El ple aprova que el topall de despesa per sous del govern sigui de 218.000 euros

Plaça de l'AjuntamentEn el ple ordinari de dijous 23 de juliol, es va aprovar el règim de retribucions i indemnitzacions de l’alcalde i regidors, retribucions per assistències al ple i assignacions als grups polítics municipals. El topall de despesa per sous del govern en la legislatura 2015-2019 serà de 218.000 euros, xifra que és inferior al topall de la legislatura 2011-2015, que era aproximadament, comptant les dietes que es percebien, de 230.000 euros. Aquesta massa salarial es mantindrà fins i tot en el cas hipotètic que en un futur augmentés el nombre de regidors del govern amb la incorporació d’altres forces polítiques a l’executiu local. El govern destaca la reducció del sou de l’alcalde en comparació a la legislatura anterior, ja que “cobrarà un 11% menys dels sou aprovat al ple del sou 2011 de l’anterior alcalde i el 15% menys si es tenen en compte les dietes de Suvisa i la SA Municipal”. El govern afegeix que també “es dignifiquen els sous de l’oposició per assistència als plens ordinaris i extraordinaris”. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC-VdMdiuSí i Gent per Vilassar de Mar, l’abstenció de CiU, Ciutadans i PSC i els vots en contra de Babord i Vilassar de Mar Sí que pot/sí puede.

El regidor Àngel Font (ERC-VdMdiuSí) va explicar que per calcular les retribucions que corresponen als regidors i l’alcalde s’ha tingut en compte el règim retributiu de l’anterior consistori, així com el que resulta de l’estudi sobre les remuneracions i dedicacions dels alcaldes i regidors dels ajuntaments catalans de més de 20.000 habitants elaborat pels Serveis d’Estudis Autonòmics i Locals de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Va recordar que l’executiu local va decidir ajornar l’aprovació dels sous “per facilitar el temps necessari per arribar a un màxim consens entre les forces polítiques” i va assenyalar que l’estudi de la Fundació Carles Pi i Sunyer mostra que els sous proposats “estan molt per sota de la retribució mitjana de la resta de municipis similars” , tot recordant que “es redueix la massa salarial de la legislatura anterior. ja que el topall de despesa per sous de Govern és de 218.000 euros, xifra inferior al topall de l’anterior govern”. El regidor va matisar que “teòricament l’anterior govern també tenia el mateix topall però aquest no incloïa les dietes ni el sou del Gerent de la SA”. Així, s’ha decidit eliminar tot tipus de dietes per als regidors membres del govern i la figura i el sou del gerent de la SA municipal, tasques que assumirà el regidor d’Hisenda. Font va argumentar que “per tant, es pot afirmar que el topall és inferior i que reduïm les retribucions del Govern”. El regidor d’ERC-VdMdiuSí també va destacar que la proposta presentada pel govern “dignifica els sous de l’oposició per assistència als plens ordinaris i extraordinaris” i va avançar que en cas que algun altre grup polític entrés a formar part del govern –actualment l’executiu local està integrat per set membres, cinc d’ERC-VdMdiuSi i dos de Gent per Vilassar de Mar, amb l’increment del nombre de regidors a l’executiu que això suposaria, “no s’augmentaria la massa salarial de 218.000 euros”, excepte els 400 euros que ja no cobrarien com a regidors de l’oposició i que es sumarien a la massa salarial de 218.000 euros.

Per tant, en aquesta legislatura, tindran dedicació plena l’alcalde, amb una retribució bruta anual de 47.944 euros, i els tres primers tinents d’alcalde: el primer amb una retribució bruta anual de 36.692 euros, el segon de 35.224 euros bruts anuals i el tercer de 33.757 euros bruts anuals. Tindran dedicació parcial el quart tinent d’alcalde i els altres dos regidors. El quart tinent tindrà una retribució bruta anual de 26.418 euros i els altres dos regidors 18.982 euros bruts anuals. També es va establir, a favor dels membres de la corporació que no tinguin assignada retribució per dedicació exclusiva o dedicació parcial, l’assignació de 400 euros bruts per sessió ordinària i 125 euros bruts per sessió extraordinària i, finalment, per als grups polítics municipals representats a l’Ajuntament l’assignació de 950 euros anuals per cada grup municipal, i 475 euros anuals per cada regidor adscrit al grup.

Pel que fa al govern, ERC-VdMdiuSí ha valorat molt positivament “el consens bastant ampli aconseguit amb tots els partits” pel que fa al topall de despesa per sous. Gent per Vilassar de Mar ha explicat que preferiria que els sous dels electes fossin fixats prèviament per la llei en base a una sèrie de paràmetres.

