Aquest vespre, sessió plenària ordinària

Aquest vespre, a les 8, hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Es podrà seguir en directe per Vilassar Ràdio (98.1FM). L’ordre del dia consta de diferents punts, entre els quals dues mocions.

Ordre del dia:

– Aprovació de les actes anteriors de l’11 i 21 de juny.

– Aprovació del compte general de l’Ajuntament de 2010, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.

– Aprovació inicial de l’expedient núm. 19/2011 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament, finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

– Autorització i aval de la renovació de l’operació de crèdit, per import de 950.000 euros amb el Banco Santander, per part de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.

– Proposta de sol·licitud de subvenció al departament de Benestar Social i Família, dela Generalitatde Catalunya, per al desenvolupament de programes d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades, corresponent a 2011.

– Elecció de Festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2012.

– Modificació de l’acord del ple de l’Ajuntament en la sessió del 21/06/2011 de règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors.

– Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per a la creació de la figura del Síndic o Síndica Municipal de Greuges (Defensor/a de la ciutadania)

– Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per a l’aprofundiment de la qualitat democràtica, la participació i la transparència dels organismes autònoms municipals i empreses públiques municipals. 

II.- Control i seguiment de la gestió per part del ple:

1. Decrets de l’alcaldia.

2. Precs i preguntes.

 

Leave a Reply