Dijous 15 de febrer, sessió plenària ordinària

Dijous 15 de febrer a les 8 del vespre se celebrarà sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.  Entre altres punts, hi ha l’aprovació inicial de la modificació del reglament del consell municipal de salut, l’aprovació de la pròrroga del pla local de joventut 2012-2016 fins al 30 de juny de 2018, tres mocions no resolutives presentades per diversos grups polítics  de l’oposició i es donarà compte de la renúncia  del regidor de Ciutadans, Jorge Carlos Feijóo.Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio.

 

Ordre del dia:

0.1. Aprovació de les actes anteriors dels dies 05/10/2017, 19/10/2017, 24/10/2017, 16/11/2017, 23/11/2017, 19/12/2017 i 18/01/2018.

0.2. Compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.

0.3. Seguiment 4t. trimestre 2017 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

0.4. Decrets d’alcaldia.

 1. PART RESOLUTIVA
 2. Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2018 referit a factures d’exercicis anteriors.
 3. Aprovació de l’inventari general de béns i drets de la corporació.
 4. Modificació del preu públic 0.3 per a la prestació de determinats serveis en l’àmbit cultural i social.
 5. Aprovació inicial de la modificació del reglament del Consell Municipal de Salut de Vilassar de Mar.
 6. Aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut 2012-2016, fins al 30 de juny de 2018.

2. PART DE CONTROL

 1. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar l’alcalde que iniciï les actuacions per donar suport, difusió i recolzament a la vaga de dones convocada per al dia 8 de març des de diferents organitzacions nacionals i internacionals.
 2. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC i Ciutadans, per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol.
 3. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord-CUP-PA, per una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic a Vilassar de Mar.
 4. Despatx d’ofici:

4.1.- Donar compte de la renúncia del regidor del grup municipal de Ciutadans, Sr. Jorge Carlos Feijóo Suñol.

 1. Precs i preguntes.