La sessió plenària de l’Ajuntament de Vilassar de Mar corresponent al mes de juny es va celebrar aquest passat dijous 17, novament de manera telemàtica, i retransmesa en viu per Vilassar Ràdio, va aprovar, entre altres punts, els següents:  dues propostes de caràcter cultural: un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme (CCM) per desenvolupar una Ruta de la Guerra Civil al Maresme i l’acord per declarar Bé Cultural d’Interès Local el campanar de l’església de la parròquia de Sant Joan. També es va aprovar l’elecció de festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2022, que seran el 6 de juny (Segona Pasqua) i el 18 de novembre, la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de dues factures d’Urbaser que pugen a222.674 euros,. L’ordre del dia del Ple, que es va allargar durant tres hores, constava de 12 punts, després que el grup municipal de Babord entrés d’urgència una moció en defensa de la llei de lloguers de Catalunya i refús del recurs presentat pel Govern espanyol, que també va ser aprovada.

De tot plegat en parlem a l’espai “Les veus del ple”:

Anem a pams:

En el segon punt, es va donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques a proveïdors de l’Ajuntament i els seus ens dependents al primer trimestre del 2021. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que el període mig de pagament va ser de 49,27 dies i que, per tant, no es va complir amb el termini establert “perquè es va fer un reconeixement extra judicial d’un pagament amb uns imports molts alts de les factures d’Urbaser, que van fer augmentar el període mig de pagament”. 

En el tercer punt, es va donar compte del seguiment del primer trimestre d’aquest 2021 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals que inclou informació covid per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El regidor d’Hisenda va informar que, segons les previsions amb les dades d’execució del primer trimestre, es preveu un tancament de l’exercici 2021 amb el compliment de romanent de tresoreria positiu i un deute viu al voltant del 74,51%. 

Al quart punt es va ratificar, per unanimitat, el decret d’alcaldia número 1426/2021 corresponent al conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament, per a l’habilitació, per un període transitori, del Centre Cívic Lluís Jover per a l’execució de la campanya de vacunació del sistema públic de Salut de Catalunya destinada al control de la covid-19. 

Pel que fa al cinquè punt, la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’Urbaser, SA, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, l’abstenció de Ciutadans (Cs), PSC i Babord i els vots en contra de Junts. Aquest punt feia referència a dues factures d’Urbaser, una de 8.150 euros i l’altra de 214.524 euros, que sumen en total 222.674 euros.

Cs, PSC i Babord van coincidir a assenyalar que aquest és un tema “recurrent” i “una qüestió incòmoda”, que els posa “entre l’espasa i la paret” per la necessitat de pagar un servei que s’ha prestat, tot i que, en la seva opinió, aquesta no hauria de ser la via i s’hauria de solucionar al més aviat possible. Junts va justificar el seu vot en contra, tot i reconèixer que les factures s’han de pagar, perquè “s’ha comès una errada de base i, tot i que tenim més informes justificatius, la qüestió és si s’està prestant el servei que s’ha de prestar”. 

El sisè punt, el conveni de col·laboració i delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per al desenvolupament del projecte La Ruta de la Guerra Civil al Maresme, cofinançat pels plans de foment territorial del turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya, es va aprovar  amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, PSC i Junts i l’abstenció de Cs i Babord. La regidora de Cultura, Esther López, va explicar que Vilassar de Mar és un dels 10 municipis que van manifestar la seva adhesió a aquest projecte, comunicant la seva voluntat d’autoritzar i facilitar les intervencions en el seu territori i de delegar les competències oportunes quan calgui, així com el seu compromís de cofinançar amb el 50% les intervencions al poble i amb la part proporcional que li correspongui del 50% no finançat per la subvenció de les intervencions comunes a més d’un municipi. Entre les accions esmentades per la regidora, destaquen la promoció i guia de la ruta mitjançant una app mòbil, així com la redacció del projecte d’obres per als municipis que tenen recursos turístics relacionats amb la Guerra Civil ubicats al domini públic marítim-terrestre. L’import que haurà de finançar l’Ajuntament és de 5.347 euros, segons va informar López. 

El portaveu de Cs, Juan Díaz, va afirmar que el conveni li sembla bé al seu grup, però es van abstenir pels “dubtes que ens genera l’abast del projecte que s’associa a aquest conveni”. Quico Zamora, portaveu del PSC, va assegurar que el seu grup veu “positivament el foment del turisme cultural, que és molt interessant”, però va lamentar que el conveni no determini la difusió i l’explotació que es farà d’aquesta ruta. 

