A la segona edició de “Les veus del ple”, us oferim  el resum del ple d’aquest passat dijous 18 de març i recollim el balanç que en fan govern i oposició. 

La plenària va  aprovar, entre altres punts, l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit MC.07 2021 per import de 906.997 euros finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, el reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2021 referit a factures d’exercicis anteriors, l’increment salarial del 0’9 % de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament, la relació de llocs de treball del consistori, la verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del patrimoni històric arquitectònic i ambiental de Vilassar de Mar i  l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia. La sessió va rebutjar dues mocions del PSC, una no resolutiva i una altra d’urgència, que tractaven sobre la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament. A la sessió es va donar compte de la renúncia del regidor del grup municipal de Babord Yabel Pérez Moreno

Comencem:

La sessió plenària ordinària del mes de març es va celebrar aquest passat dijous 18, des de les 7 del  vespre, manera telemàtica, a través de videoconferència. Per primera vegada en la història del consistori, el ple es va poder seguir en directe, durant les tres hores i mitja que va durar la sessió, a través del canal de Youtube de l’Ajuntament. Aquest nou canal s’afegeix a la retransmissió en viu que sempre fa Vilassar Ràdio.

La plenària es va obrir amb la comunicació per part de Babord de l’absència del seu regidor Carles Soler. Per aquest motiu, aquest grup municipal va tenir dos vots en tota la sessió d’ahir i no els tres habituals.

La sessió va donar compte de diferents qüestions en els punts inicials.

En concret, en el segon punt, es va donar compte el decret d’alcaldia 2021DECR000609 05/03/2021 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2020 i del decret del president del Patronat Municipal d’Escoles Bressol 2021DECR000045 05/03/2021 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost 2020 del Patronat Municipal d’Escoles Bressol.

En el tercer punt, es va donar compte del seguiment del quart trimestre de 2020 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals que inclou informació covid per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Segons va explicar el regidor d’Hisenda, la previsió de tancament de l’exercici de l’any passat, segons les dades d’execució del quart trimestre, assenyala un tancament de l’any 2020 amb el compliment de romanentde tresoreria positiu i deute viu al voltant del 71%.

En el quart punt, es va donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques. Citant l’informe de la interventora, el regidor d’Hisenda,  Josep Solé, el va xifrar en 3,30 dies de tramitació.  

En el cinquè punt, es va donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2021 elaborat per la Intervenció, que té com a objectiu assegurar un model financer de control intern que asseguri amb mitjans propis o externs el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i de control financer. El pla inclou una sèrie d’actuacions en matèria de control permanent i d’altres en matèria d’auditoria pública.

Pel que fa al sisè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GxVdM i Ciutadans (Cs), l’abstenció de PSC, Babord i Junts l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit MC.07 2021 per import de 906.997 euros finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals.

En el setè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GxVdM i Ciutadans, l’abstenció de PSC i Babord, i els vots en contra de Junts el reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2021 referit a factures d’exercicis anteriors. Amb l’aprovació d’aquest punt, es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2020 referits a diverses factures que ascendeixen a 1.004.102 euros.

En aquesta votació, Cs va retreure al Govern no haver renovat a temps el contracte de residus d’Urbaser i que portant al ple el pagament de les factures per aquest concepte es volgués “traspassar la responsabilitat als grups de l’oposició”. Diaz va dir que voldria que aquest govern assumís la responsabilitat i el lideratge per aquest nou contracte i que  no s’escudés en l’oposició. Va afegir que no hi ha contracte perquè el govern no va fer el que havia de fer.

El PSC va recordar que la data de venciment d’aquest contracte era coneguda; va qualificar la gestió del Govern “d’ineficient” i va considerar “innecessari” l’informe extern encarregat sobre aquestes factures. Zamora va preguntar què passa amb les factures que es van pagar, sense competències, sense passar pel ple i va afegir: S’ha de tenir barra per dir que la comissió mixta dificulta el pagament d’aquestes factures! Estarem pagant factures per aquest procediment tot l’any”

Babord va afirmar que els motius que van portar al seu grup a rebutjar el pagament d’aquestes factures al ple de desembre de 2020 segueixen vigents; va afegir que l’informe extern “reflecteix obvietats i tergiversa la realitat” i que “no és de rebut el plantejament que fa perquè va dirigit a traslladar la responsabilitat a l’oposició”. Elena López, portaveu de Babord, va assegurar que el contracte no està renovat perquè el responsable de Medi Ambient ha incomplert les seves responsabilitats i  va demanar  el cessament del regidor Joan Roca o “la retirada de competències en residus.

