El ple d’aquest mes de febrer, celebrat aquest passat dijous 15, retransmès per Vilassar Ràdio, va aprovar la verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Mar perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona el pugui aprovar definitivament, la resolució d’al·legacions presentades i l’aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament, modificació de la plantilla i Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’exercici 2024 i una moció d’urgència de suport al sector agrícola, presentada per ERC-VdM Futur i Junts Estimem Vilassar. Es va retirar de l’ordre del dia la moció d’urgència per a la constitució de la Comissió d’Estudi per la Mobilitat, presentada per Babord i el PSC. La moció va ser retirada,  a proposta de l’alcaldessa, per a un millor estudi i per poder presentar-la amb totes les garanties legals en el pròxim ple.

La sessió contava de sis punts en l’ordre del dia i de dues mocions, que van entrar per urgència.

En el segon punt, es va donar compte sobre el període mig de pagament a proveïdors. Des del Govern municipal es va detallar que el període mig de pagament el quart trimestre del 2023 era de 8,29 dies.

El tercer punt va servir per aprovar, amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar, ERC-VdM Futur, Babord i PP i l’abstenció del PSC, la verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Mar, que incorpora totes les prescripcions assenyalades per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona (CTUARC) de 7 de novembre de 2022.

La regidora d’Urbanisme, Núria Pera, va detallar les preinscripcions que es demanaven i que s’han incorporat al Pla. Costes demanava que les casetes del Club de Pescadors de Garbí, la instal·lació del Club Nàutic i del Palomares es traguessin del catàleg. La regidora va explicar que s’han incorporat en un annex, que es titula Ocupacions del domini públic marítimo-terrestre, l’objectiu del qual és documentar l’existència de les ocupacions que queden regulades per la normativa de Costes. Una altra de les preinscripcions demanades feia referència al monument de la gent del mar, que s’ha afegit a l’apartat de la regulació de les intervencions. També s’ha donat compliment a la preinscripció feta des de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació, que demanava que es dibuixés la línia d’edificació.

En aquest punt, el PSC es va abstenir. El seu portaveu, Isaac García-Oses, va recordar que es tracta d’un Pla iniciat el 2015. Va argumentar l’abstenció per l’exigència sobre el procediment que han de fer els propietaris d’aquests béns catalogats si volen fer reformes al seu interior i per coherència, va dir, amb les votacions que sobre el mateix tema havien fet els anys 2019 i 2021.

Per part de Babord, la regidora Maria Vinuesa, va recordar la importància que el municipi salvaguardi el seu patrimoni, el conservi i l’actualitzi sense que perdi la seva naturalesa i particularitat. Des de Babord, que van votar a favor, van mostrar la seva preocupació perquè les casetes de Garbí es troben en un annex, i com no estan catalogades, això pugui influir en el seu futur.

La regidora d’Urbanisme, sobre aquest tema, va explicar que les casetes i els altres elements de l’annex poden tenir altres instruments per a la seva protecció. Va recordar que el Pla el que permet és inventariar els béns immobles, els jaciments arqueològics i altres elements singulars del patrimoni, aprofundint en el coneixement de la història de cadascun d’aquests béns a conservar. També, va dir, estableix un seguit de mesures urbanístiques de protecció jurídica que serveixen d’instrument normatiu capaç de permetre la preservació d’aquests béns.

Per tancar el punt, l’alcaldessa va afegir que el catàleg permet donar seguretat jurídica tant als propietaris dels habitatges que hi surten catalogats, a l’hora de fer reformes, com als tècnics municipals a l’hora de donar les llicències urbanístiques.

En el quart punt de la plenària es va aprovar la resolució d’al·legacions presentades i l’aprovació definitiva del pressupost general, modificació de la plantilla i Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’exercici 2024, amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdM Futur, les abstencions de Babord i el PP i els vots en contra del PSC. El regidor de Recursos Humans, Eduard Sirvent, després de reunir-se amb la mesa de treballadors, va explicar els acords als quals havien arribat. Per una banda, es desestimen les reclamacions presentades en relació amb la supressió indeguda d’una plaça vacant de tècnic de Joventut; la modificació de la Relació de Llocs de Treball en establir a la llista una nova columna amb la forma de provisió de cadascun dels llocs de treball, i la creació d’una plaça a la Relació de Llocs de Treball de Cap de Comunicació de Govern, de caràcter eventual. D’altra banda, s’estimen parcialment les reclamacions d’amortitzar de la plantilla de treballadors de l’Ajuntament, una plaça de Tècnica/a Auxiliar de Noves Tecnologies, una plaça de Sots-Inspector/a i una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Serveis Personals; mantenir a la plantilla de treballadors de l’Ajuntament una plaça de Tècnic/a d’Administració General, una plaça d’Administratiu/va i una plaça de Tècnic/a de Medi Ambient; i dotar consignació necessària i suficient per garantir la contractació de personal en les places no amortitzades per un període de quatre mensualitats.

Amb l’aprovació d’aquest punt, després de la publicació al BOP (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), quedarà aprovat definitivament el pressupost municipal de l’exercici 2024.

Des del PP, la seva regidora, que es va abstenir, va preguntar com es van fer aquestes modificacions i amortitzacions sense una negociació prèvia col·lectiva amb els treballadors. El regidor de Recursos Humans, Eduard Sirvent, li va respondre que eren places que figuraven al pressupost d’anys anteriors, però que no havien estat dotades mai econòmicament.

El PSC va recordar que al Ple de desembre es va aprovar la plantilla sense tenir  enllestida la valoració de llocs de treballs i sense negociació amb els treballadors. Va manifestar el seu vot en contra d’aquest punt no pel resultat de la negociació final sinó pel procediment que, a parer seu, no soluciona les necessitats de plantilla que té l’Ajuntament.

Babord va recordar que al Ple de desembre ja va votar en contra del pressupost de 2024 pel seu contingut i també per la forma en què es va dur a aprovació. “Ja vam advertir de la manca de negociació amb la resta de grups polítics i amb la mesa dels treballadors”, va recordar la regidora Elena López. Babord va explicar que la seva abstenció no valida el pressupost sinó que posa en valor l’acord aconseguit pels treballadors en la negociació.

Seguidament, es van entrar al ple dues mocions d’urgència.

Punt sisè:  la primera moció d’urgència, presentada conjuntament per Babord i el PSC, finalment va quedar retirada de l’ordre del dia, a proposta de l’alcaldessa, per a un millor estudi i per poder presentar-la amb totes les garanties legals en el pròxim Ple. Es tractava de la resolució per a la constitució de la Comissió d’Estudi per la Mobilitat, amb l’objectiu de fer el seguiment i propostes de projectes amb afectació sobre la mobilitat al municipi, com ara el de la pacificació de l’N-II o els nous enllaços de la C-32. Malgrat que tots els grups municipals van manifestar la intenció de votar a favor, el secretari municipal va alertar durant la plenària que algun punt que es portava a aprovació no era legal com el vot ponderat o la composició de la comissió. Finalment, la retirada de la moció es va aprovar amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar, ERC-VdM Futur i el PP i els vots en contra dels grups proposants, Babord i PSC.

Punt setè: la segona moció d’urgència va ser la presentada conjuntament per ERC-VdM Futur i Junts Estimem Vilassar, de suport al sector agrícola. Es va aprovar per unanimitat, tot i les crítiques de Babord i el PSC perquè la moció havia arribat als grups de l’oposició a poques d’hores d’inici de la plenària. Entre els acords de la moció: mostrar la solidaritat de l’Ajuntament amb el sector agrícola, especialment el del nostre poble, que pateix les conseqüències de la sequera i de la manca d’una regulació adequada de la seva activitat tecnoagrícola i de la manca d’accessos adequats per la circulació del transport de càrrega; instar a la Generalitat, al govern de l’estat i a la Unió Europea a reduir la burocràcia envers la pagesia; promoure els preus justos i els incentius fiscals, i iniciar una campanya de comunicació per prestigiar la pagesia i fomentar el consum de productes de proximitat.

Punt vuitè: en el torn de precs i preguntes de l’oposició al govern, l’alcaldessa va respondre a la pregunta escrita del PSC sobre quins recursos s’havien demanat a la Xarxa de Governs Locals del Catàleg de la Diputació. L’alcaldessa va enumerar la llarga llista dels recursos demanats.

La regidora del PP va fer un prec per demanar que a la comissió del ROM ( Reglament Orgànic Municipal)  es debati que quan hi hagi una al·lusió personal en el torn de precs i preguntes del Ple, hi hagi dret a rèplica.

El PSC va preguntar sobre quins eren els eixos de la regidoria d’Agricultura, com està el projecte de reobertura del Museu de la Marina i per la marxa de la tècnica de difusió del patrimoni cultural. També van preguntar per les obres de l’Ateneu i les de l’ascensor i per les obres de l’antic Casino, a la plaça de l’Ajuntament.

Sobre la regidoria d’Agricultura, Marta Rovira va explicar que és una regidoria de caràcter transversal, que ja ha mantingut reunions amb el Mercat de Flor i la Cooperativa Agrícola, i que s’està centrant a treballar les problemàtiques que preocupen al sector de Vilassar de Mar com són la sequera, la manca d’una regulació adequada de la seva activitat tecnoagrícola i la manca d’accessos del transport de càrrega dels seus productes.

Respecte a les obres de l’Ateneu i l’ascensor, la regidora de Cultura va recordar que és un dels projectes més importants de la regidoria i que les obres per la seguretat de l’equipament estan fetes, però s’ha de contractar el cortinatge, el trust d’il·luminació i canviar les butaques. Respecte a la persona que marxa com a tècnica de difusió del patrimoni cultural va explicar que es cobrirà amb personal nou. Pel que fa a les obres de l’antic Casino, l’alcaldessa va explicar que era la mateixa empresa que havia de fer l’ascensor de l’Ateneu, que havia tingut problemes i havien demanat una pròrroga i que ara ja tornaven a estar en marxa. L’alcaldessa també va afegir que la licitació de tot el que falta a l’Ateneu per poder reobrir-lo (cortinatge, il·luminació i butaques) no es pot tramitar fins a l’aprovació definitiva del pressupost municipal del 2024.

En Educació, el PSC va preguntar sobre com estava la proposta que Junts Estimem Vilassar portava al programa electoral del batxillerat internacional. La regidora d’Educació va explicar que s’havia reunit amb les direccions dels dos instituts de Vilassar de Mar i que per a aquest curs no ho consideraven una prioritat i que quan passi la preinscripció es tornarà a parlar, però ja per al curs 2025-2026.

Babord, com a prec, va demanar que a la pròxima Junta de portaveus s’acordi entre tots el procediment per a la presentació de mocions en el Ple mentre no estigui vigent el ROM. També va preguntar per la valoració de la primera rua de Carnaval compartida amb Cabrera de Mar i per què enguany no s’havia fet la votació popular. El regidor de Festes Populars va explicar que la valoració era positiva i que per a l’any vinent es buscaria un sistema més eficaç per fer el vot popular amb garanties d’accés per a tothom. Babord també va preguntar per què enguany no hi havia samarretes en la caminada del Dia de la Dona i pels terminis previstos per convocar el Consell d’Inclusió.

En el torn de preguntes del públic, un ciutadà, en representació d’un grup de famílies preocupades per la seguretat al municipi, va tornar a exposar aquesta preocupació i va demanar més efectius de Policia Local. L’alcaldessa va respondre que per al Govern la seguretat és una prioritat i que s’havien mantingut dues reunions amb representants de les famílies. Va recordar que a Vilassar de Mar les dades de delinqüència són baixes comparades amb els municipis veïns i que en aquests dos mesos, des de la primera reunió amb representants de les famílies, la policia només té dades d’un furt d’un patinet, d’un furt d’un telèfon mòbil i en grau de temptativa, és a dir, que finalment no es va materialitzar, del furt de dos patinets, i d’un intent de robatori. Va tornar a insistir en la importància de trucar a la Policia, encara que no es vulgui fer denúncia formal, per deixar constància de les hores i llocs on es produeixen incidents i que la Policia pugui actuar en conseqüència.

En el primer punt, l’acta de la sessió anterior, celebrada el 25 de gener, va ser aprovada per unanimitat en el primer punt.

En el cinquè punt es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 336/2024 al 613/2024.

Escolta el resum del ple a “Les Veus del Ple” :

Escolta el balanç del ple a “Les Veus del Ple” de govern i oposició:

Escolta el ple: