Aquest dijous, transmissió del ple des de les 19h

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 17 de juny la sessió plenària ordinària del mes de juny, que se celebrarà a partir de les 7 del vespre de manera telemàtica, a través de videoconferència.

L’ordre del dia està format per onze punts:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 20 de maig de 2021. 

2.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdor de les administracions públiques.

3.- Donar compte del seguiment 1r trimestre 2021 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals que inclou informacío covid per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.- Ratificació del decret d’alcaldia número 1426/2021 corresponent al conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Vilassar de Mar, per a l’habilitació dels espais adequats a ciutat de Vilassar de Mar, per a l’execució de la campanya de vacunació destinada al control de la covid-19 en el marc del sistema públic de salut de Catalunya. 

5.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, de les factures d’Urbaser, SA.

6.- Conveni de col·laboració i delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per al desenvolupament del projecte La Ruta de la Guerra Civil al Maresme, cofinançat pels plans de foment territorial del turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya.

7.- Aprovar la modificació parcial de l’objecte del préstec concedit per import d’1.500.000 € a Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes.

8.- Aprovar la modificació parcial de l’objecte del préstec concedit per import d’1.500.000 € a Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes.

9.- Declaració de Bé Cultural d’Interès Local del campanar de l’església de Vilassar de Mar.

10.- Elecció de festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2022.

11.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1433/2021 al 1778/2021.

Pel que fa a les preguntes de la ciutadania en directe per videoconferència, per poder efectuar, cal  prèviament presentar instància. Les preguntes s’hauran d’entrar prèviament per registre, a través del formulari d’instància genèrica del web municipal: formulari d’instància genèrica. El dia del ple, des de l’Ajuntament, se li facilitarà l’enllaç perquè, al final de la sessió plenària, pugui fer la pregunta en directe als regidors i regidores a través de videoconferència. 

Per al ple d’aquest dijous es poden presentar les preguntes del públic fins al dimecres 16, a les 14 h.