El web de l’Ajuntament de Vilassar de Mar permet obtenir informes urbanístics a l’acte

8_SIGL’Ajuntament ha posat en funcionament una aplicació informàtica a través del web municipal que permet fer consultes urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) vigent, i que facilita als usuaris la consulta d’informació sense necessitat de desplaçaments.  L’Ajuntament segueix potenciant l’administració electrònica posant en marxa el Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), un sistema informàtic que integra, emmagatzema, edita, analitza, comparteix i mostra informació amb referències geogràfiques sobre plànol i/o amb l’ortofoto del terme municipal. Accedint al web municipal, els usuaris poden fer consultes interactives, decidint què és exactament allò que volen buscar i analitzar la informació corresponent al PGOU de qualsevol finca o parcel·la del terme municipal.

La documentació disponible en aquest lloc web no té valor normatiu, però és una manera ràpida i fiable d’accedir a la informació bàsica del Pla general. El principal avantatge és que permet al ciutadà consultar d’una manera senzilla, des del web municipal i sense haver-se de desplaçar, tot tipus d’informació urbanística i tenir-la al moment. D’aquesta manera, el ciutadà pot obtenir un informe urbanístic d’allò que seleccioni amb dades com ara la referència cadastral, la superfície, l’adreça de policia, la classificació i la qualificació d’allò que busqui, a més de tenir l’opció d’imprimir-ho o guardar-ho en format pdf.