Decret d’alcaldia de mesures excepcionals: serveis mínims a l’Ajuntament per reduir el risc de contagis (15/3/20) 12H

Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de Vilassar de Mar, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19. Les mesures, per reduir el risc d’exposició i contagi als diferents serveis de l’Ajuntament, entren en vigor del 16 al 28 de març. Durant aquest període els telèfons d’atenció al públic seran: Ajuntament (937542400), Policia Local (937541020) i Serveis Socials (937540500).

15 de març

10 h: L’Ajuntament de Vilassar de Mar seguint el decret de la declaració de l’estat d’alarma i per evitar concentracions de gent i la propagació del coronavirus, prohibeix l’accés al passeig Marítim i a la platja de la població (des del Palomares fins a la zona de dunes, a l’altura del Mercat de Flor). Durant el matí es procedeix al tancament de tots els passos soterranis.

A les 12.15 h: Es procedeix al tancament del mercat dels diumenges situat a l’exterior del Mercat de Flor per aglomeració de persones. Es demana a la ciutadania que no hi accedeixi.

DECRET D’ALCALDIA 

Pel qual es dicten les Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de Vilassar de Mar, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19

Atès que l’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb la malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

Atès que, el dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia.

Atès que per part de la Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de 2020, es van adoptar una sèrie de mesures de caràcter organitzatiu, extraordinàries, per al personal al servei de l’Administració General de l’Estat.

Atès que en el mateix sentit la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, en data 11 de març de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus.

Atès que es preveu que en els pròxims dies i setmanes hi hagi un increment del nombre de casos que pugui portar al col·lapse el sistema sanitari de Catalunya, es considera necessari i imprescindible, per part d’aquesta Alcaldia, dictar una resolució en el mateix sentit que la resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per a mitigar els efectes ascendents de la taxa de transmissibilitat de la infecció, i amb la finalitat de reduir al màxim els moviments i les concentracions de la ciutadania en la seva vida quotidiana, i, en especial, en la protecció general de la població, i dins d’aquests, en els grups socials més vulnerables.

Atès que per part d’aquesta Alcaldia s’ha considerat, no només necessari, sinó també imprescindible, per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, dictar la present resolució en la qual es proposa, limitar la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a aquells estrictament necessaris per a garantir el correcte funcionament dels serveis; així com, restringir la mobilitat del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, sense perjudici d’aquells desplaçaments que es considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics.

Vist que el Pla d’Actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat, número 30, de 26 de febrer de 2010, i revisat per Acord del Govern 40/2020, de 3 de març, preveu les actuacions pròpies de l’activació d’emergència 1, fase en la qual ens trobem, i detalla les que aquest comporta.

Vist l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix als alcaldes i alcaldesses, entre d’altres, la competència per a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple.

RESOLC

Primer. Acordar la limitació de la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la restricció al màxim de la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics.

Segon. Acordar que als efectes previstos a l’apartat anterior, es desenvoluparan de forma no presencial els serveis següents (el personal que hagi de cobrir aquests serveis els efectuarà des del seu domicili i connectat telefònicament, amb excepció de la Policia Local que ho farà presencialment):

Àrea de Serveis Generals:

Dues persones simultànies a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Una persona al servei de Recursos Humans.

Una persona a Secretaria.

Àrea de Serveis Econòmics:

Dues persones a Intervenció i Tresoreria.

Àrea de Serveis Territorials:

Dues persones de les oficines de l’Ajuntament.

A la Brigada Municipal el personal que determini el cap.

Àrea de Serveis Personals:

Dues persones a Serveis Socials.

Una persona a Comunicació.

Una persona als serveis generals de l’Àrea.

Policia Local:

El personal que determini el cap de la prefectura.

Tercer. Únicament en els supòsit de situacions d’urgència s’autoritzarà la prestació del servei de manera presencial.

Quart. Acordar que per cobrir els serveis públics es tindran en consideració les qüestions següents:

  1. a)    Es podran articular torns de treball.
  2. b)    Les persones que desenvolupin els serveis hauran d’estar disponibles, com a mínim, durant l’horari normal de treball.
  3. c)     En cas d’urgència, o de canvi de situació d’emergència, el personal estarà disponible, a les indicacions que el govern i/o els caps d’Àrea puguin donar.
  4. d)    En el cas de l’Escola Bressol i l’Escola d’Adults s’atendrà a les indicacions del Departament d’Educació.
  5. e)    Es desviaran, d’acord amb les possibilitats tècniques, els telèfons de sobre taula als telèfons mòbils de feina, aquelles persones que en tinguin.
  6. f)      L’Ajuntament, dins de les seves possibilitats, posarà els mitjans perquè les persones puguin treballar des del seu domicili.

Cinquè. Dispensar del treball presencial a les persones al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, que no estan incloses als apartats anteriors, tot sense perjudici de la necessitat de procedir al treball per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran de estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això sigui possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o perquè ja en disposin, i d’acord amb la naturalesa de la seva responsabilitat.

Sisè. Acordar que per les raons abans assenyalades, es suspèn tota activitat municipal política: comissions i consells municipals, plens, juntes de govern, juntes de portaveus.

Setè. Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 16 de març de 2020, i tindrà una vigència fins al dia 28 de març de 2020, sempre que la situació sigui similar a l’actual i sense perjudici de que en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.

Vuitè. Notificar aquesta resolució a tot el personal de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i publicar-lo a la pàgina web municipal.

Vilassar de Mar, 14 de març de 2020