La pujada intermensual de l’atur al Maresme supera el 10%

El mes d’abril ha tancat amb més de 29.000 persones registrades com a aturades, entre les quals no es computen aquelles afectades per un ERTO. Aquesta xifra situa l’atur registrat a la comarca en els nivells del desembre del 2016 (29.069). L’increment ha estat superior al 10% en relació al març i del 20% en termes interanuals. L’augment s’ha reflectit en tots dos sexes, amb increments més intensos en el col·lectiu masculí. Malgrat això, el col·lectiu femení presenta més efectius aturats registrats i una taxa d’atur del 16,53%, 4,46 punts percentuals per sobre de la masculina.

Donat que l’augment de l’atur registrat és conseqüència de l’impacte de la crisi sanitària de la Covid19, aquest increment de la desocupació augmenta amb pràcticament la mateixa intensitat a tota la nostra comarca, a tota la provincia de Barcelona i a tot Catalunya, tant en termes intertrimestrals com interanuals.

L’increment de l’atur, que s’ha reflectit en totes les edats i sexe, no ha modificat l’estructura de l’atur comarcal si bé ha atenuat el pes que tenien les persones de 55-64 anys, les quals segueixen registrant la taxa d’atur més elevada (23,85%).

Quant a la durada en situació d’atur registrat, la majoria de les demandes tenen una durada màxima de tres mesos. En relació al trimestre passat les que més increment registren són les de durada entre 6 i 9 mesos (33,65%) mentre que interanualment ho fan les de durada d’entre 3 i 6 mesos (41,58%) i de fins a 3 mesos (30,47%).

L’augment de l’atur no ha modificat la seva distribució per sectors i sectors i sexe, ja que l’increment ha estat generalitzat. En relació al mes de març la construcció és el sector on més ha incrementat (21,83%), mentre que interanualment ha incrementat més en el sector dels serveis (26,22%), sempre en valors relatius. Lògicament, en valors absoluts parlem del sector dels serveis. Les dades més al detall indiquen que la secció del Comerç a l’engròs i al detall acumula el nombre més elevat de persones aturades (4701), seguida per la de les Activitats administratives i serveis auxiliars (4229) i l’Hostaleria (3926). I, per altra banda, que respecte d’un any abans els increment més intensos es registren en l’Hostaleria (47,82%) i Transport i emmagatzematge (43,75%).


L’atur registrat ha augmentat en tots els municipis de la comarca en relació als dos períodes de referència. I les taxes d’atur han tendit a l’alça.


Les dades d’atur no recullen les persones afectades per ERTO en no ser considerades dins la classificació d’atur registrat, d’acord amb l’Ordre ministerial d’11 de març de 1985.

En les dades referents a les demandes d’ocupació sí que hi queden incloses les persones afectades per ERTO, entre d’altres. Una variable a tenir present en el context actual, precisament, perquè les persones afectades per ERTO necessiten estar inscrites com a demandants d’ocupació per rebre la prestació d’atur tot i no ser considerades com a aturades.

Les persones demandants d’ocupació es classifiquen com a atur registrat o com a persones demandants d’ocupació no aturades. En aquest darrer grup s’hi inclouen les persones que:

-no tenen disponibiltat inmediata per treballar

-demanden una ocupació amb una característica específica (treball només a l’estranger, teletreball, jornada inferior a 20h …)

-es neguen a participar de cursos de formació ocupacional i/o accions d’inserció laboral

-tenen una ocupació o bé una relació laboral que ha estat interrompuda temporalment és en aquest subgrup on s’inclouen les persones afectades per un ERTO, així com també aquelles que són fixos discontinus, les que busquen una millora de feina…

L’evolució temporal de les demandes d’ocupació, l’atur registrat i les demandes d’ocupació de persones no aturades s’han disparat aquest mes d’abril, especialment en els cas dels dos tipus de demandes. Això es deu a l’augment de persones treballadores amb la relació laboral suspesa temporalment.

Les demandes d’ocupació de persones no aturades augmenten intensament vers el mes passat (194,17%) per bé que encara és més intens l’increment interanual (301,25%). Són increments que no s’han produït mai en 15 anys, ni en un mes d’abril ni, de fet, en cap mes. Aquestes demandes sempre havien disminuït en el mes d’abril mentre que, en termes interanuals, només van augmentar en els anys més crus de la crisi anterior.

A Vilassar de Mar la demanda d’ocupació ha crescut un 291’20% respecte al mes de març d’enguany i un 370’19 respecte a l’abril de l’any passat.