Aquest dilluns, transmissió a les 18h del ple de l’Ajuntament

Vilassar Ràdio emet aquest dilluns 29 de juny  la sessió plenària ordinària que se celebra de forma telemàtica, a través de videoconferència, a partir de les 18h. Dies després el video de la sessió es penjarà a l’apartat web de les vídeoacte del web de l’Ajuntament.

L’ordre del dia està format per aquests punts:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 28 de maig de 2020 
2.- Donar compte dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2019 
3.- Donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Vilassar de Mar dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de l’exercici 2019
4.- Donar compte al Ple de l’informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2019.
5.- Aprovació de la modificació de la normativa específica 1.1, reguladora del preu públic per serveis prestats a l’Escola Bressol Municipal 
6.- Compatibilitat treballadora municipal
7.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa CASAS, SA, en relació al règim d’ús i accés dels béns i instal·lacions per a l’execució del contracte del projecte T-Mobilitat en fase d’implantació
8.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord per la informació a la població i per dirimir responsabilitats arrel de la sentència de can Vives
9.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1780/2020 al 2127/2020
10.- Precs i preguntes