Aquest dijous, retransmissió del ple ordinari des de les 7 del vespre

Vilassar Ràdio transmet aquest dijous 18 de novembre de de les 7 del vespre la sessió plenària que se celebrarà presencialment a la sala de sessions de l’Ajuntament. L’ordre del dia està format per nou punts:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 21-10-2021

2.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques. EXP. X2021001807

3.- Donar compte del seguiment del 3r trimestre 2021 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals, que inclou informacó covid per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. EXP. X2021001839

PART RESOLUTIVA:

4.- Aprovació dela continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’URBASER, SA, dels mesos d’agost i setembre. EXP. X2021004094

5.- Aprovació del PLJ, Pla Local de Joventut 2021-2026 EXP. X2021004495

6.- Modificació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar “per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021, prorrogat fins al mes de juny de 2023”. EXP. X2018002424

7.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del Servei d’acollida, per a l’any 2021. EXP. X2021003713

8.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia, des del núm. 3284/2021 al 3778/2021

9. – Precs i preguntes