Les negociacions per aprovar els pressupostos municipals donen els seus primers fruits

Les negociacions del govern de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’aprovació dels pressupostos municipals de 2019 donen els seus primes fruits. L’executiu, en mans d’ERC-VdM Diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, ha signat aquest divendres 8 de febrer dos acords. El primer acord, que s’ha signat a les 11 del matí, ha estat amb el grup municipal de Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede, que té una regidora, i el segon acord, que s’ha signat a la 1 de la tarda, ha estat amb la regidora no adscrita, Olga Zuloaga.

Aquests acords, però, no garanteixen l’aprovació inicial dels pressupostos que es porten a ple el dilluns 11 de febrer. Cal recordar que el plenari consta de 21 regidors i l’equip de govern està situació de minoria, amb 7 regidors

Pel que fa a l’acord amb VdM Sí que pot/Sí puede, inclou 23 punts emmarcats en diferents àmbits (participació ciutadana, igualtat, medi ambient, cultura, habitatge, educació, Joventut, gent gran, mobilitat, transparència i empresa). Són els següents:  

Àmbit de PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
1. Defensor del Veí/ïna.
2. Augment de la partida dels pressupostos participatius.
3. Acte de presentació pública de pressupostos amb data per acordar.
Àmbit d’IGUALTAT:
4. Compromís d’impulsar la Comissió del Pla d’Igualtat per proposar i treballar els punts 6, 7 i 9 del present document.
5. Posada en marxa d’una guia de serveis i recursos municipals.
6. Creació d’un fòrum “Dona i Urbanisme”, que tracti la planificació urbanística del municipi.
7. Eliminació d’espais insegurs públics de la ciutat a través de millores progressives.
8. Creació d’un fòrum de trobada de caràcter anual per a l’intercanvi d’experiències entre entitats, associacions i ciutadania en defensa de la igualtat.
9. Tendir a la paritat en el Consell d’Administració de l’empresa municipal.
Àmbit de MEDI AMBIENT:
10. Reactivació del Consell de Medi Ambient com a veritable òrgan consultiu i participatiu i que tracti temes d’estalvi energètic, consum d’aigua, separació de residus, ús del transport públic i de la bicicleta, cura de façanes, ús de zones comuns, neteja de vials, etc.
11. Implantació real dels processos de tasques de l’Agenda Local 21, fomentant en totes les fases la participació ciutadana.
12. Realització del mapa dinàmic de sorolls, per tal que es pugui complir el termini de remissió imposat per la Directiva2002/49/CE. Execució d’accions correctores que redueixin el soroll en aquelles zones sotmeses a nivells que superin els límits normativament establerts (accions sobre la circulació de vehicles, canvis a les llambordes i/o ferm de vies, reompliment de sots, etc.)
Àmbit de CULTURA:
13. Desenvolupar un Pla Cultural per poder oferir activitats amb un sentit conjunt definint bé què és cultura. S’ha de treballar en un canvi, en la necessitat de planificar per poder centrar la cultura en les persones i en el “desenvolupament cultural dels individus”, no tant en el consumisme d’activitats sinó més en crear persones, que són, al cap i a la fi, el centre de la intervenció.
Àmbit d’HABITATGE:
14. Actuació sobre els habitatges buits.
15. Assessorament jurídic en processos de desnonament.
16. Programes de mediació del deute hipotecari amb el fi de facilitar la reestructuració, quitació, control d’interessos, dació en pagament amb lloguer social i denúncies sobre l’incompliment del Codi de Bones Pràctiques.
Àmbit d’EDUACIÓ:
17. Protecció dels entorns escolars contra la drogoaddicció, l’alcoholisme, la violència, la protecció en la xarxa, l’assetjament escolar i contra la violència de gènere. Promoure els “camins escolars segurs” per garantir la seguretat dels desplaçaments de vianants entre centres educatius i domicilis.
18. Suport a les activitats integrades entre el centre escolar, la família i l’entorn, fomentant la cultura democràtica, de convivència i participativa, cooperant amb la comunitat educativa en el desenvolupament d’activitats extraescolars i complementàries que afavoreixin la formació integral de tots els joves en edat escolar, amb garantia d’equitat.
Àmbit de JOVENTUT:
19. Reforçar els programes i tallers en educació en valors, mediambient, oci segur, promoció de la igualtat, prevenció del masclisme, prevenció LGTBfòbia, prevenció de la xenofòbia, ús de les xarxes socials, salut i sexualitat, prevenció del bullying, etc.
Àmbit de GENT GRAN:
20. Atenció especial a les persones que viuen soles.
Àmbit de MOBILITAT:
21. Estudi per adequar la velocitat a 30 km/h. en tot el municipi, conforme a la normativa.
Àmbit de TRANSPARÈNCIA:
22. Creació d’una comissió permanent de caràcter especial del Ple de l’Ajuntament els objectius concrets de la qual siguin el control i seguiment del desenvolupament de l’administració municipal i l’equip de govern en referència als drets de transparència i participació directa en la vida municipal de forma individual o a través de models associatius. Les funcions de la comissió serien fonamentalment el control i seguiment de l’equip de govern, amb el mandat de supervisar l’activitat de l’administració municipal, establint l’obligatorietat de l’elaboració d’un informe anual de sol·licituds d’informació, peticions, queixes, reclamacions, propostes i suggerències que la corporació rebi per part de la ciutadania, a més d’enllaç del ple de la corporació amb els òrgans de participació i el teixit associatiu de la ciutat.
Àmbit d’EMPRESA:
23. Estudiar la creació d’un distintiu o segell d’empreses socialment responsable amb la igualtat d’oportunitats que distingeixi aquelles empreses del nostre municipi que contribueixen a la igualtat i a l’ocupació.

En relació a l’acord amb la regidora no adscrita Olga Zuloaga, l’acord inclou aquests punts:

Primer.- Que el pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2019 incorpora, entre d’altres:
• Dins l’apartat de mobilitat i durant l’exercici del 2019, realitzar un estudi de viabilitat i el conseqüent pressupost del projecte, per a la construcció de dues rampes, a l’àmbit de l’estació, que connectin amb el pas subterrani existent, una a la banda de l’estació i una altra a la banda del passeig marítim.
• Realitzar durant el 2019 un inventari de la totalitat de safareigs que resten existents a Vilassar de Mar. Definir, per part dels serveis tècnics, la idoneïtat de protecció de cadascun i redactar un document per annexar al Catàleg de Patrimoni.
• Estudi/pressupost, realització i col·locació de tres faristols explicatius de la història de les tres masies fortificades que figuren a l’escut de Vilassar de Mar. Valoració d’unificació del model de faristol en relació amb d’altres que hi hagi o estigui previst instal·lar en el municipi.
Segon.- Que el govern es compromet a iniciar els treballs per un Projecte Educatiu de Poble, començant per activar la realització d’un mapa escolar.
Tercer.- Que el govern farà públic aquests acords mitjançant un comunicat en els mitjans municipals on es donarà compte a la ciutadania del contingut assolit i la voluntat de desplegar, immediatament i tan bon punt els pressupostos estiguin aprovats, els acords assolits.

Tant des del govern com des de Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede i Olga Zuloaga han mostrat la seva satisfacció pels acords assolits.

La plenària corresponent a l’aprovació inicial del pressupost tindrà lloc a les 8 del vespre i serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio.