Sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

Aquest dijous, a les 8 del vespre, hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar amb un ordre del dia que consta de 9 punts. És el següent:

El punt 0, l’aprovació de l’acta del dia 18 de març.
El punt 1, la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del 13 d’abril, de subsanació de defectes observats pel registre mercantil en l’expedient d’iniciativa econòmica de la societat mixta per a la prestació de serveis de neteja i manteniment d’edificis municipals.
El punt 2, Mercat Municipal de Sant Joan, renúncia activitat al nou Mercat Municipal i sol•licitud d’indemnització.
El punt 3, Mercat Municipal de Sant Joan, indemnització per la diferència de superfície de la concessió.
El punt 4, l’aplicació de les disposicions de l’ordenança de policia i bon govern.
El punt 5, la proposta d’aprovació inicial del protocol de relació entre els centres educatius del municipi i els Serveis Socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
El punt 6, l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la prestació de determinats serveis annexes o complementaris del de subministrament d’aigua potable.
El punt 7, l’aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana referent a l’annex 1 “normes especials per a estacionaments”.
El punt 8, la nova aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de “la bòbila”.
El punt 9, la pròrroga del contracte de gestió integral del servei de la Piscina pública municipal de Vilassar de Mar.
La segona part, de control i seguiment de la gestió per part del Ple, inclourà els decrets de l’alcaldia i el torn de precs i preguntes.

Leave a Reply