Aquest dijous, retransmissió del ple a les 7 de la tarda

Vilassar Ràdio emet aquest dijous 16 de novembre, a les 19h el ple ordinari que tindrà lloc a l’Ajuntament, que consta d’un total de disset punts en l’ordre del dia. En ser divendres jordana festiva local, l’espai “Les veus del ple” , amb el resum de la sessió i el balanç que en facin govern i oposició, no s’emetrà l’endemà del ple, sinó dilluns 20 de novembre a les 13’30h i 15’30h  

Ordre del dia:

1.- Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2023, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones

2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 19 d’octubre de 2023.

3.- Donar compte dels decrets de nomenament de tinents d’alcalde, delegacions funcionals de l’alcaldia (modificació del cartipàs municipal) i modificació de la composició de la Junta de Govern Local per nomenament de nous membres de la mateixa.

4.- Donar compte de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar corresponent al primer, segon i tercer trimestre de 2023.

5.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.

PART RESOLUTIVA:

6.- Aprovació del compte general de 2022 de l’Ajuntament, el del Patronat d’Escoles Bressol i el de la Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.

7.- Derogació del Reglament orgànic municipal.

8.- Constitució de la Junta de portaveus.

9.- Modificació de l’acord de Ple de data 13 de juliol de 2023, de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

10.- Modificació de crèdit 31/2023 transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa.

11.- Increment salarial del 0,5% de les retribucions dels empleats públics municipals any 2023.

12.- Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2023 (31.12.2022)

13.- Adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a l’agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret

14.- Assumptes d’urgència prèvia declaració: modificació i establiment de noves dedicacions dels membres del consistori municipal.

PART DE CONTROL:

15.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, de suport a Palestina i condemna de les accions d’Israel.

16.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 3961/2023 al 4450/2023.

17.- Precs i preguntes.