Balanç del govern del grau de compliment del PAM

El govern municipal de Vilassar de Mar ha elaborat un balanç del grau de compliment del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2017. El PAM és un document que recull els principals eixos, objectius i accions de l’equip de govern, format per ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, en els primers dos anys de mandat, un total de 208 actuacions. El balanç recull que, a juny del 2018, d’aquestes 208 actuacions s’han fet 135 (65%). La resta, 73, consten com a no completades tot i que 64 d’elles (30%) estan en procés d’implementació.

Es pot consultar el contingut complert del PAM i el seu estat d’execució al web del PAM, que permet consultar l’estat d’execució del Pla per cronologia, línia estratègica, objectius i actuacions. Per la seva part, els objectius es visualitzen a partir d’un doble codi: el semafòric (color verd, àmbar i vermell) i càrrega (tipus bateria mòbil). El resultat s’obté de sumar les actuacions de cada objectiu, és a dir, si s’han fet o no s’han fet. Al clicar sobre cada objectiu es pot consultar quines actuacions s’han realitzat i quines no i en quin estat es troben les que no estan completades.

EL PAM 2016-17 està articulat en vuit eixos, que inclouen un total 208 accions. Per eixos:
• En Transparència i bon govern: de les 41 accions previstes, s’han executat el 56%.
• En Compromís amb les persones: de les 67 accions previstes, s’han executat el 74%
• En Espai públic i territori: de les 51 accions, s’han executat el 54%.
• En Convivència i civisme: de les 17 accions, s’han executat el 64%.
• En Espai Marítim: de les 7 accions, s’han executat el 28%.
• En Independència: de les 4 accions, s’han executat el 100%.
• En Gestió del deute municipal: de les 7 accions, s’han executat el 100%.
• En Desenvolupament econòmic: de les 14 accions, s’han executat el 71%.

El PAM marca els compromisos del govern amb la ciutadania: reconducció de la situació econòmica per fer front al deute municipal; suport a les persones en situació de vulnerabilitat; impuls de l’èxit escolar i educatiu; potenciació de la imatge externa de Vilassar de Mar; recuperació de la cultura marinera de la vila; administració oberta, eficaç i transparent; foment de la proximitat i la participació; transformació de l’espai públic per millorar el benestar ciutadà; desenvolupament de sòls agrícoles i ordenació de l’activitat econòmica; promoció de la convivència i el civisme; i llibertat de Catalunya des de l’Ajuntament.