Aquest dijous 1 desembre, sessió plenària ordinària

Aquest dijous 1 de desembre hi haurà sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Començarà mitja hora més tard de l’habitual, a les 20.30 h. L’ordre del dia consta de 15 punts.

Ordre del dia:
I.-Part resolutòria:

0. Aprovació de l’acta anterior del 22/09/2011 i 25/10/2011.

1. Aprovació inicial de l’expedient núm. 32/2011 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament, mitjançant suplements de crèdit, per un import total de 120.077,39 euros, finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

2. Modificació del reglament del registre de parelles de fet.

3. Aprovació del reglament dels serveis funeraris.

4. Establiment del servei públic municipal de prestació d’activitats funeràries.

5. Encomana de la gestió dels serveis funeraris així com del cementiri municipal i construcció d’un tanatori, a favor de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.

6. Modificació de les retribucions i dietes dels membres de la corporació.

7. Aprovació de la modificació puntual del PGOU relativa a la regulació de les condicions d’edificació en l’àmbit del nucli antic (zona 10).

8. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’ocupació comercial de la via pública.

9. Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Vilassar de Mar.

10. Moció del grup municipal de la CUP de suport a l’associació de municipis per la independència.

11. Moció del grup municipal de la CUP instant al govern de l’estat a modificar la llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir el dret a l’habitatge.

12. Moció del grup municipal de la CUP per l’aprovació inicial del reglament per determinar la condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent, i el seu registre.

13. Moció del grup municipal de CiU per a un finançament local català.

14. Moció del grup municipal del PSC en contra del sentit de la modificació de la llei d’Urbanisme de Catalunya.

15. Moció del grup municipal del PSC per la promoció dels valors de l’esport a les instal·lacions municipals.

II.- Control i seguiment de la gestió per part del ple:

1. Decrets de l’alcaldia.

2. Precs i preguntes.

Leave a Reply