Els Mossos alerten d’una onada d’intent d’estafes relacionades amb les vacunes contra la covid 19

Mossos d’Esquadra alerten d’una estafa que han detectat en els darrers dies que afecta les persones grans que viuen soles i les que són una residència. Són uns pocavergonyes, s’està investigant l’origen, que pretenen obtenir diners dels nostres avis i àvies a canvi del lliurament d’una suposades vacunes anti Covid. Els Mossos recorden que la vacunació es gratuïta i expliquen que, de moment, ja han rebut un centenar d’avisos.

Malgrat tot, només els consta d’un cas en el qual s’hagi consumat l’engany. S’hauria produït en una residència d’Esplugues de Llobregat que ha pagat 400 euros a uns esta­fa­dors com a paga i senyal d’un import total d’uns 3.000 euro en con­cepte de rebre les vacu­nes, sota l’amenaça que si no feien el paga­ment serien san­ci­o­nats.

Sigui com sigui, la poli­cia cata­lana ha rebut un cen­te­nar d’avi­sos d’esta­fa­dors que tele­fo­nen a residències i els dema­nen un ingrés econòmic urgent a canvi de les vacu­nes con­tra el coro­na­vi­rus. Hi ha constància que s’han produït intents d’esta­fes simi­lars a cases par­ti­cu­lars de gent gran.

Atenció perquè els esta­fa­dors es fan pas­sar pel Depar­ta­ment de Salut o un cen­tre de vacu­nació i acos­tu­men a tru­car quan saben que el res­pon­sa­ble del cen­tre no hi és per pres­si­o­nar la per­sona que agafa el telèfon, a qui aler­ten de les con­seqüències de no vacu­nar-se. Els esta­fa­dors “pro­vo­quen un cert neguit als tre­ba­lla­dors” que aga­fen el telèfon perquè els insis­tei­xen que si no actuen ràpid les vacu­nes no arri­ba­ran al cen­tre ni a la tota­li­tat dels resi­dents. Per donar cre­di­bi­li­tat a la tru­cada, els esta­fa­dors apor­ten dades sobre els direc­tors de la residència.

És per això que Mossos d’Esquadra acon­se­llen “no fer cas” de tru­ca­des sos­pi­to­ses. Ni a les residències ni als domicilis particulars. Els estafadors, quan truquen a les cases on hi viu gent gran sola, els diuen que es des­plaçaran a casa de les per­so­nes per sub­mi­nis­trar les vacu­nes. Els preus que dema­nen cobrar sem­pre són infe­ri­ors als 400 euros.