`’Les veus del ple’ 22.10.2021

Com sempre, l’endemà de la celebració de la sessió plenària, ens posem en contacte amb les portaveus dels grups municipals, per tal de fer el resum de què va donar de si.

Podeu escoltarLes veus del ple” en el següent reproductor.

La plenària ordinària d’aquest octubre, celebrada de manera presencial a l’Ajuntament aquest passat dijous 21 d’octubre, va aprovar, entre altres punts, la modificació de les ordenances fiscals i el preus públics per a l’exercici 2022, el compte general de l’Ajuntament de l’exercici 2020, la moció de Babord per garantir el compliment de la llei de regulació dels lloguers a Vilassar de Mar i crear la Taula d’Habitatge Municipal, la moció de Ciutadans per instar al govern municipal a elaborar i implementar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i la moció del PSC per a la constitució d’una Comissió d’estudi per a la millora del sistema de subvencions de l’Ajuntament. La sessió va rebutjar entre altres punts, el pagament de les factures d’URBASER per la neteja viària del mes d’agost i la moció de Babord per revocar el nomenament de Damià del Clot com a conseller delegat de la SA Municipal. La sessió va donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2022.

El segon punt va donar compte del període mig de pagament a proveïdors al segon trimestre del 2021. Des del govern es va explicar que el període mig de pagament de l’Ajuntament i del Patronat Municipal d’Escoles Bressol era de 17,14 dies.

El tercer punt va donar compte del seguiment del segon trimestre de 2021 de les obligacions de subministrament d’informació de les entitats locals. Des del govern van explicar que la previsió de tancament de l’exercici 2021, segons les dades d’execució del segon trimestre, preveu un tancament d’aquest any amb el compliment de romanent de tresoreria positiu i un deute viu al voltant del 74,51%.

El quart punt va donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2022, que contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària, de l’equilibri pressupostari i de l’objectiu del deute.

Aquests tres punts esmentats van ser tractats conjuntament.

Després dels tres punts de donar compte, es va passar a la part resolutiva amb el punt cinquè, referit a l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de l’exercici 2020, integrat pels comptes de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de la SA Municipal. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va destacar com a dades que el resultat pressupostari era de 4.731.616 euros, el romanent de tresoreria, 8.525.517 euros, l’endeutament de l’Ajuntament, 16.750.00 euros (71%) i l’endeutament conjunt de l’Ajuntament i de la SA, 20.710.000 euros.

Segons va explicar, la seva aprovació significa que els comptes reflecteixen la realitat i no que s’estigui d’acord o no amb la seva gestió. Aquest va ser el punt que va generar controvèrsia entre els grups del PSC, Babord i Junts, que entenien que el que es votava era la gestió dels comptes. Per al PSC, el compte reflecteix el que ha passat durant l’exercici però per a ells també es votava la gestió, afirmant que els comptes “estan plens d’irregularitats com ara manca d’informació bàsica de demandes patrimonials al Patronat Municipal d’Escoles Bressol i de la SA Municipal”. Babord en un principi també va interpretar que no era només l’aprovació d’un tràmit sinó el moment de fer una valoració política de com s’havia gestionat el pressupost del 2020.

Van criticar que el 15% del pressupost previst no s’hagués gastat, així com irregularitats a nivell de personal, de contractació i de subvencions i concessions. Des de Junts van explicar que no compartien el pressupost aprovat ni tampoc l’execució perquè -van dir- “el govern pressuposta coses que després no s’executen”.

En aquest punt, el regidor d’Hisenda va recordar que si no s’aprovaven els comptes no es podrien presentar al Tribunal de Comptes i va tornar a insistir que el punt no era aprovar la gestió sinó aprovar que els comptes reflectien la realitat i que aprovar-los no implicava estar d’acord amb la gestió. Davant la incertesa de què passava si no s’aprovaven els comptes, la votació es va posposar fins que l’interventor en pogués fer la consulta. Després del setè punt de l’ordre del dia, l’interventor va arribar amb la resposta a la consulta on es tornava a incidir en què s’aprovava la part tècnica dels comptes i no la gestió i els grups van efectuar la seva votació. Finalment, amb els vots a favor del govern d’ERC-Gent per VdM i l’abstenció de tota l’oposició, es van aprovar els comptes del 2020.

Amb el sisè punt, es va aprovar provisionalment, amb els vots a favor del govern d’ERC-Gent per VdM, l’abstenció del PSC i Babord i els vots en contra de Cs i Junts, la modificació de les ordenances fiscals i l’aprovació dels preus públics per a l’exercici 2022. Pel que fa a les modificacions, en relació a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, s’estableix una bonificació del 75% de la quota a favor dels titulars de vehicles amb emissió de CO2 de 0 g/km o que, en el cas d’utilitzar combustibles que produeixin emissions de CO2, siguin exclusivament combustibles renovables d’origen no fòssil. En relació al preu públic 0.3 per la prestació de serveis en l’àmbit cultural i social, s’incorporen nous preus públics proposats pel departament de Joventut i de Cultura de l’Ajuntament per millorar la gestió global de les activitats programades i permetre fer una proposta més amplia d’activitats.

Cs va votar en contra, no per les modificacions que es portaven a aprovació, “que no representen canvis profunds“, segons el seu portaveu Juan Díaz, sinó per les que no es presentaven relacionades amb l’IBI, el medi ambient o l’habitatge.

Des del PSC es van abstenir. Segons el seu portaveu, Quico Zamora, “són modificacions menors” i per al seu grup les ordenances fiscals s’han d’abordar en el seu conjunt i adaptar-les a l’actualitat després d’una pandèmia.

Des de Babord es van abstenir pel tema de la bonificació del 75% als cotxes elèctrics perquè ells estaven d’acord sempre i quan fos una bonificació d’un cotxe per persona, ja que des del seu grup volen promoure una mobilitat sostenible que vagi més enllà del cotxe.

Junts va votar en contra, criticant que el govern no fes res per abaixar l’IBI i afirmant que l’Ajuntament té un marge per baixar el percentatge que s’aplica sobre el valor cadastral perquè la ciutadania no hagi de pagar més quota de l’IBI.

El setè punt, l’inventari general de béns i drets de la corporació a data de 31 de desembre de 2020, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Babord que es va abstenir.

El vuitè punt, el pagament de les factures d’URBASER per la neteja viària del mes d’agost, no es va aprovar. Només va votar a favor d’aprovar-les el govern d’ERC-Gent per VdM, Cs es va abstenir i PSC, Babord i Junts es van mostrar en contra. Es tractava de dues factures per un valor total de 222.674 euros.

Des de Cs, que es van abstenir, es va recordar que operar sense contracte en vigor no es pot mantenir de forma indefinida però que l’Ajuntament està obligat a pagar pel servei prestat.

Des del PSC es va votar en contra en no estar d’acord amb l’informe presentat de com es presta el servei ja que no queda garantit que s’estiguin complint els serveis d’acord amb el contracte.

Babord va tornar a recordar que l’Ajuntament està en aquesta situació des de gener del 2020 perquè no hi ha contracte vigent amb la concessionària i que amb l’informe complementari que adjunta el govern s’acredita que el servei de neteja viària no s’està prestant en condicions.

Des de Junts també van afirmar que la neteja és deficient i que també els havia sorprès un cronograma adjunt a l’informe “amb terminis irreals” com el fet que quan des del govern tinguin preparat el plec de clàusules administratives i tècniques del nou contracte, l’oposició tindrà només una setmana per estudiar-lo.

Posteriorment, es va entrar en la part de control amb les mocions i preguntes de l’oposició. En el capítol de mocions, la presentada per Babord per revocar el nomenament de Damià del Clot com a conseller delegat de la SA Municipal, es va rebutjar amb els únics vots a favor de Babord i el PSC, l’abstenció de Cs i Junts i els vots en contra d’ERC-Gent per VdM. Babord argumentava en la moció que s’havia perdut la confiança en la figura del conseller delegat i demanava que el Consell d’Administració de la SA recuperi totes les seves funcions i capacitat de decisió per garantir el control en la gestió i direcció de la SA municipal, la transparència i el bon funcionament de la mateixa.

