Aquest vespre, ple ordinari

Avui dijous,  a les 8 del vespre, hi haurà ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a les vuit del vespre, amb una ordre del dia que consta de setze punts, dels quals cinc corresponen a mocions. Vilassar Ràdio el retransmetrà en directe.

El primer, la modificació de l’ordenança de Policia i bon govern.

El segon, l’anul·lació de l’ordenança reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans comercials.

El tercer, la modificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 17 de novembre de 2009, de constitució d’una societat mixta per a la prestació de serveis municipals.

El quart, l’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembalajes España SA.

El cinquè, l’aprovació inicial d’una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana, en l’àmbit de “La bòbila”.

El sisè, la proposta d’acord de donar nom a diferents carrers i indrets de Vilassar de Mar.

El setè, la reserva de facultats de l’Ajuntament, en relació als acords de delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic.

El vuitè, l’aprovació de l’adequació de determinats articles del conveni col·lectiu regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal laboral al servei del Patronat municipal d’escoles bressol de Vilassar de Mar, període 2008-2011.

El novè, l’aprovació de l’estructura organitzativa de l’àrea de Serveis territorials.

El desè, l’expedient de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament, mitjançant crèdit extraordinari i suplements de crèdit, per un import total de 246.680,21 € finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

El onzè, l’aprovació del reglament de la Biblioteca Municipal Ernest Lluch.

El dotzè, la moció del grup d’ICV en suport a les actuacions realitzades pels CEIPS i les famílies vilassarenques afectades pel retall en les hores dels vetalladors/es a les escoles públiques.

El tretzè, la moció del grup d’ERC per a l’aplicació dels avantatges, en l’àmbit municipal, a que dóna accés el nou títol de família monoparental.

El catorzè, la moció del grup municipal del PSC, sobre el manifest de 25 de novembre de 2009, Dia Internacional contra la violència de gènere.

El quinzè, la moció del grup municipal del PSC sobre el fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010.

I el darrer, la moció del grup municipal del PSC per una major transparència, participació i voluntat de rendir comptes a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

 A continuació, hi haurà la segona part, de control i seguiment de la gestió per part del Ple amb els decrets de l’alcaldia i el torn de precs i preguntes.

Leave a Reply