Aquest dijous, transmissió del ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 22 d’abril des de les 7 del vespre la sessió plenària ordinària, que se celebrarà de manera telemàtica, a través de videoconferència, i que consta d’onze punts.

Cal recordar que amb l’objectiu de seguir apropant l’administració a la ciutadania, les preguntes del públic a les sessions plenàries ordinàries es podran fer en directe per videoconferència, al final del ple. Les preguntes s’hauran d’entrar prèviament per registre, a través del formulari d’instància genèrica del web municipal, que trobareu en aquest enllaç.

Per al ple d’aquest dijous 22 d’abril es poden presentar les preguntes del públic fins al dimecres 21 d’abril , a les 14 h.

Dijous, des de l’Ajuntament, se li facilitarà l’enllaç perquè, al final de la sessió plenària, pugui fer la pregunta en directe als regidors i regidores a través de videoconferència.

Repassem l’ordre del dia:

1. – Aprovació del’acta de la sessió anterior del dia 18 de març de 2021

2.- Presa de possessió del càrrec de regidora del grup municipal Babord, per part de la senyora Tamara Mateos Hippchen

3.- Donar compte del compliment de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini (2022-2024). EXP. X2021001272

4.- Donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Vilassar de Mar dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020. EXP. X2021001161

5.- Donar compte dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2020. EXP. X2021001162

6.- Donar compte al Ple de l’informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2020. EXP. X2021000196

Part resolutiva: 

7.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, de les factures d’Urbaser, SA. EXP. X2021001415

8.- Ordre de continuació de la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària per part de l’empresa Urbaser. EXP. X2021001624

9.- Modificació contracte de serveis de neteja i manteniment d’edificis municipals -SUVISA- (2021). EXP. X2018002875

Part de control:

10.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC per a la revisió i actualització del Pla d’Accessibilitat Municipal de Vilassar de Mar i altres mesures per millorar l’accessibilitat i l’atenció a persones discapacitades. EXP. X2021001636

11.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 738/2021 al 1050/2021

Finalment, recordem que el ple, a més de poder-se seguir per Vilassar Ràdio (98.1 FM i emissió on line), es podrà seguir en viu al canal de Youtube de l’Ajuntament des d’aquest enllaç.  

Dies després, es penjarà a l’apartat web de les vídeoactes.