La Diputació entrega un PAU, un pla director i dues certificacions energètiques a Vilassar de Mar

Dijous passat, 27 de novembre, el coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Reca Vidiella, va entregar a l’alcalde de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer, el Pla d’autoprotecció del pavelló Paco Martín, el Pla director de clavegueram de la localitat i la Certificació energètica del pavelló esportiu i la Biblioteca Ernest Lluch.

El principal objectiu del Pla d’autoprotecció (PAU) del pavelló Paco Martín és garantir la utilització òptima dels recursos humans i dels mitjans tècnics i materials disponibles, a fi d’assegurar la protecció de les persones, confinant-les o bé evacuant-les, i reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques que es podrien derivar d’una situació d’emergència.

vilassar_altaPer això, s’ha identificat i analitzat les instal·lacions, s’han calculat els aforaments màxims i s’ha fet una anàlisi de risc, de les vies d’evacuació i de les mesures de seguretat tant en situacions d’ús normal com en cas d’esdeveniments d’alta ocupació.

Així mateix, el PAU ha permès fer un inventari i una descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció disponibles i detectar algunes mancances de les instal·lacions. També es recomana la incorporació de mesures correctores per pal·liar aquestes mancances.

En darrer lloc, el PAU incorpora un manual d’actuació. Aquest document té per objecte l’establiment de les mesures de resposta necessàries per poder actuar d’acord amb la forma prevista en qualsevol situació d’emergència que es doni al pavelló. També s’ha definit un programa d’implantació, manteniment i actualització dels  PAU.

El Pla director de clavegueram de Vilassar de Mar ha servit per elaborar un inventari de tots els pous de registre i de les canonades de la xarxa, amb una descripció acurada de les seves característiques i el seu estat de conservació. A partir d’aquí s’ha estudiat el funcionament del clavegueram tant per temps sec com per temps de pluja i s’han fet unes propostes de millora.

Les actuacions previstes permetran optimitzar l’ús de la xarxa existent per a l’evacuació de les aigües residuals i pluvials, evitant al màxim l’acumulació d’aigua en punts baixos i millorant els trams que es troben propers a esgotar la seva útil. Aquestes es concretaran en nous conductes per a aigües pluvials, substitucions de trams existents per altres de major diàmetre i connexions entre trams. També en substitucions d’elements obsolets, construcció de nous pous de registre, implantació de noves reixes per a aigües pluvials i les ampliacions necessàries per als futurs desenvolupaments urbanístics.

Els plans directors de xarxes de serveis són una eina de suport a la presa de decisions d’inversió en la millora de les xarxes de titularitat municipal. També inclouen l’inventari de la xarxa, una diagnosi sobre el seu estat, propostes de millora amb les característiques tècniques i un pla d’etapes d’inversió.

L’objectiu d’aquest tercer treball, realitzat pel Servei d’Equipaments i Espai Públic, és posar a disposició de la ciutadania de Vilassar de Mar informació objectiva sobre l’eficiència energètica, el consum d’energia i les emissions de CO2 del Pavelló Paco Martín i la Biblioteca Ernest Lluch.

A més a més, aquest estudi inclou la monotorització dels equipaments per tal d’aconseguir reduir el consum sense necessitat d’inversió. També proposa un seguit d’accions per disminuir el consum energètic i les emissions de CO2, amb mesures que aconsegueixen una reducció aproximada del consum en un 25%.

Amb aquest treball el municipi obté la certificació energètica dels dos edificis, donant compliment al Reial Decret 235/2013 del 5 d’abril, de procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis que en decreta l’obligació per a tots els edificis ja siguin propietat o ocupats per administracions públiques amb una superfície útil superior a 250 m2. Alhora permet disposar d’un document de guia per aconseguir uns equipaments més respectuosos amb el medi ambient

Font: Diputació de Barcelona