Passem a l’oposició:

Convergència i Unió, Ciutadans i el Partit dels Socialistes de Catalunya van abstenir-se. Les tres formacions consideren que tot i que la proposta presentada pel govern no és la que voldrien aquestes forces polítiques, té elements positius.

CiU va explicar que són partidaris que les retribucions siguin dignes i amb l’abstenció volen facilitar que el govern pugui tirar cap endavant la proposta presentada a ple.

Ciutadans creu que el sou dels electes hauria de vingut fixat per la llei i valora l’esforç de l’executiu per haver fixat criteris de control de la massa salarial amb independència del nombre de regidors que integrin l’executiu.

El Partit dels Socialistes de Catalunya explica que no volen bloquejar l’acció del govern i també valoren positivament que no hagi augmentat el topall de despesa en sous.

Les altres dues formacions de l’oposició, Babord i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede, van votar en contra.

Des de Babord han explicat que tot i estar d’acord amb el topall de 218.000 euros, no estan d’acord amb el sou de l’alcalde.

Des de Vilassar de Mar Sí que pot/sí puede consideren que la proposta presentada pel govern “està molt per sobre del que és la realitat de la ciutadania de la nostra població” i han avançat que l’increment econòmic que es deriva de l’augment de l’assignació per assistència a plens el destinaran a una entitat o associació.

Quant als altres punts tractats en la sessió:

Pel que fa al punt inicial, es va aprovar per unanimitat les actes anteriors dels dies 13/06/2015, 29/06/2015 i 07/07/2015.

Pel que fa al primer punt, es va aprovar la modificació de la normativa específica 0.1, reguladora del preu públic per serveis prestats a l’Escola Bressol Municipal, amb els vots a favor d’ERC-VdMDiuSí, Gent per Vilassar de Mar, CiU, PSC, l’abstenció de Ciutadans i els vots contraris de Babord i Vilassar de Mar Sí que pot/sí puede. La modificació s’aplicarà a partir de l’1 de setembre de 2015. Serà d’aplicació a aquest preu públic, en primer lloc, l’Ordenança General reguladora dels Preus Públics, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 26 de juliol de 1989 (punt. núm. 20), i definitivament, amb caràcter automàtic, el 18 de setembre de 1989. La modificació suposa l’increment de l’1% en el preu de l’escola bressol municipal i cap augment en el preu del servei de menjador.

Pel que fa al segon punt, es va aprovar provisionalment el pla especial urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Vilassar de Mar, amb els vots a favor d’ERC-VdMdiuSí, Gent per Vilassar de Mar, CiU, Babord, Ciutadans i el PSC i en contra de Vilassar de Mar Sí que pot/sí puede. El pla va ser promogut per l’Ajuntament i redactat per l’equip designat per la Diputació de Barcelona. El següent pas serà trametre aquest pla a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva i posterior publicació, ja que es l’organisme competent per fer-ho .

Pel que fa al tercer punt, es va aprovar inicialment el catàleg de camins municipals de Vilassar de Mar, amb els vots a favor d’ERC-VdMdiuSí, Gent per Vilassar de Mar, Babord, Ciutadans i el PSC, l’abstenció de CiU i el vot en contra de Vilassar de Mar Sí que pot/ Sí puede. La conservació de camins i vies rurals és competència dels municipis. El catàleg ha estat redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l‘Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.L’objectiu del document és recollir, ordenar i processar les dades obtingudes durant el treball de camp, elaborant una fitxa per a cada camí, definint les característiques morfològiques, elements constitutius, etc.. D’aquesta manera es pot determinar el seu recorregut, situació i estat actual.

Pel que fa al quart punt, l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC-VdMdiuSí, Gent per Vilassar de Mar, CiU, Babord, Ciutadans i el PSC i el vot en contra de Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede.

Per urgència es va entrar una moció de Ciutadans sobre la pancarta de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 setembre que hi ha penjada al balcó de l’Ajuntament. La urgència va ser rebutjada pel ple. A favor de la urgència van votar Ciutadans, PSC i Vilassar de Mar Sí que pot/sí puede, es va abstenir CiU i en contra van votar ERC-Vilassar de MardiuSí, Gent per Vilassar de Mar i Babord. L’alcalde va explicar que la moció entrarà a l’ordre del dia de la propera sessió plenària.

Quant a la segona part, la de control i seguiment de la gestió per part del ple, es va donar compte de la liquidació corresponent a l’any 2014 del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i el Patronat de les Escoles Bressol i la sessió es va tancar amb la secció de precs i preguntes.