Aquest dijous, transmissió del ple ordinari telemàtic

Vilassar Ràdio emetrà dijous 28 de maig a partir de les 6 de la tarda la sessió plenària ordinària es torna a celebrar de forma telemàtica, a través de videoconferencia, degut a la situació de l’estat d’alarma per la Covid-19. Dies després es penjarà a l’apartat de vídeoactes del web de l’Ajuntament.

L’ordre del dia està format per una dotzena de punts, que són els següents:

1. Aprovació del’acta de la sessió anterior del dia 08-04-2020.

2. Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.

3. Donar compte del seguiment 1r trimestre 2020 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

PART RESOLUTIVA

4. Aplicar el 20% del destí del superàvit 413.163,53 € del romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost 2019, d’acord amb l’article 20 del RDL 11/2020, de 31 de març i de modificació de crèdit per crèdit extraordinari, MC.7/2020 del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2019 EXP. X2020001516.

5. Expedient núm. 11/2020 de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar mitjaçant crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals EXP. X2020001811

6. Expedient núm. 13/2020 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari EXP. X2020001899

7. Expedient núm. 14/2020 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari EXP. X2020001900

8. Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi de Vilassar de Mar com a conseqüència de la situació generada pel Covid-19 EXP. X2020001692

9. Aprovació de les bases reguladores per a la participació en el Maresmusic 2020 (16a edició) EXP. X2020000888

PART DE CONTROL

10. Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans per impedir que, davant l’actual crisi sanitària i les conseqüències econòmiques i socials que pateixen els municipis, es produeixi la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern d’Espanya.

11. Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1119/2020 al 1779/2020

12. Precs i preguntes

Escolta’l al 98.1 FM o bé des d’aquest enllaç