La portaveu de Babord, Tamara Mateos, va qualificar de “molt positiu” el projecte, tot i trobar a faltar “informació més concreta de com es desenvoluparan les rutes” i va demanar un estudi ambiental que analitzi l’afectació d’aquestes obres sobre una zona que va considerar “sensible”. 

Laura Martínez, portaveu de Junts, es va mostrar “molt a favor de la recuperació de la memòria històrica del nostre poble” i de “la idea d’una ruta per la comarca amb un tema com la Guerra Civil”. “Ens sap molt greu, però, que el Govern no tingui un projecte concret per al búnquer, no sàpiga què fer-ne i no tingui una mica més d’iniciativa”. 

El setè punt, que preveia la modificació parcial de l’objecte del préstec concedit per import d’1.500.000 euros a Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, per disposar de la quantia de 61.600 euros per fer front a l’adquisició de la finca registral 7324 (el local de l’antiga Caixa Laietana situat al carrer Sant Roc), es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, les abstencions de Cs, Babord i Junts i els vots en contra del PSC. 

Ciutadans va retreure al Govern que “les modificacions d’avui són per a coses conegudes; no entenem per què no es van dotar pressupostàriament i ara hem de tornar a modificar aquest préstec que es va fer per afrontar el judici de Can Vives”. 

El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va aclarir que “ara no es fa cap modificació de crèdit, sinó que es canvia l’objecte” i va considerar que l’Ajuntament és “víctima” en aquesta operació per a la qual el Govern al que pertany ha trobat “una solució”. 

Després de recordar que “tot això deriva de la sentència desfavorable de Can Vives”, el PSC va criticar l’equip de Govern per “la compra d’un local que ja havíem comprat, perquè pensàvem que compràvem tres i ens adonem que són només dos”. “Per què es decideix tornar a comprar per 50.000 euros més i es desisteix de les demandes en curs”, va preguntar Zamora. 

Babord va demanar una explicació sobre els riscos judicials de no fer aquesta compra, mentre que Junts va justificar la seva abstenció, tot i mostrar-se “molt crític amb aquest error” perquè “cal donar-hi una sortida i que això no acabi sent propietat d’un fons voltor”. 

Pel que fa al vuitè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, Babord i Junts i l’abstenció de Cs i PSC la modificació parcial de l’objecte del préstec concedit per import d’1.500.000 euros a Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes per disposar de la quantia de 180.000 euros per fer front a les actuacions de millora de les instal·lacions de calefacció i aigua calenta dels edificis anomenats H1 i H2 de la promoció de les Pinedes (c/ Santa Eulàlia, 128-152), quedant la resta per fer front al pagament de la sentència de Can Vives. 

Tots els grups municipals van coincidir en la necessitat de fer i pagar les reparacions que necessiten aquests habitatges, de lloguer social, si bé el PSC va criticar “la mala previsió del Govern, que no tingui un pla d’inversions municipals” i va demanar que “es defineixi de manera clara i diàfana la situació de la Societat Municipal”, després d’assegurar que “està en fallida”. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va negar i rebatre aquest extrem afirmant que “els béns immobles que té la Societat Municipal són més que els deutes”. 

El novè punt de l’ordre del dia, la declaració de Bé Cultural d’Interès Local del campanar de l’església de Vilassar de Mar, que, segons va recordar el portaveu del Govern, Àngel Font, data de 1727, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, Cs, PSC i Junts i l’abstenció de Babord. 

Babord, que va compartir amb la resta de grups municipals la conveniència d’aquesta declaració, va justificar la seva abstenció per considerar que el Bisbat està trigant massa en reparar la torre de l’església amb els riscos que això comporta. 

El desè punt, l’elecció de festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2022, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, Cs i PSC, l’abstenció de Babord i els vots en contra de Junts. Així, el proper any, les festes locals seran el 6 de juny (Segona Pasqua) i el 18 de novembre.

Font va explicar que el 18 de novembre substituirà la festivitat fins ara del 27 de juny per fer coincidir la segona festa local amb la setmana en què Vilassar de Mar es va independitzar de Vilassar de Dalt. “Ara tenim dos anys per buscar un consens amb la comunitat educativa, tots els sectors i la ciutadania per procurar treballar en dues festes locals, una vinculada a la Festa Major, no a la Segona Pasqua, i una altra a la setmana d’aniversari de la independència del nostre municipi. Hem de ser curosos, hem de buscar consensos en aquests dos anys, però fem ja un primer canvi”. 

