Han començat les obres de millora de la seguretat viària a la carretera d’Argentona

Dimarts 23 d’abril es van iniciar les obres de millora de la seguretat viària a la carretera B-502, que uneix Vilassar de Mar i Argentona. Les obres les realitza la Diputació de Barcelona, titular de la carretera, en conveni amb els municipis per on transcorre aquesta via. Les obres les executarà AMSA per un import de 838.269 euros. El termini d’execució del conjunt de l’obra que afecta diversos municipis és de 8 mesos, i pel que fa al tram que transcorre per Vilassar de Mar, la previsió inicial és que les obres estiguin finalitzades al juliol.

L’obra preveu la intervenció sobre paviments, cunetes, itineraris de vianants, marques vials, abalisament i senyalització vertical.

Durant les obres, es regula el trànsit (pas alternatiu) mitjançant personal i semàfor provisional d’obres.