Aquest dijous, transmissió del ple ordinari des de les 19h

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 17 de febrer, des de les 7 de la tarda, la sessió plenària ordinària, que es farà de manera presencial, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

L’ordre del dia està integrat per dotze punts:

 1.- Aprovació de l’acta anterior de la sessió del dia 27-01-2022.

2.- Presa de possessió del càrrec de regidora del grup municipal Babord, per part de la senyora Júlia Suriol Corbera.

3.- Donar compte de la renúncia de la regidora Anna Santos Arnau de formar part del grup municipal del PSC i passar a ser regidora no adscrita.

4.- Seguiment 4rt trimestre 2021 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals al Ministeri d’Hisenda.

5.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.

Part resolutiva

6.- Aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana de Vilassar de Mar.

7.- Constitució de la Comissió d’Estudi per a la redacció del Reglament del servei de cementiri municipal de Vilassar de Mar.

8.- Constitució de la Comissió d’Estudi per a la redacció del Codi ètic i de bon govern de Vilassar de Mar.

9.- Modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per adaptar-la al RDL 26/2021.

10.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars, del plec de preinscripcions tècniques i de convocatòria de la licitació del contracte de serveis de recollida de residus i neteja de Vilassar de Mar.

Part de control

11.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 216/2022 al 550/2022.

12.- Precs i preguntes