Dijous 20 de març. Sessió plenària ordinària

Aquest dijous 20 de març, a les 20 hores, sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM) i es podrà escoltar online.

Ordre del dia:

I.-Part resolutòria:

0. Aprovació de les actes anteriors del dies 16/01/2014 i 28/02/2014.

1. Aprovar la “instrucció de fiscalització prèvia limitada de despeses i ingressos i la seva posterior fiscalització plena per tècniques de mostreig i auditoria de l’Ajuntament de Vilassar de Mar”.

2. Model de dictamen a adoptar pel ple municipal per tal d’ampliar la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona.

3. Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per al 2014, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.

4. Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, exercici 2014.

5. Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

6. Determinació de complements de productivitat, exercici 2014.

7. Increment de tarifes de subministrament d’aigua de l’any 2014.

8. Proposta de modificació dels horaris comercials.

9. Aprovació inicial de la modificació del reglament del Mercat Municipal de Sant Joan.

10. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana per adequar els usos del sòl no urbanitzable (adaptació del PGOU a les determinacions de la llei d’urbanisme (DL 1/2010 i L 3/2012) i al Pla director urbanístic del sistema costaner (EXP. 2013/675-431 (1-MPG-12-002).

11. Aprovació provisional del Pla especial de masies, cases rurals, i altres edificacions en el sòl no urbanitzable de Vilassar de Mar. Exp. 1-PEU-13-001.

12. Moció conjunta dels grups municipals PSC, PPC, ICV-EUiA i la CUP pel canvi de periodicitat del ple municipal.

13. Moció del grup municipal de la CUP de Vilassar de Mar per la transparència municipal.

14. Moció conjunta dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i la CUP sobre el Pla de mobilitat de Vilassar de Mar.

15. Moció del grup municipal del PSC contra la reforma de la llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.

16. Moció del grup municipal del PPC en contra dels increments en la revisió de les tarifes del transport públic, aprovades recentment per l’Autoritat del Transport Metropolità.

17. Moció del grup municipal de la CUP en contra de la reforma de la llei d’avortament.

18. Moció del grup municipal de la CUP per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

II.-Control i seguiment de la gestió per part del ple:

1. Decrets de l’alcaldia.

2. Precs i preguntes.