Comença la redacció del primer Pla Local d’Habitatge

 

L’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’equip redactor de la cooperativa Celobert, ha iniciat el procés d’elaboració del primer Pla Local d’Habitatge (PLH) del municipi. Amb el PLH es pretén conèixer l’estat actual de l’habitatge al poble i planificar les polítiques locals que s’han de desenvolupar els propers sis anys, per fomentar l’assoliment del dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

El PLH es planteja com un document de caràcter analític, ja que analitza i diagnostica la problemàtica municipal en matèria d’habitatge; estratègic, ja que defineix les directrius d’actuació municipal; i de contingut operatiu, ja que desenvolupa i proposa programes i actuacions.

La redacció del PLH té en compte  tres fases: la d’anàlisi i diagnosi, la del pla d’acció i la de tramitació. Durant les fases 1 i 2, es realitzarà un procés de participació ciutadana amb l’objectiu d’informar i donar veu al conjunt de la ciutadania sobre les necessitats, problemàtiques i propostes d’actuacions del Pla que definiran les futures polítiques d’habitatge del municipi. També la Taula d’Habitatge, amb representació de tots els grups municipals, tindrà  un paper clau durant tot el procés d’elaboració del Pla.

Fase 1. L’estat de l’habitatge al municipi: anàlisi i diagnosi

L’objectiu de l’anàlisi és obtenir un document que reflecteixi l’estat de l’habitatge al municipi, per tal de disposar d’una imatge clara de quina és la situació de l’habitatge i quines són les problemàtiques que es detecten. Aquesta fase aborda temes clau per entendre quines polítiques d’habitatge són necessàries per a Vilassar de Mar: les necessitats de la gent, la situació del parc d’habitatge i el mercat, el planejament urbanístic i els recursos i iniciatives existents, entre altres. Després, la diagnosi permet identificar quins són els principals reptes a abordar.

Fase 2. Pla d’acció: objectius, estratègies i propostes d’actuacions

Un cop finalitzada la diagnosi, s’iniciarà la fase d’elaboració del Pla d’acció, en què  es  definiran els objectius i les estratègies que derivaran en les propostes d’actuacions. La formulació dels objectius serà l’establiment de les finalitats municipals en matèria d’habitatge que han d’assenyalar la direcció cap a on s’encaminarà la política local d’habitatge dels propers sis anys d’acord amb  l’anàlisi i la diagnosi realitzada. Quant  a la definició de les estratègies, es tractarà d’identificar la forma amb  què es pretenen assolir els objectius generals del Pla.

Fase 3. Tramitació

Finalment, un cop redactat, el Pla es portarà a aprovació del Ple Municipal i un cop aprovat, s’enviarà al Departament de la Generalitat de Catalunya competent en habitatge.

 

Calendari

Fase

Contingut

Durada

Termini

Fase 1

 Estat de l’habitatge al municipi:  anàlisi i diagnosi

  7 mesos

 Primer semestre 2023

Fase 2

 Pla d’acció: objectius, estratègies i actuacions

 6 mesos a comptar des de la validació de la fase anterior

 Segon semestre 2023

Fase 3

 Tramitació

 7 mesos a comptar des de la validació de la fase anterior

 Primer semestre 2024