‘Les veus del ple’ 21.05.2021

La plenària d’aquest passat dijous va encetar-se amb la lectura de la Declaració institucional de rebuig i condemna als atacs masclistes contra el mural del 25N. Va aprovar, entre altres qüestions, el Pla Director de la Bicicleta de Vilassar de Mar (PDB), tres punts referits a l’escola bressol municipal (en concret la modificació del preu públic per serveis prestats a aquesta escola, , el reconeixement extrajudicial de crèdits en relació al Patronat d’Escola Bressol,  i una moció d’urgència de Babord sobre la continuïtat de la Bressoleta de Montevideo). També va aprovar la modificació de crèdits per destinar el romanent de tresoreria d’1.800.000 euros a diferents partides,  una moció del PSC per a la constitució d’una comissió informativa específica per a l’estudi de les modificacions del Reglament Orgànic Municipal (ROM), el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana i Vilassar de Mar, per a l’organització de la 17a edició del Maresmusic i el   text interpretatiu de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica a petició de l’Organisme de Gestió Tributària.

La plenària va rebutjar dues mocions, una presentada per Junts i una altra pel PSC per revertir l’emergència climàtica, i també va rebutjar la moció de Ciutadans sobre el Pla d’avaluació i control de la qualitat ambiental interior dels edificis i locals municipals

 

Anem a pams:

La sessió plenària ordinària del 20 de maig va començar amb la lectura de la Declaració institucional de rebuig i condemna als atacs masclistes contra el mural del 25N. Va ser una declaració consensuada amb tots els grups municipals i llegida per diferents regidores i regidors de tots els grups. En la declaració, l’Ajuntament condemna els reiterats atacs masclistes que ha sofert el mural i que suposen una forma de violència masclista estructural. L’Ajuntament rebutja totes les formes de violències masclistes i insisteix en la necessitat de continuar treballant des de tots els àmbits contra les arrels que sostenen aquesta xacra.
La sessió plenària va continuar amb els punts de l’ordre del dia previstos.

La sessió va aprovar, en el tercer punt de l’ordre del dia, el text interpretatiu de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica a petició de l’Organisme de Gestió Tributària per concretar les característiques dels vehicles que es poden beneficiar de les bonificació del 75% en quant titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat o per les característiques dels seus motors es consideri que produeixen menor impacte ambiental. Mitjançant aquest acord, els beneficiaris d’aquesta bonificació seran els titulars dels vehicles amb emissió de CO2 de 0 g/km o que, en el cas d’utilitzar combustibles que produeixin emissions de CO2, siguin exclusivament combustibles renovables d’origen no fòssil. El text interpretatiu va ser aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, Junts i Cs i l’abstenció de Babord i el PSC. Babord, PSC i Junts van coincidir en què per donar més claredat a l’aplicació de la bonificació es podria haver vinculat la bonificació al distintiu ambiental que la DGT dona als vehicles. Des de Babord, a més, es va objectar que es modifiqui un criteri interpretatiu a mitjans d’any per les desigualtats o reclamacions que hi pot comportar.

Es va aprovar, en el quart punt de l’ordre del dia, la modificació del preu públic per serveis prestats a l’Escola Bressol Municipal amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM i PSC, l’abstenció de Cs i el vot en contra de Junts i Babord. Les quotes aprovades entraran en vigor l’1 de setembre de 2021. Segons va explicar el govern, les quotes per a les rendes més baixes es mantenen i les altres dues es pugen un 2%. Des de Cs van basar la seva abstenció explicant que en no formar part del Consell del Patronat d’Escoles Bressol creien prudent fer un debat global sobre tot el que envolta a la Bressoleta. Des del PSC es va votar a favor en coherència amb el que havien votat en el Consell del Patronat on hi tenen representació. Babord va votar en contra perquè no van votar a favor del Pressupost 2021 on estava inclòs el Pressupost del Patronat d’Escoles Bressol i perquè consideren que ara, amb la crisi econòmica que ha generat la covid-19, no és el moment per pujar els preus. Des de Junts, igual que Babord, consideren que aquestes quotes no són un incentiu perquè les famílies inscriguin els seus fills i filles i igual que Cs consideren que cal un debat profund sobre l’escola bressol. El regidor d’Ensenyament, Jordi Tapias, va recordar que les tarifes no s’han actualitzat des del 2017 i que s’apugen menys que l’IPC i que només afecta a les tarificacions més altes mentre que a les rendes més baixes, la quota es manté. També va puntualitzar que any rere any l’Ajuntament ha anat pujant la seva aportació per suportar el major pes de les quotes. Que enguany s’aporten 618.000 euros superant els 498.000 de l’any anterior i que a Vilassar de Mar l’acollida està inclosa dins del preu, en la tarificació es té en compte la situació de la unitat familiar i que hi ha descomptes i ajudes.