Segons Babord, la improvisació en la seva gestió ha costat diners al poble posant com a exemple el projecte de Can Vives, l’aparcament del mercat municipal o les zones blaves. Babord també va explicar a la plenària que es van assabentar per les xarxes socials que la SA municipal pretenia desnonar a una família resident als habitatges de Protecció Oficial de Les Pinedes, una decisió -segons Babord- presa pel conseller delegat sense informar a la resta de partits polítics i membres del Consell d’Administració de la SA Municipal.

Des de Cs es van abstenir en considerar que aquest debat s’ha de tenir en el Consell d’Administració de la SA, que és qui el va nomenar.

Des del PSC van recolzar la moció i van demanar que si no hi ha recursos per contractar un gerent, Damià del Clot faci un relleu perquè la SA “necessita de persones que hi puguin dedicar temps” per una millor gestió executiva.

Des de Junts es va compartir la sensació de deixadesa en la gestió de la SA expressada per Babord i PSC però van demanar que aquesta petició es proposi en el lloc que correspon, el Consell d’Administració o la Junta General de la SA, perquè no quedi només en una declaració política i pugui tenir efecte.

Des del govern d’ERC-Gent per VdM, el regidor d’Hisenda, Josep Solé, va defensar l’actuació del conseller delegat de la SA i la gestió feta a la SA confrontant les dades de la situació heretada quan van entrar a governar amb les actuals. Va afirmar que totes les decisions importants s’han pres per àmplia majoria al Consell d’Administració de la SA i que només les decisions del dia a dia les ha fet el conseller delegat. Pel que fa al desnonament del qual Babord deia assabentar-se per la xarxes socials, Solé va explicar que abans del Consell d’Administració del mes de maig es va enviar per correu a tots els membres la relació de totes les reclamacions de la SA Municipal on constava clarament que aquest habitatge estava en procediment de desnonament per finalització de termini legal, un contracte que superava el termini legal en 4 anys i que per tant el tràmit judicial ja feia 4 anys que durava.

La segona moció no resolutiva de Babord, per garantir el compliment de la llei de regulació dels lloguers a Vilassar de Mar i crear la Taula d’Habitatge Municipal, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups menys el de Cs que es va abstenir. La moció de Babord proposa crear la Taula d’Habitatge Municipal i que l’Ajuntament analitzi periòdicament els anuncis de lloguer a Vilassar de Mar i el seu compliment amb les exigències establertes a la Llei de Lloguers de Catalunya i d’altres en matèria d’habitatge; posar-se en contacte amb els anunciants que no compleixin; denunciar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya els anuncis de lloguer que incompleixin la normativa vigent i als anunciants que es neguin a complir amb la totalitat de les obligacions; fer públic amb caràcter trimestral un informe de les actuacions realitzades i dur a terme una campanya informativa que arribi a totes les llars de Vilassar de Mar sobre aquesta qüestió.

Cs, que es va abstenir, va afirmar que el propòsit de la moció era bo però que hi havia elements que els preocupaven referint-se al règim de control i sancionador. Al seu parer, el tema de control requereix un major suport legal que el que expressava la moció.

El PSC va votar a favor tot i creure que en lloc de la Taula d’Habitatge s’hauria de crear una comissió.

Per a Junts, cal que l’Ajuntament faci una recerca activa de la gent que està incomplint i especulant i denunciar-ho.

Des del govern d’ERC-Gent per VdM, la regidora d’Habitatge, Núria Arasa, va explicar que tot i que des del seu departament s’està treballant ara que ja s’ha incorporat la tècnica d’habitatge, votaven a favor de la moció perquè s’ha de prioritzar el municipi i la problemàtica existent.

La moció, no resolutiva, presentada per Ciutadans per instar al govern municipal a elaborar i implementar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a la resta de la legislatura, es va aprovar amb els vots a favor de Cs, Babord i ERC-Gent per VdM, l’abstenció del PSC i el vot en contra de Junts.

Ciutadans planteja en la moció l’elaboració d’una planificació estratègica de l’acció de govern per al nostre municipi, un PAM a 2 anys vista, que s’implementaria fins al final de la legislatura, que serveixi per determinar i prioritzar les principals línies estratègiques de gestió (terminis, recursos, àrees implicades) en els àmbits en els quals s’hauran de concentrar els esforços municipals.

Des del PSC la moció s’entén només si és per posar de manifest que el govern no ha fet el PAM, no té visió de futur ni planificació estratègica. El que no entenen ni recolzen és que amb aquesta moció se li doni via lliure al govern per fer el seu programa electoral amb recursos públics.

Babord va compartir amb el PSC la falta de planificació del govern però va votar a favor per estar d’acord amb el fons de la moció.

Des de Junts van votar en contra argumentant que el PAM anterior no el van complir i ara -van dir- es contractarà una empresa perquè faci el PAM i el document torni a quedar en un calaix.

Des del govern, l’alcalde Damià del Clot va mostrar-se d’acord amb la moció. Va explicar que estava sent un mandat complex i que al març del 2020 el PAM pràcticament el tenien enllestit però que va arribar la pandèmia i va alterar la direcció política del govern. Va recordar que ja s’havien fet dos tallers amb la ciutadania i les entitats per recollir les seves opinions i que ara el PAM estava en el punt de tancament, tot i reconèixer que anaven tard.

Cs va recordar al govern que no oblidi que el PAM també inclou el retiment de comptes del què s’ha fet i del què no.

La moció, no resolutiva, presentada pel PSC en relació al projecte de pacificació de la N-II, per elaborar propostes pròpies de transformació, es va rebutjar amb els vots a favor del PSC i Cs, les abstencions de Junts i els vots en contra de Babord i ERC-Gent per VdM.

Cs, que van recolzar la moció, van mostrar-se d’acord en la necessitat que l’Ajuntament expressi què vol fer urbanísticament al seu entorn.

Babord i ERC-Gent per VdM van votar en contra perquè en el ple del mes passat ja s’havia aprovat una moció, també del PSC, sobre aquest tema i ja s’havia convocat la Taula de Mobilitat amb aquest punt en l’ordre del dia. Consideren que no cal duplicar òrgans i crear una comissió quan ja hi ha la Taula de Mobilitat. Junts va abstenir-se per aquest mateix motiu.

La moció, no resolutiva, presentada pel PSC per a la constitució d’una Comissió d’estudi per a la millora del sistema de subvencions de l’Ajuntament es va aprovar amb els vots a favor del PSC, Babord, Cs i Junts i l’abstenció del govern d’ERC-Gent per VdM. La moció planteja la creació d’una comissió informativa de caràcter específic per a la millora del sistema de subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en l’exercici 2022, garantint la publicitat, concurrència i transparència en l’atorgament de subvencions.

Babord va recordar que al 2016 ja es va aprovar una moció, a petició del seu grup, per establir unes bases reguladores per aquest tema i que no s’havia fet res.

Des de Junts també van recordar que al 2016 van donar un vot de confiança al govern però que en cinc anys no s’havia treballat.

Des d’ERC-Gent per VdM es van mostrar d’acord amb el sentit de la moció però es van abstenir perquè no acotava l’àmbit d’actuació. La regidora de Cultura, Esther López, va defensar que l’Ajuntament no dona subvencions directes sinó que estableix convenis de col·laboració segons els quals les entitats es comprometen a realitzar accions obertes a la ciutadania i la forma de col·laborar de l’Ajuntament és donar una subvenció per la realització d’aquestes accions.

Seguidament es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 2817/2021 al 3283/2021.

En el torn de precs i preguntes de l’oposició, els primers a intervenir van ser Cs, que van formular una pregunta a petició de l’entitat Govi sobre si es pensa mantenir el mercat ambulant a la ubicació actual. La regidora de Desenvolupament Econòmic, Esther López, va respondre que la decisió dependrà dels informes que s’han demanat als diferents tècnics municipals que hi tenen a veure i la consulta als propis paradistes. D’aquestes consultes es farà una valoració per prendre la decisió de si es queda a l’avinguda Eduard Ferrés o torna a la seva anterior ubicació.

El PSC va preguntar per les obres de pavimentació del carrer Mont. El regidor d’Espais Públics, Joan Roca, va explicar que seran unes obres entre la N-II i el carrer Colom per convertir-lo en un carrer de plataforma única i de prioritat invertida. El PSC també es va interessar pel canvi de la tanca de seguretat de la deixalleria del camí del Mig, i el mateix regidor de govern li va respondre que estava previst, segons el que li havien comentat, per al gener del 2022. El PSC també va recordar que havien enviat una instància feia 15 dies demanant els comptes anuals de l’empresa SUVISA i que encara no havien rebut resposta. Altres preguntes van ser a quines ajudes del Next Generation té previst adherir-se l’Ajuntament, i entre els precs van demanar una revisió i actualització de les entitats que formen part del Registre Municipal d’Entitats i també l’actualització de l’estat del seguiment de les mocions al portal de transparència.

Babord va preguntar, entre d’altres, sobre l’adquisició de pistoles de gas lacrimògen per part de la Policia Local. El regidor de Governació va detallar la regulació i el protocol d’actuació que la policia seguia amb aquesta eina. Babord també va preguntar per si continuaven les classes de manteniment de les activitats físiques dirigides i el regidor d’Esports els va respondre que el departament ja s’estava posant en contacte amb les persones inscrites i que es tornaran a posar en marxa tots els grups que hi havia abans de la pandèmia.

També van preguntar pels grups de conversa que ja no es feien a la Biblioteca i la regidora de Cultura va explicar que era una decisió tècnica de la Biblioteca per temes d’espais disponibles que no xoquin amb les necessitats d’altres usuaris en quant al silenci i també per qüestions de recursos humans. També van preguntar pel nombre de sol·licituds que es troben en llista d’espera als habitatges de lloguer de les Pinedes i la regidora d’Habitatge va respondre que 90. Babord es va interessar pel mal funcionament de l’aplicatiu de reserves d’entrades al Festival de Titelles Firobi i la regidora de Cultura va explicar que es buscarien alternatives. Finalment van preguntar si la normativa de Vilassar de Mar com a àrea d’habitatge tens ja és aplicable i la regidora d’Habitatge va explicar que estaven en vies de consulta.

Des de Junts van preguntar per l’ús dels vestuaris i dutxes en els equipaments esportius i escolars mostrant la seva queixa perquè hi ha infants que s’han de canviar al carrer. El regidor d’Esports va explicar que al camp de futbol i al poliesportiu de la Bòbila es dona permís per anar als vestuaris i que l’únic espai on no es pot accedir és al Paco Martin per criteris de ventilació que demana el Procicat en les resolucions per contenir la pandèmia.

Des de Junts es va demanar que se li faci arribar aquesta resolució i que es busqui una alternativa per als infants que no poden canviar-se a casa. També van preguntar per l’estat actual dels passos soterranis en quant a enllumenat, especialment el de la plaça Pau Vila, i per quina és la despesa de l’Ajuntament en campanyes de banderoles al carrer. Com a prec, dirigit al regidor d’Esports, se li va demanar que sigui més transparent donant informació a les famílies i a la ciutadania sobre la situació de les classes de natació escolar a la Piscina Municipal.

Finalment, la regidora de Junts, Laura Martínez, va recordar que encara no se li havia respost a la pregunta d’on poder trobar les bases als premis de Joventut als millors expedients acadèmics.

El Ple va aprovar en el seu primer punt l’acta de la sessió plenària del 16 de setembre, que va comptar amb la unanimitat de tots el grups.

Escolta aquí la sessió plenària sencera aquí: