‘Les veus del ple” de 21-11-2022

 

El plenari de l’Ajuntament de Vilassar de Mar celebrat el passat 17 de novembre va aprovar, entre altres punts, l’adjudicació del nou contracte de recollida de residus a l’empresa Urbaser les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma o millora per destinar-los a lloguer social, així com una moció no resolutiva per impulsar la participació política de la ciutadania de Vilassar de Mar.

Anem a pams:

En el segon punt, es va donar compte del decret d’alcaldia de data 21 d’octubre de 2022 en el qual es va nomenar Marta Rovira i Martínez quarta tinent d’alcalde; se li van delegar les Regidories de Joventut, Participació Ciutadana, Transparència i Igualtat, i se la va nomenar membre de la Junta de Govern Local.

Al tercer punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, l’abstenció de Ciutadans (Cs) i PSC i els vots en contra de Babord i Junts VdM, la continuïtat del procediment per autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament d’una factura d’Urbaser SA, de 226.244 euros.

Els grups de l’oposició van reiterar els arguments de plens anteriors sobre aquest punt i, de manera general, van insistir a denunciar “l’anomalia” que suposa haver d’aprovar en ple les factures que permeten pagar un servei prestat.

Els quatre punts següents (el quart, el cinquè, el sisè i el setè) recollien modificacions de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals en el pressupost de l’Ajuntament de 2022 i van ser exposats de manera conjunta, per part del regidor d’Hisenda, Josep Solé.

El quart punt, que proposava la modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 123.900 euros en el pressupost de l’Ajuntament, es va aprovar per unanimitat.

El punt cinquè es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i Junts VdM, l’abstenció de Cs i PSC i els vots en contra de Babord. Recollia la modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 156.883 euros, per pagar la indemnització per la suspensió total del servei de la piscina municipal durant l’exercici 2021 a conseqüència de la situació de pandèmia generada pel coronavirus.

En aquest punt, el portaveu de Cs, Juan Díaz, va expressar els dubtes del seu grup sobre les justificacions donades per l’empresa que gestiona la piscina municipal (Geafe) per reclamar la indemnització i va afegir que no estan d’acord amb com gestiona aquest equipament municipal.

En veu de Quico Zamora, el PSC va assegurar que aquest és un tema que “preocupa molt” al seu grup. “La pèssima gestió del tema piscina deixarà en res Urbaser i les seves conseqüències econòmiques seran pitjors que les de Can Vives. Hi ha un abandonament absolut de la gestió d’aquest equipament”, va afirmar.

Babord va justificar el seu vot en contra, entre altres motius, perquè “en l’informe jurídic no s’ha acreditat quina part de les seves pèrdues es deuen a la covid” i perquè l’empresa concessionària “no respon de forma satisfactòria als requeriments d’informació”. “Ja entenc que el govern vol evitar litigis i no vol anar en contra dels actes propis, però ja està bé de cedir a les pressions del concessionari sense demanar res a canvi”, va afirmar la portaveu Elena López.

Junts VdMva considerar que es tractava d’un “tema legal” i va votar a favor.

Per part d’ERC-GentxVdM, el regidor d’Esports, Jordi Tapias, va confirmar que “els passos que s’estan donant són per evitar que es judicialitzi el tema” i “per anar tancant carpetes, ja que es tracta d’un contracte complex”.

El sisè punt, la modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 250.000 euros per satisfer la despesa corresponent al desajust de tresoreria el 2022 de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A., és a dir, la Societat Anònima Municipal, es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Pel que fa al punt setè, es va aprovar amb els vots a favor de Cs, Junts VdMi ERC-GentxVdM i els vots en contra de PSC i Babord. Es tractava de la modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 213.070 euros. Aquesta despesa correspon a l’amortització anticipada a curt termini dels préstecs a 2023 i, segons va explicar Josep Solé, té l’objectiu de reduir la càrrega financera per al proper exercici.

En aquest punt, Quico Zamora va considerar “irresponsable destinar 300.000 euros a reduir préstecs quan no sabem com es cobriran les necessitats pressupostàries de l’any que ve”. “Pels increments aprovats enguany, calculem que hi haurà dos milions d’euros de desequilibri pressupostari. Com els cobrirem, amb quins ingressos? No tenim aquesta informació i creiem que el Govern té l’obligació, almenys, de dibuixar uns pressupostos perquè qui entri conegui l’evolució”, va afegir el portaveu del PSC.

Babord va criticar que el govern “com volia el PP amb la llei Montoro, destini el superàvit o romanent de l’Ajuntament al pagament del deute”. “És lamentable que tenint la possibilitat oberta per l’excepció de la llei Montoro des de fa dos anys, optem per anticipar el pagament als bancs, en lloc de destinar-lo a polítiques socials necessàries per a Vilassar de Mar”, va exposar Tamara Mateos.

Laura Martínez va retreure al govern, de manera general, que “els sobrin diners perquè pressuposten coses i després no les executen i, llavors, al final de l’any, els sobren diners. I, així, any rere any, el seu sistema de funcionar és aquest. Tant de bo sobressin diners perquè està tot cobert, però el poble té mancances i vostès tenen un munt de diners cada any; no ho entenem”, va exposar la portaveu de Junts VdM.

Interpel·lat sobre la pujada de l’IBI pels diferents grups de l’oposició, el regidor d’Hisenda  Josep Solé (ERC-GentxVdM) va afirmar que, en els últims anys, l’equip de govern “ha fet accions perquè no pugi en quatre anys i no ha fet res en tres anys”. “Anteriors governs, tant de Convergència com del PSC, van pujar l’IBI en un any com nosaltres en set”, va afirmar Josep Solé.

El vuitè punt de l’ordre del dia, la modificació de la relació de llocs de treball i la modificació de la plantilla de la corporació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, es va aprovar per unanimitat. Això permetrà crear dues places de treballador social (A2), una d’educador social (A2), una de tècnic/a d’ocupació i formació (A2) i un lloc de tècnic auxiliar de biblioteca (C1).

En el novè punt, el plenari va aprovar per unanimitat l’increment salarial addicional d’un 1,5% de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’any 2022 respecte a 31 de desembre de 2021 i amb efectes des del dia 1 gener de 2022.

Quant al desè punt, es va aprovar, amb els vots a favor de Cs, PSC, Junts VdM i ERC-GentxVdM i els vots en contra de Babord l’adjudicació del servei de neteja viària i recollida de residus de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

L’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules de prescripcions tècniques que regiran la prestació dels serveis de recollida de residus i neteja viària a Vilassar de Mar ja s’havien aprovat en el ple ordinari del mes de febrer d’aquest any.

Segons va explicar el regidor de Medi Ambient, Joan Roca, són dues les empreses que es van presentar a la licitació d’aquest contracte: Urbaser i la UTE FCC-Limasa Vilassar. En la classificació de les dues ofertes rebudes, Urbaser va obtenir 166,394 punts mentre que la UTE FCC-Limasa Vilassar en va rebre 153,063. En funció d’aquesta classificació, es va acordar adjudicar  la contractació del Servei de neteja viària i recollida de residus de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la mercantil Urbaser S.A. amb les condicions que va detallar Roca: “Import d’execució: 28.909.648,22 euros (preu: 26.281.498,38 euros + 10% IVA); termini d’execució: 8 anys; bossa de recursos addicionals: 25.000 euros/any; increment del pressupost destinat a campanyes de comunicació: 112.300,76 euros; increment del pressupost destinat a control de la qualitat: 98.263,16 euros; pressupost destinat a motivació de personal: 56.150,38 euros.

“Nunca es tarde si la dicha es buena”, va afirmar el portaveu de Ciutadans. “Però, en aquest cas, anem tres anys tard i el retard no ha portat res de bo per als nostres ciutadans. Quant de temps trigarem a veure aquest contracte implementat? Poso en marxa el comptador”, va afegir Juan Díaz.

“No estem plenament satisfets dels resultats obtinguts per la comissió de treball que va impulsar l’oposició per renovar aquest contracte. És un contracte de mínims, però esperem que ens permeti sortir d’aquesta situació. Veurem quina és la seva implementació, el seguiment que se’n fa i les possibles millores amb el temps. Apostem pel consens i, per això, votem a favor”, va exposar el portaveu del PSC, Quico Zamora.

Babord, que ja havia votat en contra dels plecs al febrer, va insistir en els arguments exposats aleshores. Va criticar que aquest contracte no inclogui un pla de prevenció de residus i va assenyalar qüestions que consideren “sorprenents”, com ara “les puntuacions força baixes que té Urbaser en aspectes importants com la recollida comercial porta a porta, la neteja interior dels contenidors o l’escombrada manual i mixta”. “Aquest contracte consolida el sistema que ja tenim, un servei privat, en lloc d’una gestió directa com la que ja existeix a altres municipis com Ripollet o Castelldefels”, va assegurar Elena López. “Aquesta és una oportunitat perduda; aquest sistema té molts punts febles”, va concloure.

Laura Martínez, per Junts VdM, va afirmar: “Fa quatre anys que demanàvem això, així que ara no entrarem en l’adjudicació, que entenem que hi ha tècnics que s’ocupen d’això. Arriba tard”.

En l’onzè punt, es va aprovar, amb els vots a favor de Junts VdM i ERC.GentxVdM, l’abstenció de Cs i PSC i els vots en contra de Babord, la resolució d’ indemnització per al restabliment d’equilibri econòmic a causa de la covid-19 presentada per Geafe, S.A., l’empresa que gestiona la piscina municipal.

La plenària va estimar només parcialment la petició d’indemnització presentada per Geafe per la suspensió total del servei durant l’exercici 2021 a conseqüència de la situació de pandèmia generada pel coronavirus i va deixar en 156.883,05 € l’import d’aquesta.

Els grups de l’oposició es van remetre als arguments ja exposats en la votació del cinquè punt, que demanava una modificació de crèdits per poder pagar aquesta indemnització.

Pel que fa al dotzè punt, va servir per aprovar per unanimitat les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma o millora per a destinar-los a lloguer social.

La regidora d’Habitatge, Núria Arasa, va explicar que aquestes subvencions tenen l’objectiu de “mobilitzar el parc privat d’habitatges buits, possibilitant que els seus propietaris duguin a terme obres de posada a punt o millora amb la finalitat de formalitzar un contracte d’arrendament a través de l’Oficina d’Habitatge sota les condicions d’ús i preu establerts per aquesta, incrementant l’oferta d’habitatges de lloguer a un preu assequible i en bon estat d’ús i conservació a Vilassar de Mar”. L’ajut econòmic, segons va detallar, consistirà en una subvenció pròpia a fons perdut que s’establirà en funció de les despeses acreditades per les obres subvencionades, essent la quantitat de l’ajut d’un 50% del cost total de la despesa acreditada, fins a un màxim de 3.000 € per habitatge.

El portaveu de Cs va apuntar que el seu grup no tenia “res a objectar, si bé trobem a faltar un marc general de subvencions. “L’import és una mica just, però és un inici”, va dir Juan Díaz.

Quico Zamora, pel PSC, va considerar que aquesta “és una eina més per millorar la situació de l’habitatge en el nostre municipi” i va elogiar la feina feta des de la incorporació de la tècnica d’habitatge.

Babord va estimar que aquestes subvencions són “un pegat més per anar tapant la sagnia” i va expressar els seus dubtes sobre l’eficàcia que tindran. “Fem un vot de confiança perquè és millor això que res, però urgeix un cens dels habitatges buits per saber quines són les eines i els mitjans necessaris per incorporar-los a la borsa d’habitatge. Calen polítiques valentes i decidides per revertir aquesta situació”, va afirmar Tamara Mateos.

La portaveu de Junts VdM va afirmar que aquesta mesura “no és suficient, però mal no ens farà”. “Arriba tard en l’any i no incentivarà la reforma, però potser sí que es posin més pisos a la Borsa de Lloguer del Consell Comarcal del Maresme (CCM)”, va destacar Laura Martínez. La regidora de Junts també va demanar que es faci difusió d’aquestes subvencions i dels avantatges que ofereix el CCM als propietaris que posen el seu habitatge a la Borsa de Lloguer per tal d’augmentar-ne el nombre.

En el tretzè punt, es va aprovar per unanimitat la constitució de la comissió d’estudi que s’encarregarà de la redacció de l’ordenança reguladora de la gestió dels residus de Vilassar de Mar.

Cal recordar que el nou contracte de neteja viària i recollida de residus contempla un canvi de model, que passarà a ser amb contenidors amb mecanisme de tancament en l’orgànica i la fracció resta, amb identificació de l’usuari. Segons va recordar, Joan Roca “perquè el nou contracte disposi dels instruments necessaris, cal una nova ordenança, per a la redacció de la qual proposem aquesta comissió tal com ens havíem compromès”.

El catorzè punt va obrir la part de control del ple i va servir per aprovar amb els vots a favor de PSC, Babord i Junts VdM, l’abstenció de Cs i els vots en contra d’ERC-GentxVdM la moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, per impulsar la participació política de la ciutadania de Vilassar de Mar.

En la seva exposició, Tamara Mateos va fer incidència en el fet que “l’únic mecanisme habilitat per tal que la ciutadania participi de les polítiques municipals és la intervenció en el torn de precs i preguntes que es fa un cop finalitzat cada  ple municipal” i va subratllar que “l’accés efectiu a la participació es veu molt limitat, ja que aquest mecanisme és evident que no dona una resposta satisfactòria a les necessitats i peticions de la ciutadania”. Per aquest motiu, Babord va proposar la convocatòria un cop al mes de la Reunió del poble, un mecanisme recollit en el reglament de participació ciutadana aprovat el passat mes de febrer. “Si l’alcalde convoqués aquestes reunions, es resoldrien algunes de les molèsties i dificultats que comporta l’actual i únic mecanisme habilitat per poder interpel·lar als representants polítics”, va afirmar Mateos.

Ciutadans va recordar que les eleccions també són un mecanisme de participació de la ciutadania i, tot i expressar els seus dubtes sobre si aquesta proposta serà una solució, va considerar que es tracta “d’un pas”.

El PSC va demanar que es retirés la moció perquè tota l’oposició pogués redactar una moció resolutiva per demanar la immediata creació d’una comissió participativa en considerar que “la reunió del poble no està concebuda per aquesta finalitat”. Babord va rebutjar retirar la moció.

“Benvinguda tota participació i tots els retiments de comptes”, va afirmar Laura Martínez, de Junts VdM.

Per part d’ERC-GentxVdM, la regidora de Participació, Marta Rovira, es va mostrar “d’acord en alguns punts”, però va recordar que ja existeixen altres mecanismes de participació com ara les reunions que es poden sol·licitar amb les i els regidors i va assegurar que, “un mecanisme així s’ha d’estudiar molt bé i s’ha de fer un reglament perquè tothom pugui participar”. Tot recordant la seva recent incorporació al Govern, Rovira va afegir que ja ha convocat la comissió de redacció d’implementació del reglament de participació i que aquestes qüestions s’hi podran tractar.

En el torn de precs i preguntes, el setzè i últim punt de l’ordre del dia, Ciutadans no va formular-ne cap i Junts VdM les va lliurar per escrit. El PSC va mostrar la seva decepció per com s’ha gestionat la commemoració de la festa de la independència municipal. “No se’ns ha donat peu a participar en res, no sabem si s’ha fet divulgació escolar i aquest no era l’esperit; estem decebuts. A veure si es pot millorar la segona celebració”.

Babord, per la seva banda, va demanar el pressupost i les fonts de finançament del projecte Patis pedagògics, així com confirmació de si l’escola Franciscanes (concertada) participa del projecte. El regidor d’Ensenyament va respondre que “el projecte es fa a totes les escoles de primària i secundària del poble perquè volem que tots els nens i totes les nenes, així com la tota comunitat educativa, puguin participar d’aquesta diagnosi”. Jordi Tapias va afegir que l’Ajuntament costeja íntegrament aquest projecte, que compta amb un pressupost “d’uns 10.000 euros”.

Babord també va preguntar pel “resultat de l’estudi del pi del Barato” i per “les opcions del govern”. Tot recordant el problema de seguretat que pot suposar aquest pi i la intenció inicial del govern de conservar-lo, el regidor de Medi Ambient va explicar que la solució més fàcil, efectiva i econòmica “no és possible”, ja que “les arrels estructurals són molt superficials i no es pot aplicar el sistema de grapes que s’havia plantejat com a primera opció”. Joan Roca va afegir que espera noves solucions de l’empresa contractada i es va comprometre a fer-les arribar als grups de l’oposició quan les hagi rebut.

Elena López va voler conèixer les previsions del govern respecte a la guingueta Déjà vu, “que es va desmuntar abans de temps”. El portaveu d’ERC-GentxVdM, Àngel Font, va respondre que la comissió de platges de l’Ajuntament ja ha estudiat aquest assumpte, té “material probatori” de diversos incompliments i ha parlat amb la demarcació de costes de Catalunya, que també hi té competències, “per aplicar el règim de sancions de la mateixa licitació” per aquests incompliments.

La portaveu de Babord va formular, a més, preguntes sobre “el mal funcionament de les dutxes del Pavelló Paco Martin, les goteres que hi ha i la falta de servei de bar” i sobre els elements inclusius dels parcs del poble i, en concret, del recentment renovat parc Rosa Sabater. El regidor d’Esports, Jordi Tapias, va reconèixer que “malauradament, la situació és la que és al Paco Martin després de les actuacions, però esperem que quedi brillant aviat”. Tapias va explicar que les goteres estan en vies de solució; que la renovació de les calderes ja està en marxa i que la setmana passada es van instal·lar màquines d’autovenda per suplir el servei de bar. Roca es va comprometre a donar una resposta tècnica per escrit a la pregunta sobre els parcs inclusius, si bé ja va avançar la intenció del govern de destinar els diners sobrants després de la renovació del parc Rosa Sabater a instal·lar jocs inclusius “o els més inclusius possibles” als parcs del poble.

Babord també es va sumar al prec del PSC sobre la commemoració de l’aniversari de la independència  municipal i va fer un altre: “que es torni a aplicar, al més aviat possible, la normativa de terrasses”.

El ple es va tancar amb la intervenció d’una ciutadana que va manifestar que el “poble està molt brut i deixat” i, en representació també d’altres ciutadans, va proposar diverses mesures per millorar la neteja, com ara, l’augment del pressupost per aquest fi i l’increment de papereres que tinguin cendrers.

Al primer punt de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior del dia 20-10-2022.

En el quinzè punt es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 4110/2022 al 4530/2022.

Podeu escoltar  “Les veus del ple”, aquí:

Podeu escoltar el balanç de govern i oposició a “Les veus del ple“, aquí:

Podeu escoltar el ple sencer aquí: