El ple ordinari de l’Ajuntament, celebrat aquest passat dijous 17 de febrer en format presencial, va aprovar, entre d’altres punts, el plec de condicions que regularà la licitació del nou contracte de serveis de recollida de residus i neteja de Vilassar de Mar .La sessió, que  va durar tres hores, també va aprovar, entre altres qüestions, el Reglament de participació ciutadana de Vilassar de Mar i la constitució de dues noves comissions, la comissió d’estudi per a la redacció del Reglament del servei de cementiri municipal i la comissió d’estudi per a la redacció del codi ètic i de bon govern de Vilassar de Mar.

L’ordre del dia estava integrat inicialment per dotze punts però el punt tres, que tractava de la renúncia de la regidora Anna Santos de formar part del grup municipal del PSC i passar a regidora no adscrita, es va retirar de l’ordre del dia.

Seguidament, Júlia Suriol Corbera va prendre possessió del càrrec de regidora del grup municipal de Babord, en substitució de Carles Soler Novàs, que va renunciar en el ple de gener. Era el segon punt de l’ordre del dia.

A continuació, el regidor d’Hisenda, Josep Solé va donar compte de dos punts, el quart i el cinquè . Sobre el seguiment del quart trimestre del 2021 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals al Ministeri d’Hisenda, va informar que la previsió de tancament de l’exercici 2021 preveu un compliment de romanent de tresoreria positiu i un deute viu al voltant del 74,51%. Sobre el període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, va comunicar que el de l’Ajuntament era de 12,08 dies a l’Ajuntament i el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol era de 51,18 dies.

Pel que fa al punt sisè, es va aprovar inicialment el Reglament de participació ciutadana de Vilassar de Mar. La regidora de Participació, Montse Gual va agrair el consens de tots els grups municipals a la comissió d’estudi per a l’elaboració d’aquest reglament i la feina tècnica realitzada pel personal de l’àrea. Gual va assenyalar que el Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals. L’objectiu d’aquest reglament és l’establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, la realització, la convocatòria i el retiment de comptes i dels instruments i mecanismes de participació ciutadana en l’àmbit competencial de l’ajuntament. Amb el reglament es creen noves figures de participació per a la ciutadania com els Consells de Vila o la reunió de poble, que s’hauran de desenvolupar. El reglament es posarà a informació pública. De no presentar-se reclamacions o suggeriments, es considerarà aprovat definitivament.Tots els grups municipals van votar-hi a favor i van destacar el bon ambient de treball i d’entesa que s’havia creat a la comissió que l’ha fet possible.

Posteriorment, es va aprovar la constitució de dues noves comissions, els punts setè i vuitè.  La primera, la comissió d’estudi per a la redacció del Reglament del servei de cementiri municipal de Vilassar de Mar, que es va aprovar amb els vots a favor d’ ERC-Gent per VdM, Junts, PSC i Cs i l’abstenció de Babord pel fet que el format de comissió no permet la participació de persones que no siguin regidores.

Amb els mateixos vots, es va aprovar la constitució de la comissió d’estudi per a la redacció del codi ètic i de bon govern de Vilassar de Mar. L’aprovació del codi permetrà recollir els principis ètics i els valors de bona governança que ha d’informar tota actuació municipal i regularà les normes de conducta que necessàriament han d’observar les persones per a les quals és d’aplicació, especialment les relatives als conflictes d’interessos. El codi determinarà els mecanismes i procediments per garantir-ne l’efectivitat, avaluació i impuls.

Pel que fa al novè punt, es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per adaptar-la al Reial Decret Llei 26/2021. Els canvis realitzats en l’ordenança que regula l’impost municipal per la venda, donació o herència d’un habitatge, més conegut com a plusvàlua, s’han fet per adaptar-se a la nova normativa estatal. Els canvis afecten principalment a la manera com es calcula la base imposable del tribut. El càlcul es podrà fer de dues maneres: la plusvàlua objectiva, que s’obté multiplicant el valor cadastral dels terrenys per uns coeficients determinats pel Ministeri d’Hisenda que s’aniran actualitzant anualment, o la plusvàlua real, que és la diferència entre el valor de comprar i el de venda. En els dos casos s’aplicarà un tipus impositiu del 30%, el màxim permès per la llei. Amb la modificació de l’ordenança, també s’afegeixen a les exempcions d’aquest impost totes les casuístiques que venen incloses en el reial decret i es confirma la no subjecció de l’impost en aquells casos en els quals no existeixi un increment de valor per la diferència entre els valors del terreny en les dates de transmissió i adquisició. ERC-Gent per VdM i el PSC van votar a favor i la resta, Junts, Babord i Cs, es van abstenir donant un vot de confiança al govern en el primer any d’aplicació tenint en compte que es podria revisar cada any. Respecte a aquest extrem, la portaveu de Junts Vilassar de Mar, Laura Martínez, va remarcar que si el govern no ho vol no es modificarà encara que l’oposició ho demani ja que el contingut de la part resolutiva dels plens és potestat del govern. Des de Junts Vilassar de Mar, van mostrar els dubtes en què s’hagi optat pel tipus impositiu màxim només amb una previsió feta pel regidor d’Hisenda de reducció d’un 25% en la recaptació d’aquest impost a Vilassar de Mar.

Pel que fa al desè punt, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de preinscripcions tècniques i de convocatòria de la licitació del contracte de serveis de recollida de residus i neteja de Vilassar de Mar, amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, el PSC i Cs, l’abstenció de Junts Vilassar de Mar i el vot en contra de Babord. El regidor de Medi Ambient, Joan Roca, va explicar a grans trets el que suposarà el nou contracte: “més recursos humans i mecànics per adequar el contracte a les necessitats actuals del municipi, un reforç a l’estiu i més recursos pel que fa al control dels serveis i campanyes que es duguin a terme”. En la recollida de residus domèstica, el principal canvi serà la incorporació del model de contenidor tancat al carrer amb identificació de l’usuari inicialment només en les fraccions d’orgànica i de rebuig. En la recollida de residus comercials, el regidor va explicar que comportaria un augment en la recollida del porta a porta comercial. El punt de l’ordre del dia també va aprovar el valor estimat del contracte per un import màxim de 31.776.118,99 euros IVA exclòs i el pressupost de licitació per 8 anys per un import total de 26.480.099,16 euros IVA exclòs.

Cs va recordar que Vilassar de Mar porta més de 2 anys sense aquest contracte vigent la qual cosa comporta una posició feble de l’Ajuntament respecte a l’empresa concessionària que el presta. Sobre el model del nou contracte, va qualificar-lo de sensiblement millor amb el medi ambient. “Creiem que prestarà un millor servei que l’actual i d’una manera més sostenible, més responsable i més compromesa” va afirmar el portaveu del grup, Juan Díaz, que també va assenyalar que el nou model implicarà d’una manera més directa al ciutadà per contribuir a un poble més net i sostenible.

El PSC també va incidir en el fet que el plec arriba 5 o 6 anys tard i que la regidoria hauria de donar explicacions del perquè a la ciutadania. El portaveu del PSC, Quico Zamora, reconeix la feina que s’ha fet a la comissió d’estudi tot i no mostrar-se satisfet del treball perquè segons va dir “vam començar amb el fre de mà posat no volent el porta a porta”. Per al seu portaveu, Quico Zamora, “perdem una oportunitat de millorar encara més el sistema”.

Per a Babord, la valoració de la comissió no és positiva. La seva portaveu, Elena López, va afirmar que no s’havien abordat els diferents models de gestió directa, indirecta o mixta ni tampoc els diferents sistemes, fent al·lusió expressa al porta a porta, model que des de Babord es defensa. Babord considera que no hi ha hagut participació ciutadana en un contracte que lligarà al municipi durant 8 anys i que el nou contracte, tal com està previst, des del punt de vista normatiu, ambiental i econòmic, no millorarà pràcticament res. Només van destacar com a positiu el servei de neteja viària que consideren “ben dimensionat”. Babord va afirmar que el sistema de contenidors tancat és un sistema “car, complex i amb dificultats de manteniment amb el qual s’assoleixen resultats inferiors de reciclatge que amb el porta a porta”. També van criticar que es mantinguin les àrees de contenidors soterrats.

Des de Junts Vilassar de Mar van demanar que el regidor de Medi Ambient entonés el “mea culpa” pel retard i la gestió que s’havia fet des del moment que el contracte actual va caducar. El seu vot d’abstenció el van argumentar amb la incertesa de si amb aquest model s’assoliran els percentatges de recollida selectiva mínims demanats per la directiva europea que obliga els municipis al 2025 a un reciclatge del 55% i al 2030 del 60%.

El regidor Joan Roca va tornar a agrair la feina de tots els grups a la comissió d’estudi creada per a aquest fi i va tornar a explicar el perquè el govern va decidir que el plec del nou contracte es deixés al 2019 per al següent mandat. Segons Roca, es va fer per no condicionar un model de recollida al govern que entrés a la nova legislatura  i que fos el govern que entrés, després de les eleccions, el que decidís quin model volia implantar sense imposicions del govern anterior. Roca també va voler deixar clar que el govern d’ERC-Gent per VdM no apostava pel porta a porta. Per al regidor, la participació ciutadana es va demostrar a les urnes quan en el programa electoral cada partit deixava clar el seu model de recollida selectiva.

Arribada la part de control, els grups a l’oposició (Junts Vilassar de Mar, Babord, PSC i Ciutadans) van fer els seus precs i preguntes al govern (ERC-Gent per Vilassar de Mar):

Cs va preguntar per l’enllumenat de l’espai de gossos de la Xinesca. El regidor d’Espais Públics, Joan Roca, va explicar que en aquella zona hi ha fanals solars i que s’han fet malbé. Va afegir que sobre la taula tenen com a solució dos pressupostos d’alt cost, amb dues opcions: fanals solars o per cable, i que en funció de la partida disponible es farà.

Cs també va preguntar per l’incendi de la nau de Via Octaviana i si hi havia persones empadronades a la nau. El regidor de govern Àngel Font va explicar que hi havia tres persones empadronades a la nau de les quals una tenia vincles

familiars amb la titularitat de l’immoble. També va detallar que la qualificació urbanística de l’immoble era de nau industrial que admetia un habitatge en el seu interior. També va aclarir que fins a l’incendi no consten denúncies contra la propietat o contra l’ús que es fes d’aquesta nau. Cs també es va interessar per si les obres del carrer Mont tenien subvenció de la Diputació de Barcelona. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, li va respondre que sí però que més del 50% de l’obra s’havia finançat amb fons propis.

Per part del PSC, sobre l’incendi de la nau, es van mostrar satisfets amb la resposta de l’Ajuntament a les persones afectades i per la informació que el govern donava a l’oposició però va demanar explicacions públiques clares per tallar comentaris esbiaixats i també per explicar quin sistema té l’Ajuntament per detectar aquests casos. En aquesta pregunta va intervenir l’alcalde Damià del Clot per deixar clar que ell mai s’ha reunit amb ningú que li expliqués la situació de la nau com s’afirmaven en alguns comentaris anònims de les xarxes socials. El regidor Àngel Font va explicar que la setmana vinent està previst que s’entri a la nau per assegurar l’estructura i que els primers en entrar seran els Mossos d’Esquadra per seguir la investigació i després les persones damnificades que hi vivien per recuperar el que quedi de les seves pertinences. El PSC també va preguntar per la ubicació del mercat dels dijous. La regidora de Desenvolupament econòmic, Esther López, li va respondre que s’han fet diferents informes tècnics i que el proper pas serà l’informe definitiu del cap d’àrea per poder treballar-lo amb tots els grups de l’oposició. També van preguntar pel projecte del Petit Ateneu. Àngel Font va avançar que la setmana vinent convocaran tots els grups municipals per informar com està el tema i què es farà. Finalment, el PSC va demanar com a prec la convocatòria de la Junta Local de Seguretat. El regidor de Governació, Àngel Font, li va respondre que serà al març o a l’abril.

Babord va preguntar per la previsió de convocatòria dels propers Pressupostos Participatius. La regidora de Participació, Montse Gual, va reconèixer que faltaven per fer els últims passos. Sobre l’incendi a la nau de Via Octaviana, va preguntar també diferents temes relacionats amb el seguiment de les investigacions i el contacte amb les persones afectades, els passos que es segueixen per aconseguir opcions habitacionals per a aquestes persones i si hi ha la idea de detectar més situacions com aquesta. La regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va respondre que faran una reunió amb les persones que hi vivien per explicar com i quan podran entrar a recollir les seves pertinences, que el tema del reallotjament s’està acabant de lligar i que la setmana vinent esperen tenir alternatives i que com no volen que la situació es repeteixi, quan acabi tot, revisaran què s’ha fet, per veure què es pot fer millor i establir un protocol d’actuació.

Junts Vilassar de Mar va preguntar per si el govern sabia res d’una enquesta telefònica que s’està fent al poble, en principi, a instàncies de la Diputació. El govern va dir que no en tenia coneixement del motiu i que ho preguntaria. Junts Vilassar de Mar també es va interessar per com està la verificació del text refós d’usos del sòl no urbanitzable que es va aprovar al Ple de juliol. El regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va respondre que s’està parlant amb la Generalitat perquè han enviat prescripcions al document aprovat. Junts també va preguntar sobre la reposició de l’arbrat que s’ha fet amb el projecte de Pressupostos Participatius 2020 en què s’han tapat escocells amb pavimentació. Han demanat la llista d’escocells que ja no tindran arbrat i l’informe tècnic amb els motius que ho avalen. Sobre el Petit Ateneu, van demanar veure el projecte i finalment van preguntar pel decret d’alcaldia que ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic d’habitatges d’ús turístic i un aclariment sobre el fet de si en els habitatges d’ús turístic amb llicència es podran fer obres durant l’any de suspensió que s’exposa al decret. La regidora Núria Arasa va explicar que a les diferents reunions de la Taula d’Habitatge s’havia explicat que s’estava elaborant aquest pla i que com la Taula es reunia el dilluns 21, allà tenia intenció de compartir-ho amb tots els grups. Allà, va afegir, també es respondrà la pregunta concreta de Junts després de consultar-la amb el personal tècnic.

Pel que fa al primer punt, es va aprovar per unanimitat  l’acta de la sessió plenària  del 27 de gener.

En l’onzè punt, l’alcalde va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 216/2022 al 550/2022

Escolta el balanç del ple, de govern i oposició:

Pots escoltar el ple sencer en aquest enllaç