L’Ajuntament de Vilassar de Mar vol posar en marxa el Consell de la Vila previst al Reglament de Participació Ciutadana aprovat l’any 2022. Les entitats i persones a títol individual que en vulguin formar part poden fer la inscripció del 2 de novembre al 2 de desembre de 2023, omplint una instància genèrica que trobaran a l’apartat de tràmits de la Seu electrònica del web municipal. En el cas de les entitats, han d’estar inscrites a la secció A del registre municipal d’entitats i, en el cas dels ciutadans i ciutadanes a títol personal, al Registre de Participació Ciutadana. L’edat mínima per ser membre del Consell de la Vila és de 16 anys.

El Consell de la Vila és el màxim òrgan municipal consultiu de participació i deliberació ciutadanes. Té com a objectiu estimular i canalitzar la participació de forma global dels ciutadans i les ciutadanes i de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i veïnals, així com altres col·lectius en els assumptes municipals i promoure la seva corresponsabilitat en els assumptes de govern.

El Consell de la Vila abordarà assumptes directament o indirectament relacionats amb el terme municipal de Vilassar de Mar i que siguin competència municipal. Es reunirà, com a mínim, dues vegades l’any, amb caràcter ordinari per a debatre sobre l’estat del municipi i per a definir el seu pla de treball.

Funcions:

 • Participar i deliberar sobre les qüestions principals de la política municipal.
 • Emetre informes, estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre matèries de competència municipal.
 • Crear i fomentar procediments de participació, amb possibilitat de generar actuacions públiques, i que també serveixin per a estimular l’associacionisme.
 • Participar en plens municipals i comissions informatives presentant iniciatives, suggeriments i propostes.
 •  Les altres funcions que determini el Ple mitjançant normes orgàniques.

Composició:

 • L’alcaldessa o alcalde.
 • Fins a un màxim de 10 persones en representació de les entitats que consten a la secció A del registre municipal d’entitats de Vilassar de Mar. Les entitats que en vulguin formar part hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l’Ajuntament. En cas que hi hagi més de 10 entitats interessades, es resoldrà per sorteig.
 • Fins a un màxim de 10 persones a títol personal, inscrites al Registre de Participació ciutadana. Les persones que en vulguin formar part hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l’Ajuntament. Es respectarà l’equilibri de gènere entre les persones escollides. En cas que hi hagi més de 10 persones interessades, es resoldrà per sorteig.
 • Un nombre màxim de 10 regidors i regidores o representants de cada grup municipal.
 • Una persona en representació a cada consell sectorial o territorial, a proposta de cada un dels consells.
 • Un/a tècnic/a municipal que exercirà les funcions de secretari/a.

Podeu posar-vos en contacte a través del correu: participacio@vilassardemar.cat.