Dijous 17 març, sessió plenària ordinària

Plaça de l'AjuntamentAquest dijous 17 de març hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà a les 8 del vespre, a la sala de sessions de la Casa Consistorial i serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio. L’ordre del dia està format per nou punts, entre els quals hi ha diverses mocions.
Ordre del dia:
I.- Part resolutòria
0. Presa de possessió del càrrec de regidora del grup municipal Vilassar de Mar sí que pot/sí puede per part de la senyora Manuela Calero Olivares.
1. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de 2014, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.
2. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2016 referit a factures d’exercicis anteriors.
3. Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la ubicació de clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal de Vilassar de Mar.
4. Proposta de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.
5. Moció del grup municipal del PSC per a la creació d’una taula per treballar un projecte educatiu a Vilassar de Mar, en el marc de les competències i atribucions del Consell Escolar Municipal.
6. Moció del grup municipal de Babord per demanar mesures, a nivell local i de país, per fer front a l’assetjament i violències masclistes que s’estan duent a terme a la premsa i xarxes socials a les dones que es dediquen a l’acció política.
7. Moció del grup municipal de Babord per regular les percepcions dels regidors/es municipals que tinguin assignada una retribució en altres òrgans, alts càrrecs i direcció pública.
8. Moció del grup municipal de Ciutadans per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
9. Moció del grup municipal d’ERC-VdM diu Sí, per instar al govern espanyol al pagament del deute amb la Generalitat de Catalunya per tal que aquesta pugui fer front als deutes amb els ajuntaments.
II.- Control i seguiment de la gestió per part del Ple
1. Donar compte de l’informe de fiscalització plena de l’exercici 2014, d’acord amb l’art. 219.3 del text refós de llei reguladora de les hisendes locals.
2. Decrets de l’alcaldia.
3. Decret de l’alcaldia núm. 68/2016 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2015.
4. Despatx d’ofici.
5. Precs i preguntes.