Aquest dijous, transmissió del ple des de les 7 del vespre

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 21 d’octubre, des de les 7 del vespre, la sessió plenària ordinària que se celebrarà de manera presencial a la sala de sessions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’ordre del dia està format per una quinzena de punts:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 16-09-2021.

2.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.

3.- Donar compte del seguiment del 2n trimestre 2021 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals que inclou informació covid per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2022.

Part resolutiva: 

5.- Aprovació del compte general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2020.

6.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i aprovació dels preus públics per a l’exercici 2022.

7.- Rectificació de l’inventari general de béns i drets de la corporació a data 31 de desembre de 2020.

8.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, de les factures d’URBASER, SA, del mes d’agost.

Part de control: 

9.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord per revocar el nomenament de Damià del Clot i Trias com a conseller delegat de la Societat Anònima Municipal.

10.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord per garantir el compliment de la llei de regulació dels lloguers a Vilassar de Mar i crear la Taula d’Habitatge Municipal.

11.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans per instar al govern municipal a elaborar i implementar el Pla d’Actuació Municipal per a la resta de la legislatura.

12.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC en relació al projecte de pacificació de la N-II.

13.- Moció, no resolutiva, presentadapel grup municipal del PSC per a la constitució d’una Comissió d’estudi per a la millora del sistema de subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar garantint la publicitat, concurrència i transparència en l’atorgament de subvencions per a l’exercici 2022.

14.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 2817/2021 al 3283/2021.

15.- Precs i preguntes.

La sessió també serà retransmesa en directe pel canal YouTube de l’Ajuntament i posteriorment es podrà consultar també per vídeoacta.