Demà dijous, ple ordinari a l’Ajuntament

Demà dijous a les 8 del vespre, ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmès en directe per Vilassar Ràdio.

Ordre del dia:
I.- Part resolutòria:
0. Aprovació de les actes del dia 18/09/2008 i 03/11/2008.
1. Proposta d’aprovació inicial de l’ expedient núm. 28/2008 de modificació de crèdits en el pressupost de l’ Ajuntament, mitjançant suplements de crèdit, per un import total de 507.838,96 €, finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
2. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient núm. 2/2008 de modificació de crèdits en el pressupost del Patronat Municipal d’Escoles Bressol mitjançant suplement de crèdit per import total de 20.000 €, finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 
3. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la gestió de residus sòlids de Vilassar de Mar.
4. Proposta de sol•licitud de subvenció per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.
5. Licitació de la concessió administrativa d’un quiosc en el carrer Narcís Monturiol/Riera d’en Cintet
6. Modificació puntual de l’ organigrama de l’ àrea de Serveis Generals i creació del lloc de treball de conservador/a gestor/a del patrimoni documental. 
7. Modificació puntual de l’ organigrama de l’ àrea de Serveis Personals i creació d’un lloc de treball de tècnic/a de salut de l’ esmentada àrea.
8. Moció per a la declaració de la sardana com a dansa nacional de Catalunya.

II.- Control i seguiment de la gestió per part del Ple:
1. Donar compte de la resolució dels Serveis Territorials de Barcelona, secció de relacions col•lectives, del Departament de Treball, disposant la inscripció i publicació del conveni col•lectiu de treball del personal laboral de l’ Ajuntament de Vilassar de Mar.
2. Donar compte de la resolució dels Serveis Territorials de Barcelona, secció de relacions col•lectives, del Departament de Treball, disposant la inscripció i publicació del pacte regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
3. Decrets de l’alcaldia.
4. Precs i preguntes.

Leave a Reply