Els habitatges d’ús turístic autoritzats abans del 2 de maig han d’adaptar l’activitat a la nova ordenança

L’Ajuntament de Vilassar de Mar té regulats els habitatges turístics mitjançant el Pla Especial d’Habitatges Turístics i la seva ordenança. Amb aquest Pla, l’Ajuntament reordena, quantifica i regula urbanísticament la densitat i la ubicació territorial en el municipi d’aquest tipus d’establiments per assolir un equilibri entre el dret a l’exercici de l’activitat i la garantia d’una vila sostenible per a les persones que hi resideixen. El Pla es complementa amb l’ordenança reguladora, que estableix limitacions a la implantació dels habitatges d’ús turístic per ordenar-ne la incidència i els efectes urbanístics, ambientals i sobre el patrimoni urbà, sense alterar els usos principals establerts pel planejament general.

L’ordenança reguladora, que va entrar en vigor el 2 de maig, estableix les obligacions dels propietaris d’aquests habitatges, tant pel que fa a la formalització de la comunicació d’inici de l’activitat com pel que fa al compliment de les obligacions que aquestes persones han d’assumir als efectes de prestar un servei de qualitat.

Entre les obligacions dels propietaris, destaquen tres:

  1. Posar un rètol exterior a la façana de l’habitatge amb la informació bàsica, en la qual constarà un telèfon operatiu les 24 hores, el nombre de persones que poden ser dins l’habitatge i la referència de la llicència.
  2. Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil.
  3. Complir amb unes condicions de seguretat en cas d’incendi.

Els titulars d’autorització per exercir l’activitat d’habitatge d’ús turístic, atorgada amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’ordenança, tenen fins al 2 de novembre de 2023 per adaptar l’activitat a la nova normativa i donar compliment a les obligacions relatives al rètol informatiu, que s’haurà de situar en un lloc visible, identificant l’habitatge el nombre d’ocupants i el telèfon de contacte; la implementació de les condicions de protecció contra incendis i disposar de l’assegurança de responsabilitat civil referida a l’article 15 de l’ordenança. Al web municipal hi ha el tràmit de comunicació d’adequació dels habitatges d’ús turístic a l’ordenança.

A partir d’aquesta data (2 de novembre), s’aplicarà el règim sancionador previst a la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya. Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multes de fins a 3.000 euros; les greus, amb multes de 3.001 euros fins a 60.000 euros; i les molt greus, amb multes de 60.001 euros fins a 600.000 euros.

El Pla Especial, aprovat el febrer de 2023, divideix el municipi en quatre zones i estableix una densitat màxima d’habitatges d’ús turístic per a cada una. Les zones són: “Nucli històric”, “Nucli antic”, “Eixample” i “Zona Alta”. S’estableix també una densitat màxima per a la totalitat del municipi que, actualment, es concreta en 248 habitatges d’ús turístic màxim a tot el terme municipal.

En aquests moments, el nombre màxim d’habitatges d’ús turístic existents a les zones “Nucli històric” i “Nucli antic” superen els percentatges màxims establerts a l’article 12 del Pla Especial d’Habitatges d’ús turístic i, per tant, no es podran admetre comunicacions prèvies referides a aquestes zones. Pel que fa a les zones “Eixample” i “Zona alta”, a principis de l’any 2024 es publicarà la llista de vacants disponibles i s’obrirà un termini per presentar la sol·licitud.