Es convoca la VII Beca Ernest Lluch d’investigació i recerca local

normal_a_la_ub-1L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha convocat la setena edició de la beca d’investigació i recerca local Ernest Lluch. La beca, de caràcter biennal, dotada amb 4.000 euros, té l’objectiu de fomentar la investigació sobre Vilassar de Mar i el seu entorn en tots els seus àmbits, principalment en l’aspecte de la història i de la geografia, i del patrimoni cultural i artístic.

Les sol·licituds es poden presentar fins el divendres 10 d’octubre de 2014 al registre general de l’Ajuntament adjuntant el currículum del sol·licitant i la memòria del projecte d’investigació on s’ha de fer constar els objectius que es volen assolir, la metodologia que s’utilitzarà i les fonts i la bibliografia que es consultarà. El veredicte es farà públic com a més tard el divendres 28 de novembre del 2014.

BASES DE LA VII BECA ERNEST LLUCH D’INVESTIGACIÓ I RECERCA LOCAL DE VILASSAR DE MAR

L’Ajuntament de Vilassar de Mar convoca la setena edició de la Beca Ernest Lluch d’investigació i recerca local de Vilassar de Mar. Aquesta beca, de caràcter biennal, té com a objectiu fomentar la investigació sobre Vilassar de Mar en tots els seus àmbits (evolució geogràfica i històrica, aspectes socioeconòmics, aspectes socials, desenvolupament tècnic, aspectes esportius, aspectes culturals, festes i tradicions…).

1. Característiques de la beca

Aquesta beca s’atorgarà al millor projecte inèdit d’investigació en el camp de les ciències socials i humanes, principalment en l’àmbit de la història i de la geografia, del patrimoni cultural i artístic referit al poble de Vilassar de Mar i al seu entorn.

2. Dotació de la beca

La beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 4.000 €, amb les corresponents retencions fiscals. El seu import es farà efectiu en dos lliuraments de 2.000 € cadascun; el primer, en el moment de la concessió de la beca, i el segon una vegada finalitzat el treball i després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat.

3. Candidats

Podran optar-hi totes les persones que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca, d’acord amb aquestes bases.

4. Documentació

Les sol·licituds es presentaran al registre general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, plaça de l’Ajuntament, 6, a l’atenció de la Regidoria de Cultura. S’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:

  • El currículum del/ de la persona sol·licitant o sol·licitants, d’una extensió màxima de 4 folis.
  • Una memòria del projecte d’investigació, en la qual, en un mínim de cinc fulls i un màxim de deu, hi haurà de constar: els objectius que es volen assolir, la metodologia que s’utilitzarà, el pla de treball (calendari), les fonts i la bibliografia que es consultarà.

En el cas de projectes col·lectius, caldrà indicar el nom d’un/a responsable o representant del grup.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el jurat de la beca requerirà per escrit que s’esmeni o es completi en un termini màxim de deu dies hàbils, amb l’advertiment que si s’incompleix el termini esmentat, s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.

La nova documentació que s’aporti s’haurà de presentar al registre general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

5. Termini de la presentació de la documentació

Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 10 d’octubre de 2014.

6. Jurat

El president i el sots/president  seran l’alcalde i la regidor de cultura respectivament, i a més a més estarà format per diverses persones qualificades, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a proposta del Consell Municipal de Cultura.

El jurat analitzarà i avaluarà  tots els projectes i seleccionarà, segons el seu criteri,  aquell que sigui mereixedor de la beca.

El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar l’aspirant per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.

El jurat es reserva el dret de declarar deserta la beca i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

7. Veredicte

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic com a més tard el 28 de novembre de 2014.

La resta de projectes es podran recollir, durant el període d’un mes a partir de la data de veredicte, a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Si passat aquest termini no han estat reclamats ni retirats personalment, restaran dipositats a l’arxiu municipal.

8. Seguiment del treball

Un cop atorgada la beca, el jurat nomenarà un tutor per assessorar i supervisar el treball, així com per informar-ne l’entitat convocant. El candidat presentarà una memòria bimensual que reflectirà l’estat de la investigació, amb l’objectiu de valorar-ne el seu desenvolupament. El jurat tindrà la capacitat per fer-ne les consideracions necessàries i, fins i tot, suspendre’n la investigació si ho considera oportú.

9. Extinció del dret de la beca

El dret de la beca s’extingirà en els supòsits següents:

  • Si no s’executa el treball en el termini convingut o si els informes de la seva realització no són prou satisfactoris.
  • Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides.

 

L’extinció anticipada implica la cancel·lació dels pagaments pendents. Si hi hagués culpa per part de la persona becària, se li podrà exigir la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.

10. Lliurament del treball

La realització del projecte escollit tindrà una duració màxima d’1 any, a partir de la data de la concessió de la beca. Si el jurat ho creu oportú, podrà prorrogar un màxim de 90 dies naturals la data del lliurament del treball enllestit. El becari haurà d’entregar al registre general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar tres exemplar mecanografiats del treball d’investigació acabat i un resum de 15 a 20 fulls DIN A-4. El treball haurà de ser presentat també en suport informàtic (Word per a Windows).

11. Propietat del treball

Els drets inherents a la publicació del treball passaran a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, el qual, fent menció del nom de l’autor, tindrà el dret de publicar el treball si ho considera oportú.

El treball quedarà en propietat total de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

12. Incompatibilitat i acceptació de les bases

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.