Dijous 19 febrer, sessió plenària ordinària

El dijous 19 de febrer hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà a les 20 hores i es podrà escoltar en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://radio.vilassardemar.cat).

Ordre del dia:

I.-Part resolutòria:

0. Aprovació de l’acta anterior del 22/01/2015.

1. Proposta d’establiment d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la Diputació de Barcelona per al funcionament del Punt d’Orientació Jurídica Municipal, per a l’any 2015.

2. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la Diputació de Barcelona per a l’assumpció de funcions d’assistència de la gestió econòmica local (AGSEL).

3. Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

4. Proposta de modificació d’horaris comercials per a l’any 2015.

II. –Control i seguiment de la gestió per part del Ple:

1. Donar compte de la resolució núm. 318/2014 del jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, per la qual s’inadmet el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 181/2013-V, promogut a instància de la subdelegació del govern a Barcelona, contra l’acord del ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de març de 2012, d’aprovació de la moció del grup de la CUP per establir un protocol d’actuació per realitzar pagaments de l’IRPF i l’IVA a l’Agència Tributària de Catalunya.

2. Donar compte de l’execució trimestral d’entitats locals: 4rt trimestre 2014

3. Decrets de l’alcaldia.

4. Precs i preguntes.