí. Per al PSC, les prioritats en aquest contracte haurien de ser unes altres, com ara ampliar l’estructura de personal per fer el seguiment del contracte. El PSC va votar en contra per aquest motiu i per l’efecte de falta de transparència que, al seu parer, pot comportar.

Babord va agrair al govern els dos punts introduïts a petició del seu grup, però va lamentar que no s’acceptés un tercer punt que feia referència a la limitació dels supòsits d’aquesta delegació. Babord va votar en contra. “No podem renunciar a l’exercici de la nostra competència com a òrgan de control de la gestió i l’execució del contracte”, va afirmar la portaveu, Elena López.

El regidor de Medi Ambient, Gerard Grau, va cloure el debat assegurant que la mesura que s’aprova busca agilitzar la implementació del contracte, garantint la transparència, ja que es garanteix que l’oposició sabrà els canvis abans de la JGL i que a la JGL la part de modificació de contracte serà pública.

El punt vuitè i el novè punt de la plenària es van debatre junts. Tots dos es van aprovar amb l’abstenció del PSC, el vot en contra del PP i els vots a favor de Junts Estimem Vilassar, ERC-VdMFutur i Babord. Es tracta de la modificació de crèdit per import de 196.753,84 euros per dotar de crèdit les aplicacions pressupostàries per al pagament de factures de feines ja realitzades.

Pel que fa al desè punt, es va rebutjar la moció no resolutiva presentada pel grup municipal de Babord per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) per la lluita contra la segregació escolar. En la seva exposició, Babord va recordar que Vilassar de Mar va signar el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya del 2019, impulsat pel Departament d’Educació i el Síndic de Greuges. Babord va argumentar que tenir una OME “podria reforçar la imatge de les escoles menys demandades, podria desemmascarar els rumors, els prejudicis o les pors, i podria posar en relleu el valor educatiu de la diversitat”. La moció de Babord proposava com a acords iniciar el procés de constitució d’una Oficina Municipal d’Escolarització per tenir-la en funcionament el curs 2025-2026 i crear dins del Consell Escolar municipal una comissió de seguiment del procés de la seva constitució.

El PP, que es va abstenir, va preguntar al grup proposant de la moció si a Vilassar de Mar hi havia alguna alerta de segregació escolar. Babord va respondre que Vilassar de Mar no és un lloc on hi hagi una allau de segregació, però que amb l’OME les famílies, sobretot les més vulnerables, podrien estar més ben informades.

El PSC va votar a favor de la moció en considerar l’OME un exemple de col·laboració entre administracions amb l’objectiu de donar un millor servei a la ciutadania i juntament amb els centres educatius, van dir, “són el referent per atendre, informar i orientar les famílies amb els procediments d’admissió d’alumnat i desenvolupen un paper rellevant en la lluita contra la segregació escolar incrementant la detecció de l’alumnat vulnerable d’una forma centralitzada”.

Des del govern de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, la regidora d’Educació, Carla Fernández, va remarcar que Vilassar de Mar no és un municipi on hi hagi segregació, posant com a referència el catàleg del Síndic de Greuges del Pacte de Segregació del 2021, on es destaca Vilassar de Mar com a exemple del paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar i es reconeix una bona praxi. La regidora també va recordar que una OME no és una “recepta màgica” i que té les seves limitacions, i va reconèixer la bona feina que fan els professionals i les escoles de Vilassar de Mar en aquest tema. La regidora d’Educació també va remarcar que actualment la regidoria no disposa ni de recursos humans ni materials per crear una OME i que no es veu la urgència de posar esforços en la seva creació quan no existeix segregació al municipi. Fernández va exposar que la prioritat de la regidoria en aquest mandat és construir un Pla Educatiu de Ciutat que marqui els criteris específics del municipi i ofereixi recursos a les demandes reals que es detectin.


Quant al dotzè punt, torn de precs i preguntes de l’oposició al govern, el PP no en va formular cap. El PSC va preguntar si hi havia prevista alguna acció en el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, i també va demanar per dos successos en equipaments municipals relacionats amb serveis d’auxili i prevenció. Sobre el Dia dels Museus, la regidora de Cultura va dir que ho consultaria, i sobre la segona qüestió, l’alcaldessa va explicar que el succés referent al pàdel de la Piscina es va tractar d’un problema de salut d’una persona. Pel que fa al succés a les obres de l’antic Casino, la regidora d’Urbanisme va explicar que havia estat fruit d’una falta de professionalitat de l’empresa que fa les obres que, per un error d’un operari, que no va avisar al director d’obra, es van carregar dues fases d’un cablejat amb una radial i van deixar sense part de subministrament elèctric al bar del costat.

Babord va obrir el seu torn de precs i preguntes agraint al govern que el prec de l’anterior Ple referent a la publicació dels actes de les entitats al canal Telegram de l’Ajuntament s’estigui duent a terme. També van preguntar sobre el romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost del 2023 i a què hi havia previsió de destinar-lo, i sobre si hi ha una ordenança de protecció d’arbres monumentals. Pel que fa al romanent de tresoreria, el regidor d’Hisenda va respondre que en pròxims plens es portaran a aprovació modificacions per “injectar-lo” en altres despeses. I respecte a l’arbrat, el regidor de Medi Ambient va respondre que no hi ha cap ordenança específica, però que el que sí que hi ha és el Pla Director del Verd Urbà de l’any 2019, que caldria actualitzar.

Pel que fa al primer punt, es van aprovar, per unanimitat, les actes de les sessions anteriors dels dies 15 i 18 d’abril.

En l’onzè punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del número 1406/2024 al 1761/2024.

Pots escoltar el ple sencer aquí:

Pots escoltar el resum del ple, a “Les veus del ple”:

Pots escoltar el balaç de les forces polítiques de govern i oposició, a “Les veus del ple”: