Dijous 6 de novembre, sessió plenària ordinària

Aquest dijous 6 de novembre, sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La sessió, a les 8 del vespre, serà retransmesa per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://radio.vilassardemar.cat).

Ordre del dia:

I.-Part resolutòria:

0. Aprovació de l’acta anterior del 25/09/2014.

1. Aprovació de la verificació del text refós del Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable.

2. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la gestió dels residus de Vilassar de Mar.

3. Aprovació provisional de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i modificació del preu públic per a la prestació del servei de publicitat al butlletí d’informació municipal, com a preu públic 0.2.

4. Aprovació provisional de l’ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans comercials.

5. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances reguladores dels ingressos municipals 2015.

II. –Control i seguiment de la gestió per part del Ple:

1. Decrets de l’alcaldia

2. Precs i preguntes