Junts va compartir arguments amb la resta de grups de l’oposició i va criticar que el Govern “tingui la barra de dir que això és culpa de la comissió de residus que convoquen vostès quan volen”. Laura Martínez va demanar al govern que assumeixin que ho han fet fatal i que la responsabilitat és només seva, i va afegir:  “Nosaltres no tenim cap manera de controlar aquest contracte i, si he de votar pel que veig, a mi em sembla que la neteja dels carrers de Vilassar de Mar no és correcte i no vull aprovar aquestes factures”

Al vuitè punt, es va aprovar per unanimitat l’increment salarial del 0’9 % de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’any 2021.

El novè punt, la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GxVdM i Cs i l’abstenció de PSC, Babord i Junts. Josep Solé va detallar els nous llocs de treball que es volen crear: un tècnic de medi ambient, un arquitecte tècnic, un sotsinspector de la Policia Local, un tècnic de Joventut, dos tècnics superiors i quatre administratius.

Ciutadans va recordar que aquest punt anava a ple per segona vegada, “com passa amb altres dos”, però va felicitar l’equip de Govern “perquè ara els treballadors estan d’acord amb la proposta i es senten satisfets”.

El PSC va assenyalar que aquest punt “mostra la manera de fer d’aquest govern, que ens presenten fets consumats i no ens criden per a treballar conjuntament els punts que hem d’aprovar en ple; volem participar de la gestió”.

Babord va celebrar que “s’aposti per fer aquesta valoració que fa molts anys que es reclama” i la incorporació de nou personal, però va lamentar que, “una vegada més, es porti una modificació de la relació de llocs de treball sense tenir la valoració feta”. 

Junts va acusar el Govern de “fer les coses al revés” i de “no haver fet una valoració prèvia dels llocs de treball, amb un estudi de quins llocs són prioritaris per a incorporar personal, quins s’han de canviar, com es pot fer”.

Al desè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GxVdM, Junts  i Cs i l’abstenció de PSC i Babord la verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del patrimoni històric arquitectònic i ambiental de Vilassar de Mar, que incorpora totes les prescripcions assenyalades per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona (CTUARC).

El portaveu d’ERC-GxVdM, Àngel Font, va detallar alguns dels “defectes” que contenia l’anterior text; va destacar la lluita per a protegir les barques i les casetes de l’espigó de Garbí i les negociacions amb Costas perquè el Club Nàutic pugui seguir i el restaurant Palomares pugui mantenir la seva activitat i es va mostrar “confiat” en que “es compleixi el nivell de protecció que tenim per escrit de Costes a Catalunya”.

Tots els grups de l’oposició van coincidir en assenyalar el seu desig que la protecció de les barques i casetes de l’espigó de Garbí sigui real i efectiva, si bé el PSC va assegurar que “s’haurà de negociar” perquè “aquesta és una protecció simbòlica”. Junts també demanar que es desbloquegi aquest pla perquè “la gent pugui fer obres a casa seva”.

L’onzè punt, l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia, es va aprovar per unanimitat. El regidor de Medi Ambient va explicar que aquest pacte té com a principals objectius la reducció d’emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle en el nostre territori en, com a mínim, un 40% fins al 2030, mitjançant l’eficiència energètica i un major ús de fonts renovables i l’increment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic. Roca va afegir que, amb l’adhesió  a aquest pacte, hi ha el compromís d’elaborar un pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima en un termini màxim de dos anys, que inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.    

En l’argumentari del seu vot, Juan Díaz va recordar la insistència de Ciutadans en la qüestió mediambiental i en denunciar “l’escassa inversió” que hi dedica el Govern. “Espero que no demanin nota mínima ni currículum perquè, si no, no hi entrem”, va dir el portaveu de Ciutadans. “Però farem un acta de fe i el recolzarem, a veure si serveix per a millorar les condicions presents i futures del nostre entorn”, va continuar.

Per part del PSC, Quico Zamora va assenyalar que “aquest és un tema cabdal pel nostre poble” i va acusar l’actual Govern de “no haver fet absolutament res des de 2015 a 2020” respecte a les actuacions previstes al PAES (Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible), ara anomenat PAEC. “No confiem en que vostès implementin els acords, però votem a favor amb l’esperança que al 2023 entri un govern que se’l prengui seriosament”, va explicar el portaveu del PSC.

En representació de Babord, Yabel Pérez va qualificar la iniciativa de “bona”, alhora que va manifestar “la preocupació” del seu grup per “la voluntat del Govern actual d’assolir aquest objectiu”. “Sembla més una declaració d’intencions que no pas l’adopció ferma d’un compromís. Quins recursos es volen destinar per a aconseguir aquests objectius?”, va preguntar el portaveu de Babord. “Els pressupostos actuals no compten amb recursos per a fer aquest pla d’acció i amb un any no serà suficient, si és que hi ha recursos”, va afegir.

