Aquest dijous, retransmissió del ple, a les 19h

Vilassar Ràdio emet aquest dijous 21 de març, a les 19 h, la sessió plenària ordinària que tindrà lloc a l’Ajuntament de la nostra localitat, que consta de tretze punts en l’ordre del dia. L’endemà divendres “Les veus del ple”oferirà el resum del ple i el balanç que realitzin de la sessió les forces polítiques de govern i posició, a les 13’30h i 15’30h.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 15-02-2024.

2.- Aprovació de la modificació de crèdit MC.05 2024 mitjançant suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació.

3.- Aprovació de l’increment salarial del 0,5% de les retribucions dels empleats públics municipals corresponent a l’any 2023.

4.- Proposta d’acord per exercir l’acció judicial d’aplanament en el recurs sala TSJ 1756/2023 recurs ordinari 203/2023 fase: ED, interposat per Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) contra l’ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic de Vilassar de Mar. Expedient X2023003652.

5.- Aprovació del conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia.

6.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del Servei d’Acollida, per a l’any 2024. 

7.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre el municipi de Vilassar de Mar i de Vilassar de Dalt. 

8.- Constitució de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

9.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’any 2024. 

10.- Proposta de resolució, presentada per tots els grups municipals, per a la constitució de la Comissió d’Estudi per la Mobilitat.

11.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, per a la correcta posada en funcionament del nou contracte de recollida de residus municipals. 

12.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 614/2024 al 1074/2024.

13.- Precs i preguntes.