Des del 21 de maig, ús obligatori de la mascareta

Ha entrat en vigor l’ús obligatori de les mascaretes. El seu ús és obligatori a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys de 2 metres. És obligatori per a persones de 6 anys o més, i recomanable per a infants entre 3 i 5 anys.

La mesura contempla algunes excepcions, és a dir, no cal que la portin:

a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de mascareta.

b) Persones en què l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

c) Desenvolupament d’activitats en què, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.

d) Causa de força major o situació de necessitat.