Dijous 18 de febrer, sessió plenària ordinària

Plaça de l'AjuntamentAquest dijous 18 de febrer hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà a les 20 h, a la sala de sessions de la Casa Consistorial i serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM). El ple consta de 6 punts, entre els quals hi ha 5 mocions.

 

 

Ordre del dia:

I.- Part resolutòria
0. Aprovació de les actes anteriors dels dies 17/12/2015, 28/12/2015 i 21/01/2016.
1. Ordenança municipal de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
2. Moció del grup municipal del PSC de suport a la demanda de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’’institut Pere Ribot per refermar el projecte educatiu de les famílies de Vilassar de Mar.
3. Moció del grup municipal de Ciutadans per instar a l’alcalde i al govern local perquè acompleixi en la seva acció de govern amb les obligacions derivades del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i perquè consideri les indicacions realitzades pel secretari municipal en els seus informes jurídics.
4. Moció del grup municipal de CiU per fomentar l’ocupació i d’ajuda a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica a Vilassar de Mar.
5. Moció del grup municipal de CiU, amb el suport del grup municipal del PSC, de rebuig al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, aprovada pel Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016.
6. Moció del grup municipal de Babord-CUP-PA en suport a les persones afectades de síndromes de sensibilització central (sotmesa a la prèvia apreciació de la urgència pel Ple).
II.- Control i seguiment de la gestió per part del Ple
1. Donar compte de la renúncia de la regidora del grup municipal Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, Sra. Zenaida Serrano Estévez.
2. Compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.
3. Seguiment 4rt trimestre 2015 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4. Despatx d’ofici.
5. Decrets de l’alcaldia.
6. Precs i preguntes.

Leave a Reply