Per part de Junts, Javi Martín va acusar l’equip de Govern de no haver complert anteriors compromisos mediambientals i va considerar l’acord “un tema complicat perquè l’antic PAES parla d’objectius i directius que hauria d’entomar l’actual regidor de Medi Ambient que, en l’última informativa, va dir que no hi havia diners”, va exposar el portaveu de Junts. “Utilitzin el 1.800.000 euros que hi ha de romanent”, va suggerir Martín.

Joan Roca, en presentació d‘ERC-GxVdM, va assegurar que aquest “és un repte de tots, del Govern en general i de tota la corporació en particular” i que confia que es puguin “destinar més recursos a accions en benefici del medi ambient”. “Jo estaria encantat i el compromís hi és”, va afirmar el regidor de Medi Ambient.

A continuació, a petició del PSC, la corporació va acceptar votar canviar l’ordre dels dos punts següents i votar primer el tretzè punt, és a dir, la urgència d’una moció presentada pels socialistes per a la constitució d’una comissió informativa específica per a l’estudi de les modificacions del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament, amb representació de totes les formacions polítiques del consistori, per a un període limitat de quatre mesos amb l’objectiu de portar a terme els treballs de revisió i proposta de modificació. La urgència va ser rebutjada amb els vots en contra d’ERC-GxVdM i Junts, a favor de Cs i PSC i l’abstenció de Babord.

El dotzè punt, una moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal PSC per a la modificació de l’article 13 del ROM de l’Ajuntamentde Vilassar de Mar per a incloure  en el reglament l’obligació de l’Ajuntament de retransmetre per Internet les imatges i el so de les sessions plenàries, es va rebutjar amb els nou vots en contra d’ERC-GxVdM, l’abstenció de Junts i els vots a favor de Cs, PSC i Babord.

Aquest punt va portar a un llarg debat en què tots els grups de l’oposició, excepte el PSC, van coincidir en la necessitat d’incorporar la participació directa de la ciutadania en aquest format dels plens mentre no es pugui tornar a fer plens presencials.

El regidor de comunicació, Jordi Acero, va defensar la transparència del govern a l’hora d’informar dels plens a través dels diferents mitjans de comunicació municipals; va recordar que la ciutadania pot entrar preguntes via instància fins unes hores abans que la sessió se celebri; i, després de descriure els recursos del departament de Noves Tecnologies i enumerar algunes de les tasques fetes per la tècnica informàtica en l’últim any, va assegurar que “com a regidor he de prendre decisions i prioritzar i vaig considerar que no havíem de prioritzar la retransmissió dels plens per Youtube quan ja teníem Vilassar Ràdio”.

Al quinzè punt, es va donar compte de la renúncia del regidor del grup municipal de Babord Yabel Pérez Moreno. L’alcalde, Damià del Clot, i els i les portaveus dels tots grups va elogiar la feina feta per Yabel durant els cinc anys que ha estat regidor i el seu tarannà i li van desitjar sort en el seu futur professional. El regidor de Babord va dir estar “satisfet i content de la feina i molt orgullós d’haver participat a l’Ajuntament”, alhora que va agrair la feina dels treballadors i, com “autocrítica”, va lamentar “les greus vulneracions de drets que hi ha”.

Al setzè punt, el de precs i preguntes, el PSC va preguntar per què no s’han adaptat les voreres i cruïlles del tram entre el carrer Rosari i la N-II, així com quins plans té el govern per a condicionar les voreres de Rosari, entre Enric Granados i carretera d’Argentona, “que són molt estretes i no s’hi pot caminar”. Els socialistes també van preguntar quin control es fa dels fanals de l’enllumenat públic i si el Govern “pensa reposar els fanals que caiguin a banda de tapar el forat amb formigó”.

Junts també va al·ludir al mal estat de la vorera del carrer Sta. Rosa de Lima; va informar de l’existència de “cadàvers de rates” a Can Bisa després de la fumigació feta; i va preguntar per les accions previstes respecte a les pintades aparegudes a la Torre d’en Nadal. Joan Roca va respondre que està previst actuar-hi, però que “quan s’actua és com netejar una pissarra perquè hi ha persones que tenen gust per malmetre el que és de tots”.

El ple es va tancar amb la lectura per part de Del Clot de l’única pregunta del públic entrada, referida al contracte de recollida de residus. El regidor de Medi Ambient es va comprometre a fer arribar la resposta per escrit.

Es van aprovar per unanimitat les actes de les sessions dels dies 11-01-2021, 21-01-2021 i 25-02-2021. (20 vots a favor). Era el primer punt de l’ordre del dia.

A la sessió, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del número 456/2021 al 737/2021. Era el catorzè punt de l’ordre del dia. 

Pots escoltar aquí el balanç que fan govern i oposició de la sessió plenària:

Àudio sencer del ple: