Aquest dijous, transmissió del ple des de les 19h

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous a les 19 h la sessió plenària ordinària presencial que tindrà lloc a la sala de sessions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’ordre del dia està format per 18 punts

Part resolutiva:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 17/03/2022.

2.- Donar compte del decret d’alcaldia 2022DECR001586 25/04/2022 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2021 i del decret DECR001585 25/04/2022 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost 2021 del Patronat Municipal d’Escoles Bressol.

3.- Exp. de modificació de crèdit per suplement de crèdit MC.08 2022 finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals.

4.- Resolució indemnització per al restabliment d’equilibri econòmic a causa de la covid-19 presentada per GEAFE, SA.

5.- Exp. de modificació de crèdit per suplement de crèdit MC.09 2022 finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals.

6.- Reconeixement extrajudicial de crèdits X2021004927 referit a factures d’exercicis anteriors.

7.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar , disposar i reconèixer l’obligació, de les factures d’Urbaser, SA del mes de febrer de 2022.

8.- Modificació plantilla i relació de llocs de treball.

9.- Constitució de la comissió redactora de les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per als projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional.

10.- Constitució de la comissió per a l’adhesió del municipi a la Xarxa de ciutats amigables amb les persones grans.

11.- Constitució de la comissió redactora de les bases dels Premis esforç i excel·lència de Vilassar de Mar i constitució de la comissió d’estudi per a la redació de l’avantprojecte.

12.- Autorització de compatibilitat d’activitat del Sr. Joan Casademont Portell.

13.- Aprovació del Pla de camins escolars de Vilassar de Mar.

Part de control:

14.- Moció de suport a la declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores.

15.- Moció crear protocol en contra de les actituds masclistes.

16.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1025/2022 al 1582/2022.

17.- Punt d’urgència: ratificació decret d’alcaldia núm. 1533 de 21 d’abril de 2022.

18.- Precs i preguntes.