Juan Díaz va afirmar que Cs donava suport a la proposta perquè “servirà per recuperar la memòria local del nostre poble” i va demanar que, a banda d’aprovar el festiu, es desenvolupi un marc cultural del passat i el present de Vilassar de Mar. 

Quico Zamora va recordar que aquesta nova festivitat ja va ser proposada, sense èxit, pel PSC l’any passat vinculada a elements culturals i va celebrar que el Govern la recuperi ara, tot i que sigui “presa amb fils i començant la casa per la finestra”. 

Carles Soler, de Babord, va proposar vincular les dues festivitats a la història de Vilassar de Mar i eliminar la Segona Pasqua i va justificar l’abstenció per “les preses, per la Segona Pasqua i perquè creiem que s’hauria d’explicar millor per què es posa el 18 de novembre”. 

Junts va acabar votant en contra, tot i estar a favor del canvi, per considerar que “el Govern no ha assegurat el compromís que es començarà a treballar el contingut d’aquesta nova festivitat ni que sigui, inicialment, a través de les escoles i que, d’aquí a tres anys, es suprimirà la festivitat de la Segona Pasqua”. 

L’onzè punt va incorporar la moció, no resolutiva, de Babord en defensa de la llei de lloguers de Catalunya i refús del recurs presentat pel Govern espanyol, després que s’aprovés la seva urgència amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, Babord i PSC i les abstencions de Cs i Junts. La moció proposava, entre d’altres qüestions, manifestar el ferm rebuig de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al recurs presentat i exigia al Govern espanyol la seva immediata retirada. Segons la moció, l’aplicació d’aquesta Llei 11/2020 “protegeix de les pujades abusives i desorbitades en els lloguers” sobretot en municipis catalans amb la consideració d’àrea de mercat d’habitatges tens, entre els quals es troba Vilassar de Mar. 

Tots els grups municipals van coincidir en què l’habitatge és un problema greu que afecta a Vilassar de Mar i la moció es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, Babord i Junts i les abstencions de PSC i Cs, que van considerar que la moció no es centrava en les afectacions que aquesta qüestió té al poble. 

El dotzè punt va ser el torn de precs i preguntes.

Cs i el PSC no en van fer cap, mentre que Babord va fer-ne sis i Junts, quatre. 

Babord va preguntar, entre d’altres coses, com han quedat les inscripcions de La Bressoleta. El regidor d’Ensenyament, Jordi Tapias, va respondre que l’oferta final de l’escola bressol municipal serà de 16 places per a lactants, de 37 per infants d’1 a 2 anys i de 36 per al grup de 2 a 3 anys. “A Montevideo hi haurà dues classes de 2 a 3 anys i una d’1 a 2. Ja sabem que la preinscripció és una cosa i la matriculació és una altra i creiem que ningú quedarà fora ni en llista d’espera”, va explicar Tapias. 

El regidor d’Ensenyament i Esports també va respondre, a pregunta de Babord pel no funcionament de la caldera del pavelló Paco Martín, que “aquest pavelló és més antic, té un sistema més complicat, estudiar les propostes està portant més temps del que voldríem, però esperem trobar una solució el més aviat possible”. 

Junts va preguntar, entre d’altres temes, pels accessos a les platges del poble i si aquestes estaran obertes per la revetlla de Sant Joan. Joan Roca, regidor d’Espais Públics, Equipaments i Medi Ambient, va respondre que l’Ajuntament treballa perquè “tots els accessos arribin a la sorra, però el que passa és que ara l’aigua s’emporta la sorra, mentre que fa uns dies petava sobre les escales i no s’hi podia fer res”. Pel que fa a les platges per Sant Joan, Roca va explicar que Vilassar de Mar ha “consensuat amb Premià de Mar, Cabrera i El Masnou obrir-les, cada municipi amb seu propi dispositiu per complir amb el que marca el Procicat”. 

Després de tres hores, la sessió plenària es va tancar sense preguntes per part de la ciutadania. 

Al primer punt es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió plenària del dia 20 de maig de 2021.

Al  dotzè punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1433/2021 al 1778/2021

Després de tres hores, la sessió plenària es va tancar sense preguntes per part de la ciutadania.

Escolta el balanç deol ple per part de govern i oposició:

Podeu escoltar la sessió plenària sencera aquí: