‘Les veus del ple’ 23.04.2021

A la tercera edició de “Les veus del ple”, us oferim el resum del ple d’aquest passat dijous 22 d’abril i recollim el balanç que en fan govern i oposició. 

La sessió plenària, que va encetar-se donant compte de diferents qüestions en els punts inicials, va aprovar l’obligació de pagament de les factures d’Urbaser del primer trimestre de l’any, així com la modificació del contracte de serveis de neteja i manteniment d’edificis municipals amb l’empresa de capital mixt SUVISA per augmentar les hores de neteja derivades de la situació de la pandèmia i de noves dotacions d’equipaments El govern va retirar de l’ordre del dia el punt relatiu a l’ordre de continuació de la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària per part de l’empresa Urbaser ja que estan negociant alguns punts amb grup municipals per la seva aprovació. El PSC va retirar una moció, per a la revisió i actualització del Pla d’Accessibilitat Municipal perquè aquests dies se’ls ha informat que la Diputació va entregar un Pla d’accessibilitat a l’Ajuntament al 2017 i que ara des de l’Ajuntament s’ha demanat una actualització. A la sessió va prendre possessió del càrrec de regidora del grup municipal Babord, Tamara Mateos

 

Anem a pams:

A la sessió, en el segon punt, va prendre possessió del càrrec de regidora del grup municipal Babord, Tamara Mateos Hippchen, en substitució del regidor Yabel Pérez Moreno.

Seguidament, es va donar compte de diferents qüestions en els punts tercer, quart, cinquè i sisè.

En el punt tercer es va donar compte del compliment de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini (2022-2024). Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, aquest punt serveix per prendre coneixement de l’informe emès per Intervenció. Es tracta d’un informe que parteix del pressupost del 2021, fa una previsió de capacitat de finançament i d’endeutament de final del 2021, també annexa el pla de viabilitat que va aprovar la Diputació que ha deixat de tenir vigència per l’anul·lació de la regla de la despesa i finalment fa una possible estimació a tres anys vista del que podria ser el pressupost aproximat de l’Ajuntament.

En el quart punt es va donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Vilassar de Mar dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020, realitzat per part de la Intervenció de l’Ajuntament.

En el cinquè punt es va donar compte dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2020 per part de la Intervenció de l’Ajuntament.

En el sisè punt es va donar compte de l’informe anual emès per la Intervenció de l’Ajuntament, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o a l’opinió de la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2020. En aquest punt, el regidor d’Hisenda va destacar sobretot les factures d’Urbaser, que superaven els 100.00 euros.

En el setè punt, es va aprovar, amb els vots a favor del govern d’ERC-Gent per VdM, l’abstenció de Ciutadans, PSC, Babord i els vots en contra de Junts Vilassar de Mar la continuïtat del procediment, per autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament de les factures d’Urbaser. Es tracta d’un grup de sis factures del 1r trimestre del 2021, que en total pugen a 668.023 euros i que corresponen a prestacions que l’empresa de recollida de residus i neteja viària ha realitzat. En no estar vigent el contracte amb la concessionària, ha de ser el Ple qui ha d’aprovar aquestes factures.

Des de Ciutadans, el seu portaveu Juan Díaz, va criticar que es tracta d’una situació repetitiva, fruit d’un contracte que ha caducat, que es va prorrogar, que va tornar a vèncer i que segueix sense licitar-se. “Volem que el govern es comprometi a un termini per licitar el contracte”.

Des del PSC, Quico Zamora va afirmar que no s’està treballant amb la diligència i eficiència necessària per portar endavant el contracte. “Les factures s’han de pagar però farem abstenció com a protesta pel funcionament d’aquesta àrea de l’Ajuntament i pel procés de renovació d’aquest contracte”, va concloure.

Babord, a través d’Elena López, també va recordar que fa més d’un any que no hi ha contracte vigent i que els treballs per a l’adjudicació d’aquest contracte estan “encallats”. Creuen que l’elaboració d’una ordre de continuïtat del servei que doni seguretat jurídica i que fixi les condicions mínimes de la prestació del servei durant aquest període transitori fins a l’adjudicació del nou contracte s’ha fet d’una manera que no compleix amb els objectius que es pretenia. També van demanar un informe tècnic més acurat que expliqui quins elements permeten valorar que el servei s’està complint i amb preus adequats. “Entenem que per responsabilitat hem de facilitar que s’aprovin aquestes factures però demanem que de cara al futur els informes millorin”.

Des de Junts Vilassar de Mar, el regidor Javier Martín va afirmar que el primer responsable d’arribar a aquesta situació és el govern perquè no ha estat capaç d’admetre que es va equivocar. Igual que Babord, van demanar més aclariments en els informes tècnics per valorar que les factures corresponen als serveis que es realitzen. “Votarem en contra, igual que vam fer l’última vegada”.

Des d’ERC-Gent per VdM es va votar a favor i el regidor d’Hisenda, Josep Solé, va dir que parlarien amb els tècnics per intentar millorar els informes.

El punt vuitè, relatiu a l’ordre de continuació de la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària per part de l’empresa Urbaser, no es va tractar ja que el govern el va retirar de l’ordre del dia.

Pel que fa al novè punt, amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, Ciutadans, l’abstenció de Babord i de Junts Vilassar de Mar i els vots en contra del PSC, es va aprovar la modificació del contracte de serveis de neteja i manteniment d’edificis municipals formalitzat amb l’empresa de capital mixt SUVISA. La modificació, segons va explicar el regidor d’Hisenda, és per ampliar hores de neteja generades per la covid-19 en els edificis públics, ampliar hores estructurals (que es mantindran en el temps) de neteja a La Bressoleta de Montevideo, les quals les assumirà l’Ajuntament i no el Patronat d’Escoles Bressol, i ampliar hores estructurals de neteja a la nova sala Mn. Galbany, pendent d’inaugurar.

Des de Ciutadans, tot i votar a favor, van demanar al govern que no es limiti a controlar la quantitat d’hores sinó que, a més, faci un esforç  per controlar la qualitat del servei.

Des del PSC es va qüestionar el contracte amb SUVISA. “L’Ajuntament participa amb un 30% i no coneixem res de la seva dinàmica interna, ni la seva política de contractació”, va afirmar el regidor Quico Zamora. Els socialistes van demanar crear una comissió de seguiment per tenir informació de l’empresa i es van mostrar contraris a cap modificació del contracte.

Des de Babord van explicar que entenien que l’augment d’hores de neteja eren necessàries, ja sigui per garantir les mesures covid o per ampliació d’equipaments, però igual que el PSC també van qüestionar l’empresa que ho fa. Van condicionar el seu vot d’abstenció crítica a tres temes: que es faci una auditoria amb data de realització, que després es facin públics els resultats i poder tenir accés a les actes del consell d’administració de SUVISA, unes condicions a les quals el govern, per transparència, no va tenir cap problema en acceptar.

Des de Junts Vilassar de Mar van explicar que hi havia coses que no els encaixaven en aquesta ampliació d’hores. Segons la regidora Laura Martínez, hi ha equipaments tancats per la covid i hores de neteja que es podrien compensar. També es va mostrar en desacord perquè s’estaven imputant les despeses de neteja de La Bressoleta de Montevideo d’aquest contracte a l’Ajuntament i no al Patronat d’Escoles Bressol. “Sens ha presentat un conveni entre l’Ajuntament i el Patronat d’Escoles Bressol però creiem que això és disfressar els números de l’escola bressol. L’Ajuntament hauria d’apujar l’aportació que fa al Patronat d’Escoles Bressol per no fer-nos trampes al solitari”, va concloure. Junts Vilassar de Mar va emetre un vot d’abstenció entenent que cal reforçar la neteja d’alguns equipaments per la situació de covid i que puguin haver equipaments nous però també van demanar conèixer el percentatge exacte d’augment del contracte.

 

En relació al desè punt, la moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC per a la revisió i actualització del Pla d’Accessibilitat Municipal, es va retirar de l’ordre del dia. El PSC la va retirar perquè aquests dies se’ls ha informat que la Diputació va entregar un Pla d’accessibilitat a l’Ajuntament al 2017 i que ara des de l’Ajuntament s’ha demanat una actualització.

Seguidament, el portaveu socialista Quico Zamora va realitzar una queixa sobre el contingut dels punts de l’ordre del dia. Al Ple del mes passat, el PSC va presentar una moció d’urgència i la urgència es va desestimar. Segons el ROM (Reglament Orgànic Municipal), quan es presenta una moció per urgència i es desestima aquesta urgència, la moció es presentarà necessàriament al ple següent d’ofici però aquest ple no ho havia contemplat. L’alcalde va disculpar-se perquè aquesta possibilitat mai s’havia donat en un ple i la moció no havia quedat incorporada. Davant la petició de la resta de grups per preparar-se la moció, el mateix PSC va decidir que es presentés i quedés incorporada en el següent ple.

L’últim punt de la plenària va ser el de precs i preguntes per part de l’oposició:

Des de Ciutadans es va fer el prec per reduir les anomalies relacionades amb omissions en el procediment de contractació, en referència als punts 4, 5 i 6 de la plenària, que segons va quantificar arriben a més del 10% del pressupost total de l’Ajuntament. Va demanar al govern que redueixi aquest nombre d’incidències. També va fer com a prec que el govern defineixi quan pretén tancar la licitació del contracte de residus i neteja viària. També va preguntar quan hi ha pensament de tornar a fer els plens presencials. Des del govern van recordar que depenen de les resolucions del Procicat però que caldria fer el debat del retorn presencial entre tots els grups. Cs també va preguntar per l’estat d’asfaltat del carrer Mont, entre Rusiñol i Monturiol. Respecte a aquest punt, el regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va respondre que hi ha prevista una actuació de l’empresa de manteniment viari.

Des del PSC, la primera intervenció va ser per mostrar “indignació i tristor” pels comentaris de dos regidors de govern al YouTube en finalitzar la sessió plenària anterior quan no van quedar tancats els micròfons. El PSC va reclamar disculpes per aquests comentaris.

Pel que fa a les preguntes, el PSC va explicar que havien entrat dues per escrit sobre les obres de la pista Lluís Guardiola i la proliferació de pintades a l’espai públic, preguntes de les quals han rebut resposta per escrit però encara no havien tingut temps de valorar. També van preguntar sobre la proliferació de rates a l’entorn de Pau Casals i Rosa Sabater i si hi ha un pla específic de control de plagues a l’Ajuntament. La regidora de Promoció de la Salut, Núria Arasa, va respondre que es realitzen actuacions mensuals als equipaments municipals i d’altres puntuals quan la ciutadania avisa. També va remarcar que hi ha algunes que no es poden resoldre amb una sola actuació.

El PSC també va preguntar per quines opcions s’estan treballant per a la Festa Major. La regidora de Cultura, Esther López, va respondre que porten temps elaborant un protocol a nivell intern i que aviat es convocarà a les entitats per explicar-lo, recordant però que tot dependrà en última instància de les resolucions del Procicat per la pandèmia.

Els regidors socialistes també van preguntar pel motiu de la retirada del punt 8 del ple i l’alcalde els va respondre que s’estan negociant alguns punts amb grups municipals per a la seva aprovació.

Des del PSC també es va demanar una millor informació a les famílies sobre el futur de La Bressoleta de l’avinguda Montevideo. El regidor d’Ensenyament, Jordi Tapias, va recordar que s’han mantingut reunions amb professorat, mares i pares i que l’edifici de Montevideo per la baixa natalitat presenta una ocupació del 43% i això porta a que el curs vinent s’ofereixin places de 2 a 3 anys, i d’1 a 2 anys si fos el cas necessari. També va explicar que des de l’Ajuntament intenten que els recursos estiguin àmpliament utilitzats i que és un espai que continuarà sent escola bressol i que qualsevol aspecte que comparteixi espai amb l’escola bressol serà d’interès general pel poble.

Babord va començar amb tres preguntes sobre habitatge. La primera, sobre la moció “Reallotgem” aprovada al desembre. La regidora d’Habitatge, Núria Arasa, va admetre que, de moment, no s’ha pogut avançar. La segona pregunta va ser sobre si s’havia signat el conveni amb el Consell Comarcal per l’Oficina Local d’Habitatge. Sobre el conveni, Arasa va explicar que està signat i que l’inici previst és al maig. Finalment, van preguntar si el govern disposava de dades sobre habitatges inscrits en la borsa de lloguer social, i Arasa va respondre que demanarà aquestes dades.

Des de Babord també es van formular els següents precs:

– Que es desencalli la comissió d’estudi del contracte de residus perquè la situació d’Urbaser no es perllongui de forma indefinida.

– Que es posi mans a l’obra en el tema de l’Aula de Música que des del 2017 està ocupant en precari les instal·lacions municipals.

– Que es responguin dues preguntes de setembre i desembre de 2020, la primera sobre l’ampliació de terrasses i la segona sobre les obres d’Enric Granados.

També van realitzar dues preguntes-prec relacionades amb la platja. Sobre les accions previstes en el pas soterrani de la Mar Xica en la sortida que està tancada amb reixa fixa, el govern va explicar que la mesura de tancament era per seguretat ja que és un tram perillós que Adif ha d’arranjar, tot i que s’està dilatant en el temps.

L’altre prec-pregunta va ser sobre la licitació de les guinguetes de la platja. Babord va demanar revisar els plecs o tirar enrere la licitació perquè només es tenen en compte criteris econòmics.

Per part de Junts Vilassar de Mar, respecte el tema guinguetes també van mostrar-se en desacord que sigui una “subhasta pura i dura” però van diferir de Babord respecte de tirar enrere la licitació ja que la concessió, segons el plec, començaria l’1 d’abril i encara el servei, a data d’avui, no s’havia licitat.

Junts va demanar que se li responguin preguntes del ple anterior, especialment la que demana el període mig que l’Ajuntament triga en donar llicències d’obres a la ciutadania.

Com a prec va demanar que es convoqui reunió dels grups municipals per fer un monogràfic de l’escola bressol de l’av. Montevideo. Segons la portaveu del grup, el regidor d’Ensenyament en una reunió va parlar de cessió de part de l’equipament amb caràcter permanent i això, va dir, “requereix d’una decisió col·lectiva”.

Respecte el contracte de residus i neteja viària, com la resta de grups de l’oposició, va demanar el compromís de l’equip de govern amb un termini.

Pel que fa a les preguntes, va interpel·lar sobre els equipaments esportius després de les darreres resolucions del Procicat, fent referència a l’ús dels vestidors, la presència de públic i d’altres temes de la covid-19. L’alcalde va respondre que hi ha moltes variables a tenir en compte i que les decisions s’han pres sempre vetllant per la salut. El regidor d’Esports, Jordi Tapias, respecte als vestidors, va afegir que no hi ha ganes d’impossibilitar res però que les condicions d’obertura del Procicat venen condicionades a garantir una ventilació amb uns requisits determinats. També va recordar que sempre han explicat a les entitats esportives els motius del perquè es prenien aquestes decisions.

Finalment van preguntar si el govern tenia previst demanar algun projecte dins el Pla de subvenció de la UE “Next Generation” i sobre l’estat de manteniment dels parcs infantils que consideren deficients. Sobre aquest darrer punt, el regidor d’Espais públics, Joan Roca, va respondre que no compartia aquesta percepció i que l’Ajuntament té contractada una empresa que fa el manteniment dels parcs infantils i que li consta que fan bona feina.

El Ple va aprovar, en el primer punt de l’ordre del dia,  l’acta de la sessió plenària del 18 de març, per unanimitat.

La sessió va donar compte, en l’onzè punt de l’ordredel dia,  dels decrets de l’alcaldia, des del núm. 738/2021 al 1050/2021.

En no haver cap pregunta del públic, la sessió plenària ordinària d’abril es va tancar a les 21.30 h amb l’alcalde desitjant una bona diada de Sant Jordi a tothom.

Pots escoltar aquí la valoració, realitzada a “Les veus del ple”, del ple del 22 d’abril per part de govern i oposició:

Pots escoltar aquí l’àudio sencer del ple: