Aquest dimecres, transmissió de la sessió plenària virtual

Vilassar Ràdio emetrà aquest dimecres 8 d’abril a les 6 de la tarda la sessió plenària de l’Ajuntament de Vilassar de Mar que, degut a la situació d’estat d’alarma, es realitzarà de manera virtual, per videoconferència. L’ordre del dia està format per quinze punts:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 20-02-2020

2.- Donar compte del seguiment del 4t trimestre 2019 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera exp. X2019001827

3.- Donar compte del decret d’alcaldia 2020decr000818 09/03/2020 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2019 i del decret del president del Patronat Municipal d’Escoles bressol 18/2020 de data 28/02/2020 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost 2019 del Patronat Municipal d’Escoles Bressol exp. X2020000521

4.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques exp. X2019001990

5.- Donar compte del compliment de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini (2021-2023) exp. X2020001357

Part resolutiva:

6.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2020 referit a les factures exercicis anteriors, exp. X2020000217

7.- Aprovació expedient núm. 4/2020 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit, exp. X2020001147

8.- Aprovació de la modificació dels tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics i els requisits bàsics a comprovar adaptats als acords del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la funció interventora en règim de requistis bàsics vigents  exp. X2018004279

9.- Actualització del conveni-tipus per a l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH) a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, exp. X2020001044

10.- Adhesió al conveni de col·laboració (amb addenda) entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya (ARSPCC) i el Gremi de Recuperació de Catalunya (GRC) exp. X2019005615

11.- Aprovació de la minuta de conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat i Vilassar de Mar, per a l’organització del Maresmusic 2020 (16a edició) exp. X2020001234

12.- Aprovació de l’adhesio de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la campanya #t’hoestasperdent  exp. X2020001306

Part de control:

13.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 474/2020 fins al núm. 1118/2020

14.- Donar compte de la renúncia del regidor del grup municipal de Babord, Sr. Pau Arona i Solé

15.- Precs i preguntes

La sessió plenària es podrà veure dies després per videoacta a través del web de l’Ajuntament.