Dilluns al vespre, retransmissió del ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà dilluns 25 de febrer a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària que tindrà lloc a l’Ajuntament de la nostra localitat. L’ordre del dia està format per una tretzena de punts, entre els quals hi ha dues mocions no resolutives.

Són els següents:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 17-01-2019.
2- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.
3- Donar compte del seguiment 4t trimestre 2018 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4- Donar compte del decret d’alcaldia 321/2019, de data 5 de febrer de 2019, d’aprovació de l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar, impulsat pel Síndic de Greuges.
5- Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2019 referit a factures d’exercicis anteriors.
6- Establiment de la jornada ordinària de personal de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en 35 hores.
7- Modificació de l’acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
8- Modificació del conveni col·lectiu de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
9- Aprovació definitiva de la modificació del contracte administratiu dels serveis de la recollida de residus urbans i neteja de la via pública a la mercantil Urbaser, SA.
10- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans de rebuig a la impunitat i a l’indult arbitrari dels encausats per l’intent de vulneració a Catalunya, durant els mesos de setembre i octubre de 2017, de la Constitució espanyola i en conseqüència dels drets d’ella emanats.
11- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la revisió de la Directiva de Serveis, també coneguda com la Directiva Bolkestein, que afecta a l’autonomia de les autoritats locals.
12- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
13- Precs i preguntes.