Aquest divendres es tanca el termini per participar a la Mostra Literària Mossèn Pere Ribot de Vilassar de Mar

Cartell Mostra Literària 2013La Regidoria de Cultura ha organitzat una nova edició de la Mostra Literària. Enguany la principal novetat és que la Mostra passa a dir-se Mostra Literària Mn. Pere Ribot de Vilassar de Mar. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Regidoria de Cultura a través de la Comissió Mn. Pere Ribot, òrgan consultiu format per persones, centres d’ensenyament i serveis municipals, que té com a objectiu impulsar la recuperació de la persona i l’obra de Mn. Pere Ribot (Vilassar de Mar 1908-1997) d’acord amb les línies de treball de la regidoria en aquesta legislatura. Fins a aquest divendres 15 de març es podran presentar els treballs, a la mateixa Regidoria,  de 8 del matí a 2 de la tarda, a l’Espai Cultural Can Bisa (C. Montserrat, 8).

Tots els participants estaran agrupats segons l’edat. En el grup A estaran inscrits els participants d’entre 6 i 8 anys, en el grup B els de 9 a 11 anys, i en el grup C els de 12 a 14 anys. En aquests tres grups els premis seran lots de llibres. En el grup D s’hi donaran cabuda als participants d’entre 15 i 18 anys i el guanyador rebrà 200€, en el grup E els concursants tindran de 19 a 25 anys i el guanyador tindrà un premi de 300 €, i en el grup F, de 26 anys en endavant, el premi serà de 400 €. El treballs hauran de ser individuals, escrits en català i inèdits. El veredicte es farà públic el 12 d’abril a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch.

L’Ajuntament de Vilassar de Mar enviarà les obres premiades al consitori que organitzi la fase comarcal per poder participar en la fase final de la XXX Mostra Literària del Maresme. Així mateix, l’Ajuntament publicarà les obres guanyadores en una primera edició.

BASES DE LA MOSTRA LITERÀRIA MN. PERE RIBOT VILASSAR DE MAR 2013

1.Participants
1.1. Hi haurà sis grups, repartits de la manera següent:
Grup A: de 6 a 8 anys
Grup B: de 9 a 11 anys
Grup C: de 12 a 14 anys
Grup D: de 15 a 18 anys
Grup E: de 19 a 25 anys
Grup F: de 26 anys en endavant.
Els grups es classifiquen en funció de l’edat real dels autors abans del 15 de març de 2013.
1.2. Els participants han de ser residents o vinculats a Vilassar de Mar.

2.Obres concursants
2.1. En tots els grups hi haurà les modalitats de prosa i poesia.
2.2. Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i inèdits. En queden exclosos els treballs que ja hagin estat premiats en altres concursos.

3.Característiques
3.1. El tema dels treballs serà lliure i l’extensió no superarà els 5 DIN-A-4 per als grups A, B i C. Pel que fa als grups D, E i F, l’extensió mínima serà de 5 DIN-A-4 i la màxima de 15 DIN-A-4. En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.
3.2. Tots els treballs seran escrits a una sola cara, a doble espai i cos de lletra 12.
3.3. Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.
3.4. Es presentarà l’original, 5 còpies i un disquet que contindrà l’obra gravada en un fitxer que portarà el mateix títol que el de l’obra presentada i que estarà degudament identificat a l’etiqueta amb el lema o pseudònim, el grup i la modalitat.
3.5. Un mateix autor només podrà concursar amb una obra per categoria modalitat, com a màxim.

4.Pliques
4.1. Totes les obres, originals i còpies, portaran el títol, el lema o pseudònim, el grup i la modalitat amb el qual es distingirà l’autor a l’encapçalament.
4.2. S’hi adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà el títol, el lema o pseudònim, el grup i la modalitat.
4.3. Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor i fotocòpia del DNI en el cas dels grups D, E i F.

5.Presentació de treballs
5.1. Els treballs es lliuraran a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 14 h, a l’Espai Cultural Can Bisa (C. Montserrat, 8).
5.2. El dia límit per a la presentació de treballs és el divendres del 15 de març de 2013.

6.Premis
6.1. Hi haurà un únic premi per grup i modalitat.
6.2. En els grups A, B i C, els premis seran lots de llibres.
6.3. En el grup D, el premi serà de 200 €.
6.4. En el grup E, el premi serà de 300 €.
6.5. En el grup F, el premi serà de 400 €.

7.Jurat
7.1. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura.
7.2. A criteri del jurat, els premis podran ser declarats deserts o bé se’n podrà repartir l’import en diversos accèssits.

8.Veredicte
8.1. El veredicte es farà públic el divendres 12 d’abril, a les 19.30 h, a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch. Els premis es lliuraran en el mateix acte.
8.2. L’Ajuntament de Vilassar de Mar enviarà les obres premiades a l’Ajuntament organitzador de la fase comarcal per participar en la fase final de la XXX Mostra Literària del Maresme.
8.3. L’Ajuntament publicarà les obres guanyadores en una primera edició.
8.4. Els concursants que no hagin estat premiats podran retirar els originals de les seves obres durant els dos mesos següents a l’adjudicació del premi. Passat aquest termini, els originals que no hagin estat retirats podran ser destruïts. En cap cas no es retornaran les còpies dels treballs.
8.5. Qualsevol imprevist serà resolt de manera inapel·lable pel jurat o l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
8.6. El fet de concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases.