Informació sobre la revisió dels valors cadastrals, que s’aplicarà a partir del 2013

La Direcció General del Cadastre, organisme dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ha portat a terme una revisió dels valors cadastrals dels béns immobles del municipi. L’última revisió es va fer fa 19 anys (1994), quan normalment toca fer-la cada 10 anys. Els nous valors cadastrals dels immobles seran notificats a cada propietari per la Direcció General del Cadastre.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

 

Guia per a la ciutadania:

Informació sobre la revisió dels valors cadastrals dels béns subjectes a l’impost sobre béns immobles (IBI), que s’aplicarà a partir del 2013 La Direcció General del Cadastre, organisme dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ha portat a terme una revisió dels valors cadastrals dels béns immobles del municipi. L’última revisió es va fer fa 19 anys (1994), quan normalment toca fer-la cada 10 anys. Els nous valors cadastrals dels immobles seran notificats a cada propietari per la Direcció General del Cadastre.

  • COM OBTENIR LA NOTIFICACIÓ?
  1. A partir del proper 20 d’agost, tots els propietaris de béns immobles a Vilassar de Mar rebran una carta de la Direcció General del Cadastre, acompanyada d’un tríptic informatiu. En aquesta carta hi haurà una CLAU identificativa dels immobles, que servirà d’accés a l’Oficina Virtual del Cadastre.MOLT IMPORTANT: s’ha de conservar aquesta carta.
  2. El sistema més fàcil i ràpid per obtenir la notificació és descarregar-la mitjançant COMPAREIXENÇA ELECTRÒNICA (a través de la pàgina web del Cadastre). Per obtenir la notificació mitjançant aquest sistema només es necessita un ordinador amb accés a Internet (val qualsevol ordinador), una impressora i la clau a què abans hem fet referència, que servirà per accedir a l’Oficina Virtual del Cadastre. En el tríptic que acompanya la carta del Cadastre s’indica clarament la manera d’accedir al seu web i els passos a seguir. Aquesta notificació també es pot descarregar a qualsevol gerència del Cadastre, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar (horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h) i a qualsevol punt d’informació cadastral (PIC) situat en una administració pública. Aquest sistema de notificació té un període de temps tancat per efectuar-la, comprès entre el 25 D’AGOST I EL 20 DE SETEMBRE DE 2012. Passat aquest període no es podrà procedir a la notificació electrònica.MOLT IMPORTANT: SI VOLEU ESTALVIAR-VOS CUES, AGLOMERACIONS I DESPLAÇAMENTS, DESCARREGUEU-VOS VOSALTRES MATEIXOS LA NOTIFICACIÓ EN EL PERÍODE ABANS ESMENTAT.
  3. Si, per qualsevol motiu (no us ha arribat la carta del Cadastre o l’heu perdut…), no heu pogut descarregar-vos la notificació per compareixença electrònica, es podrà practicar mitjançant COMPAREIXENÇA PRESENCIAL. Per obtenir la notificació mitjançant aquest sistema (recordem que, si és possible, és molt millor la compareixença electrònica), haureu d’anar a la Gerència del Cadastre a Barcelona (Travessera de Gràcia, 58) o a l’Ajuntament de Vilassar de Mar (horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h), i haureu de portar el DNI si sou el propietari i, si no ho sou, una autorització escrita del propietari, així com el DNI de la persona autoritzada.
    La notificació per compareixença presencial es durà a terme entre el 27 D’AGOST I EL 5 DE DESEMBRE de 2012.
  4. Si no s’ha utilitzat cap dels dos sistemes abans indicats, el Cadastre procedirà a la notificació individual “tradicional”, en paper i amb avís de recepció. Això es farà ENTRE EL 10 D’OCTUBRE I EL 30 DE NOVEMBRE de 2012. Si tampoc és efectiva la notificació individual, es procedirà a la notificació mitjançant edictes (a partir del 5 de desembre del 2012). Com es pot veure, es poden encavalcar la notificació per compareixença personal i la notificació per escrit. En aquest cas (duplicitat de notificacions), la que compta legalment és la primera que s’hagi efectuat.MOLT IMPORTANT: la descàrrega electrònica té efectes tan sols respecte d’aquesta notificació i no implica res en cap altre tema en relació amb cap administració pública.
  • QUÈ FER UN COP DESCARREGADA O REBUDA LA NOTIFICACIÓ?

En la notificació s’indiquen bàsicament les dades a través de les quals s’ha obtingut el valor cadastral (que és la suma dels valors del sòl i de la construcció) de cada immoble, així com la base liquidable corresponent a 2013 i la quota tributària que, en principi, correspondrà pagar el 2013.
També s’indica el tipus de recurs o reclamació que es pot interposar contra els valors cadastrals notificats.
Si aprecieu algun error en la notificació (nom o dades del titular o titulars, superfície de l’immoble…), podeu comparèixer a l’Ajuntament o a la Gerència del Cadastre, amb la documentació acreditativa de l’error.