En el cinquè punt es va aprovar amb el vot de qualitat de l’alcalde, i els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, l’abstenció de Babord i els vots en contra de Junts, PSC i Cs, la modificació de crèdits per destinar el romanent de tresoreria d’1.800.000 euros a diferents partides. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va detallar-les totes explicant que es podien distribuir en tres grans grups: 800.000 euros per a millores de partides per afectacions relacionades amb la covid, entre les quals va destacar 400.000 euros a ajudes socials; 880.000 euros a inversions, entre les quals 356.000 al Pla Director de la Bicicleta, 163.000 a la fibra òptica i 59.000 a completar el canvi de l’enllumenat a tot el municipi; i 120.000 euros per millorar diferents serveis entre els quals igualtat, museus i participació. L’acord estarà a exposició pública durant 15 dies.

Des de Cs, que va votar en contra, es va criticar que l’assignació del romanent no hagi sortit d’una taula de treball amb el consens de tots els grups municipals i que s’hagi garantit l’aprovació amb Babord per prioritzar econòmicament el Pla Director de la Bicicleta, un tema que en aquests moments de pandèmia no creuen que sigui el prioritari. El PSC també es va mostrar crític amb les formes de dur-lo a terme, que van qualificar de “mercadeig”. Segons el PSC, darrera aquesta distribució del romanent no hi ha un pla d’acció municipal. Babord, que es va abstenir, va recordar que sempre ha criticat un pressupost que tingui romanent perquè això significa que no s’ha gestionat bé. Va explicar que van rebre trucades del govern per negociar aquest punt i que tot i que hi ha coses amb les quals no estan totalment d’acord han trobat fites que justifiquen la seva abstenció, com ara que s’incorpori una tècnica d’igualtat, que s’incrementin els ajuts socials i que es doti de pressupost el Pla Director de la Bicicleta.

Des de Junts van coincidir amb el PSC i Cs en criticar les formes del govern per aprovar aquest punt i en què darrera no hi ha directrius sobre com millorar Vilassar de Mar. També creuen que existeixen altres prioritats abans que el Pla Director de la Bicicleta on van a parar 356.000 euros, un pla que està dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i que, al seu parer, està “guardat en un calaix”.

En el sisè punt de la plenària es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits en relació al Patronat d’Escola Bressol, referit a factures d’exercicis anteriors per import de 7.656 €. Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, l’abstenció de Junts, Babord i Cs i el vot en contra del PSC. Cs va manifestar la seva abstenció per dubtes en algunes factures. El PSC va votar en contra perquè després d’una pregunta a la Interventora va concloure que no era només perquè les factures haguessin arribat fora de termini sinó perquè també no s’havia tramitat correctament el procés de contractació. Babord es va abstenir també amb aquesta argumentació de mala tramitació. Des de Junts van votar a favor per responsabilitat ja que eren serveis prestats però també van ser crítics amb l’explicació del regidor d’Hisenda on s’havia comunicat que era només perquè les factures havien arribat fora de termini.

En relació al setè punt, es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana i Vilassar de Mar, per a l’organització de la 17a edició del Maresmusic, certamen que promou el talent dels joves músics. El conveni xifra l’aportació econòmica de cada ajuntament a raó de 2.000 euros màxim.

