Aquest dijous, transmissió del ple des de les 7 del vespre

Vilassar Ràdio emetrà en directe aquest dijous 19 de maig, des de les 7 del vespre, la sessió plenària ordinària que tindrà lloc de manera presencial a l’ Ajuntament de Vilassar de Mar.

L’ordre del dia està integrat per 5 punts:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 28-04-2022.

2.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’Urbaser, SA, del mes de març de 2022.

3.- Expedient núm. 12/2022 Modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

4. Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1583/2022 al 1919/2022.

5. Precs i preguntes.

Segueix-lo al 98.1 FM i online des d’aquest enllaç