Pel que fa al vuitè punt, es va aprovar el Pla Director de la Bicicleta de Vilassar de Mar (PDB) amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM i Babord, l’abstenció de Cs, i el vot en contra de Junts i el PSC. El regidor de Mobilitat, Àngel Font, va explicar que els objectius principals del Pla són facilitar els itineraris aconsellats per a bicicletes i dotar-los de continuïtat; augmentar la permeabilitat entre els diferents barris, eliminant barreres físiques artificials; fomentar la seguretat viària, condicionant les seccions i les interseccions per tal de garantir una mobilitat segura; i millorar la senyalització específica per a ciclistes. Pel que fa al seu desplegament, Font va recordar que en el pressupost 2021 hi ha una partida de 80.000 euros i que ara hi ha 356.000 euros més provinents del romanent de tresoreria. Font va avançar que al juny es farà la presentació pública del Pla a la ciutadania i que aviat es portarà a aprovació la modificació de l’ordenança de seguretat vial que està pendent dels serveis jurídics.

Cs va criticar que s’hagi “patrimonialitzat” el Pla Director de la Bicicleta a un sol partit, fent referència a Babord, i va recordar que el seu grup hi ha treballat des del principi. Va mostrar reticències en quant a les conseqüències que tindrà sobre el Pla de Mobilitat i les places d’aparcament que desapareixeran amb la implementació del PDB. Considera que el PDB es prioritza davant altres accions del Pla de Mobilitat que van a favor dels vianants.

Des del PSC van considerar de “mediocre” el Pla Director de la Bicicleta (PDB). Creuen que el Pla de Mobilitat és més ambiciós que el propi PDB i a més, van afegir, que hi ha contradiccions entre els dos plans. Van argumentar el seu vot en contra no per les deficiències tècniques detectades sinó perquè creuen que el document no aporta els elements necessaris per a la promoció de l’ús de la bicicleta a Vilassar de Mar i no afronta els problemes reals de l’ús habitual de la bicicleta.

Des de Babord, malgrat les crítiques al seu partit, es van manifestar contents per l’aprovació del Pla. Creuen que és una eina molt necessària per a la mobilitat del poble, per a la lluita contra el canvi climàtic, per a la recuperació de l’espai públic per a les persones i per a la cohesió social entre barris com la Xinesca i el Barato amb la resta del poble ja que es crearan itineraris específics en què la bicicleta pugui tenir una prioritat real ja sigui amb la creació de plataformes úniques o la construcció de carrils segregats.

Junts va recordar que el PDB ve derivat d’un Pla de Mobilitat que ells van votar en contra. A més, creuen que no prioritza els objectius del Pla de Mobilitat sinó que crea uns altres. Per a Junts, el PDB parteix d’una manca de diagnosi real de la situació del poble a nivell d’ús dels diferents mitjans de transport i no analitza l’afectació que tindrà respecte l’statu quo actual, fent èmfasi en el tema de l’aparcament i zones blaves que s’eliminaran. També van criticar que no s’hagi consultat a la ciutadania.

Per part d’ERC-Gent per VdM, Àngel Font, va recordar que el Pla de Mobilitat no està en un calaix com havien dit alguns grups i va enumerar diferents actuacions que s’han realitzat o estan en marxa com la creació de passos de vianants, la vorera de connexió amb Premià de Mar o la partida del pressupost d’enguany per fer el projecte de les rampes al pg. Marítim, entre d’altres. Babord, respecte les crítiques sobre la pèrdua d’aparcament, va matissar algunes de les dades que s’havien donat explicant que l’aplicació final suposarà la pèrdua de 74 places i que les actuacions que s’han planificat ara implicarien la reducció d’unes 25.

Seguidament, es va entrar en la part no resolutiva del ple amb les mocions. La primera i la segona anaven sobre el mateix tema, per revertir l’emergència climàtica, una de Junts i una altra del PSC. Es tracta del novè i desè punts de l’ordre del dia. Totes dues mocions incloïen la creació d’una Comissió d’estudi per a l’elaboració del Pla municipal d’actuacions per a la transició energètica i l’emergència climàtica però diferien en el sentit de dotar-la d’una partida pressupostària per dur a terme diferents accions. Mentre que la de Junts ho incorporava, la del PSC no.

La primera presentada per Junts partia de la base que ja existeixen estudis amb una diagnosi d’eficiència energètica d’alguns equipaments municipals i en base a aquesta diagnosi començar a implementar accions amb una partida no inferior a 150.000 euros del romanent de l’any 2020, a més de realitzar els estudis d’eficiència energètica dels equipaments municipals que encara no han estat objecte d’anàlisi. La moció va ser rebutjada amb el vot de qualitat de l’alcalde, els vots en contra d’ERC-Gent per VdM, l’abstenció de Babord i els vots a favor de Junts, PSC i Cs.

Cs va afirmar que establir mesures actives per pal·liar el canvi climàtic és transcendental. Des del PSC, que es va votar a favor, es va explicar el motiu de la discrepància amb la moció de Junts, que no era de contingut sinó de forma ja que per a ells calia separar el desenvolupament de les atribucions que la llei li atorga al Ple en la creació d’una Comissió del prec al govern d’aplicació del romanent de 150.000 euros que ja s’aprovava en un punt anterior.

Des de Babord van recordar que la Comissió que es proposa crear ja estava aprovada en una moció de Junts del febrer del 2020 però en forma de Consell i que el que calia era insistir al govern perquè l’executi. Babord va explicar que ells estan a favor dels òrgans on els grups municipals puguin designar membres encara que no siguin regidors ni regidores. Des del govern, el regidor de Medi Ambient, Joan Roca, es va mostrar d’acord amb la filosofia de la moció però va dir que anava en contra d’un dels punts del ple aprovat anteriorment, referint-se a la distribució del romanent de tresoreria.

La moció del PSC per a la constitució d’una comissió informativa específica per a l’elaboració del Pla Municipal d’Accions per a la transició ecològica i l’emergència climàtica va comptar amb el mateix resultat que l’anterior de Junts. Va quedar rebutjada amb els vot de qualitat de l’alcalde, els vots en contra d’ERC-Gent per VdM, l’abstenció de Babord, i els vots a favor del PSC, Junts i Cs.

Des del PSC van recordar a Babord que el Reglament Orgànic Municipal (ROM) diu Comissions i no Consells i que en les Comissions informatives es pot requerir la presència d’experts externs a l’Ajuntament. Que la seva moció era senzilla: només volia crear una Comissió per estudiar el futur sense posar cap condicionant. Des de Cs també es van mostrar d’acord amb el PSC que la Comissió era l’instrument legal per fer-ho. Babord va continuar amb l’argumentari de l’anterior moció per recuperar la moció del febrer del 2020 que era més ambiciosa. Des de Junts es va acusar a Babord d’abstenir-se perquè es rebutgin les dues mocions després d’haver permès, també amb una abstenció, l’aprovació del romanent. Des d’ERC-Gent per VdM es va argumentar el vot en contra perquè creuen que la creació d’una Comissió no pot començar amb discrepàncies sinó que s’ha de fer amb el consens de tots els grups.

En l’onzè punt de l’ordre del dia es va portar a aprovació la moció del PSC per a la constitució d’una comissió informativa específica per a l’estudi de les modificacions del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament, que ha quedat desfasat. La moció va quedar aprovada en l’últim moment per un canvi en Babord que per permetre la seva aprovació i va modificar les seves tres abstencions inicials per dues abstencions i un vot a favor. La resta de votacions van ser els vots a favor de PSC, Junts i Cs, i els vots en contra d’ERC-Gent per VdM. Per a Cs, el ROM mereix ser renovat. Per a Babord, la solució de la Comissió torna a no ser l’encertada perquè nega la possibilitat que designi com a representants dels grups municipals a membres que no siguin regidores. Des de Junts van demanar una esmena en la moció per aprovar-la i el PSC la va acceptar, concretament eliminar el punt que donava el termini de 4 mesos per tenir els treballs enllestits. El govern d’ERC-Gent per VdM va argumentar el seu vot en contra perquè la moció es recolza en un reglament desfasat i perquè creu que la Junta de portaveus és el lloc per atendre aquesta petició. “Hem d’anar tots a una a l’inici i al final en aquest tema”, va dir el regidor Àngel Font. Babord va canviar el seu vot de tres abstencions per facilitar la creació de la Comissió i va explicar que demanaran processos participatius puntuals.

Pel que fa al dotzè punt de l’ordre del dia, la moció de Cs per a la implementació d’un Pla d’avaluació i control de la qualitat ambiental interior dels edificis i locals municipals amb l’objectiu d’obtenir un certificat d’idoneïtat favorable dels mateixos emès per una entitat de control acreditada, va quedar rebutjada. ERC-Gent per Vilassar de Mar i Babord van votar-hi en contra i la resta a favor. Des de Cs es considera que la renovació de l’aire en els edificis públic és primordial per prevenir la covid-19. Des del PSC es van mostrar a favor. Per part de Babord van mostrar-se en contra pel fet que siguin empreses externes les que ho fan i que creuen que són “un negoci”. Junts i Cs van replicar a Babord explicant que són precisament aquestes empreses les que tenen capacitat per fer-ho i que s’ha d’externalitzar perquè és com una auditoria. Des d’ERC-Gent per VdM es va argumentar el vot en contra perquè la moció no presentava el cost que això suposaria. Des de Junts, Cs i PSC es va dir al govern que això era una excusa i que si l’hagués incorporat tampoc l’haurien aprovat.

El capítol de mocions va incorporar una d’urgència, a petició de Babord, sobre la continuïtat de la Bressoleta de Montevideo.La urgència es va aprovar per unanimitat i la moció va quedar aprovada amb els vots a favor de tota l’oposició i els vots en contra del govern.La moció exigeix al govern “defensar l’educació pública de qualitat, revertir l’actual política de buidatge d’un dels centres i garantir la continuïtat de La Bressoleta de l’av. Montevideo”.

Des de Cs es va votar a favor. Des del PSC també tot i recordar que el 4 de maig havien ofert a Babord parlar-ne i no van rebre cap resposta i que el dia 26 de maig estan convocats pel regidor d’Ensenyament per parlar del tema. Des de Junts van demanar esmenes a la moció de Babord per aprovar-la, concretament que quan es parla d’equitat en els dos centres no s’obligui a les famílies a canviar del centre escollit i que s’eliminés la política de terços en la reducció de ràtios perquè una cosa podria ser contradictòria amb l’altra. Des de Junts van explicar que no volen hipoteques de cara al futur, respecte a compartir usos en el centre de Montevideo, que després no tinguin marxa enrere.

Des d’ERC- Gent per Vilassar de Mar, el regidor d’Ensenyament, Jordi Tapias, va explicar que la intenció del govern sempre ha estat la mateixa i clara, no tancar la Bressoleta de Montevideo sinó estudiar la possibilitat d’allotjar altres usos perquè la realitat de la falta d’infants hi és i s’ha d’afrontar. “No hi ha política de buidatge sinó d’optimització”, va dir Tapias. Segons les dades de preinscripció d’aquest proper curs, hi ha 91 places que quedarien buides de la capacitat total i tot i això, va dir Tapias, l’Ajuntament segueix incrementant els recursos que hi destina i apostant per la Bressoleta.

Després de les mocions es va donar compte dels decrets d’alcaldia

Es va passar al torn de precs i preguntes de l’oposició. En portar gairebé cinc hores de sessió plenària, l’alcalde va demanar als grups brevetat en les seves exposicions. Des de Cs no se’n va formular cap. Des del PSC es va preguntar per si havia alguna actuació prevista al Camí del Crist. Des de Babord es va reiterar la petició de les actes de SUVISA, que es donés resposta al recurs de reposició per l’adjudicació de les guinguetes de platja i van preguntar per la compra de projectors d’esprai pebre per part de la Policia Local. Per part de Junts es va demanar una nova resposta a les preguntes sobre els períodes de concessió de llicències d’obres ja que la que havien rebut no era satisfactòria; van demanar celeritat en les respostes a les preguntes ja que han rebut ara una resposta a una pregunta formulada al setembre del 2020 referent al nombre de bars i restaurants que havien demanat l’ampliació de terrasses; i com a prec també van formular que es creï el Consell de la moció aprovada al febrer del 2020 per tractar sobre l’eficiència energètica.

La sessió va donar compte, en el segon punt de l’ordre del dia, de la informació requerida pel Reïal Decret 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, concretament del 3r trimestre del 2020.

Pel que fa a l’ aprovació de l’acta de la sessió plenària del 22 d’abril, que era el primer punt, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció del PSC que va votar en contra perquè encara no estava penjada, a les vídeoactes, l’acta d’abril.

La sessió, que es va iniciar a les set de la tarda, va finalitzar pocs minuts abans de les dotze de la nit.

Escolteu aquí balanç global de govern i oposició de la plenària, a “Les veus del ple”:

Podeu escoltar l’àudio sencer del ple aquí: